Memòria anual d'activitats del Consell Tributari de l'exercici 2022

Publiquem la nostra Memòria d’activitats 2022

El Consell Tributari es complau en presentar la seva Memòria d’activitats de l’exercici 2022. La seva elaboració constitueix la plasmació d’un esforç col·lectiu, que busca sempre l’excel·lència, i promou la implicació de tot el personal del Consell, amb la intenció de ser més eficaços i eficients, reforçar la transparència i el compromís de servei públic i, tot això, per prestar el millor servei a l’Ajuntament de Barcelona i a tots els seus ciutadans.

La Memòria anual de l’any 2022 descriu les principals actuacions del Consell Tributari durant aquest període i, en especial, es recullen els seus dictàmens i informes més significatius. Ho sintetitzem en unes poques dades: 783  expedients tramitats, 22 dels quals són informes sobre ordenances fiscals. Aproximadament, el 46 % dels recursos tramitats s’han dictaminat a favor total o parcialment dels contribuents.

Per destacar alguns dels temes analitzats s’ha de mencionar, entre molts altres, que un any més la plusvàlua, ara arran de la STC 182/21, ha aixecat molta conflictivitat i així s’ha reflectit en diversos dictàmens; així mateix, especialment en relació a l’impost d’activitat econòmiques, s’han tractat diversos aspectes i serrells encara derivats de la pandèmia COVID-19. Per últim, també cal destacar l’Informe sobre la taxa popularment coneguda com “Taxa Amazon”.

Us animem a consultar la Memòria en la seguretat que obtindreu una visió global de la doctrina del Consell sobre els temes més importants tractats i de que resultarà del vostre interès.