Barcelona Societat 24

Els infants són el futur de la ciutat, però també el present com a ciutadans de ple dret. Cal protegir-los de situacions de vulnerabilitat i exclusió, però també facilitar-los la seva autonomia, desenvolupar les seves capacitats, donar-los veu i escoltar-los. Des de Barcelona hem de seguir tirant endavant polítiques “per als” i “amb” els infants, vetllant per la igualtat d’oportunitats i promovent-ne el benestar físic i emocional.

Barcelona és Ciutat Amiga de la Infància des del 2007, un reconeixement que atorga l’UNICEF pel compromís de la ciutat amb les polítiques d’infància i que motiva a seguir treballant en programes de llarg recorregut que ja han demostrat el seu impacte favorable en la vida dels nens i les nenes de la ciutat, i també a impulsar projectes innovadors pensats per donar resposta a les noves necessitats que sorgeixen en una ciutat canviant com Barcelona, com per exemple l’arribada d’infants immigrants no acompanyats.

Aquest número de la revista Barcelona Societat ens aporta un primer diagnòstic que ens posa el focus en els efectes de les desigualtats econòmiques, educatives i de salut sobre els infants. Els nens i les nenes que creixen en famílies pobres tenen una probabilitat molt més alta d’“heretar” aquesta pobresa en l’etapa adulta. La pobresa i l’exclusió que pateixen els infants d’avui condiciona el progrés de la nostra societat del futur.

Des de l’àmbit educatiu, Barcelona està treballant per desenvolupar estratègies de planificació educativa que evitin la segregació escolar a la ciutat i assegurin la igualtat d’oportunitats. També s’ha iniciat recentment l’Escola de Segones Oportunitats adreçada a joves en vies d’exclusió o exclosos del sistema educatiu. Així mateix, s’està apostant pel temps de lleure educatiu dels infants, com un element positiu en la igualació d’oportunitats socials i educatives. Barcelona vol seguir ampliant l’oferta de lleure educatiu a tota la ciutat, amb una atenció especial a aquells barris on és molt restringida.

En el terreny de la salut es presenten dues experiències molt rellevants en la detecció i intervenció precoç. La primera, adreçada a l’atenció primerenca en infants de fins a 6 anys, considerant-la com un dret universal per a tots els nens i nenes. I la segona, orientada a la detecció i intervenció precoç de problemes de salut mental d’adolescents i joves d’entre 12 i 22 anys.

Aquest monogràfic aporta elements per al debat a través de la reflexió teòrica de les polítiques d’infància en general i l’exposició d’algunes polítiques concretes impulsades des del Govern municipal. Invertir en polítiques d’infància contribueix a corregir les desigualtats existents, la qual cosa millora el benestar dels

Marga Marí-Klose

Regidora d’Infància, Joventut, Persones Grans i Diversitat Funcional

Ajuntament de Barcelona

Editorial

Editorial

Autors

Bru Laín i Albert Sales

Resum

Fins no fa gaire, tendíem a pensar que la gent gran era la població que usualment presentava les pitjors taxes de pobresa i d’exclusió social i que, per extensió, havia de ser un dels col·lectius més afectats per la crisis econòmica del 2008. El cert, però, és que el que realment observem des de fa anys és més aviat un augment i una cronificació de la pobresa i l’exclusió en la població infantil. Aquesta és una tendència compartida a la majoria de països del nostre entorn, per bé que hi ha diferències notables entre ells. D’una banda, aquest fenomen es podria deure a diversos canvis demogràfics, laborals o econòmics d’abast europeu i global. Però, de l’altra, també sembla ser fruit d’unes transformacions polítiques que tenen a veure amb el funcionament dels nostres models de protecció social.

Tribuna

Invertir en infància per prevenir les desigualtats

Autora

Olga Cantó

Resum

En les últimes dècades, els països rics han experimentat canvis demogràfics, laborals i socioeconòmics importants que han tingut com a conseqüència un augment persistent de la pobresa infantil. Aquests alts nivells de pobresa i exclusió social en societats desenvolupades i riques il·lustren les carències de benestar d’una part important de la població i, en el cas de la infantesa, ofereixen una mesura avançada de la dimensió del que, quan passin trenta anys,
anomenarem desigualtat d’oportunitats.

En profunditat

Planificació educativa i segregació escolar a Barcelona

Autor

Xavier Bonal

Resum

La segregació residencial, un sistema d’accés a l’escola amb un ampli marge de llibertat d’elecció de centre i l’absència de gratuïtat real del sistema han fer augmentar la segregació escolar a Barcelona. La política educativa ha té encara un ampli marge per a reduir-la.

En profunditat

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència: informes per basar les polítiques públiques en evidències

Autora

Maria Truñó

Resum

Aquest article posa en relleu les mancances existents pel que fa a la informació i a les dades sobre la realitat de les oportunitats educatives a la ciutat de Barcelona; primer per a l’etapa infantil no universal ni obligatòria, segon per a la franja de P3 a 4t d’ESO, tercer per a l’etapa postobligatòria, i finalment, per a l’educació més enllà del temps escolar que es desenvolupa en activitats extraescolars esportives, artístiques, caus i esplais, entorns socioeducatius, o durant les vacances d’estiu. El text mostra com els dos informes sobre les oportunitats educatives de Barcelona elaborats per a l’Ajuntament per part de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona – Institut Estudis Regionals i metropolitans de Barcelona (IERMB) han contribuït a omplir aquest buit d’informació pública i han situat així la ciutat en una posició millor per obrir debats, compartir reptes i desplegar polítiques educatives més robustes i més ben informades.

En profunditat

Infàncies en desigualtat i pobresa a Barcelona

Autor

Xavier Martínez-Celorrio

Resum

La postcrisi a la ciutat de Barcelona està consolidant una elevada taxa de pobresa infantil i ha fet créixer ràpidament la polarització social entre les infàncies en plural. És una pauta d’estratificació contrària a la del conjunt de la ciutat on la desigualtat de rendes s’ha moderat entre el període 2011-2017. Barcelona té una taxa de pobresa infantil comparable a la de Madrid i Berlín amb una bretxa o intensitat semblant a la mitjana catalana. L’article es focalitza en la màxima privació material severa en les llars amb infants ateses pels serveis socials. La capacitat per reduir la pobresa infantil a través de transferències socials és inferior a la registrada el 2011. Malgrat que no es disposa de les competències reguladores del preu de l’habitatge i del mercat de treball, el poder local redueix un 17% la taxa de pobresa extrema amb les ajudes d’emergència social. Per poder aplicar una política activa contra la pobresa infantil en clau predistributiva cal una governança multinivell amb un enfocament als drets de la infància i un mix de polítiques per reactivar l’ascensor social.

En profunditat

La salut dels infants i adolescents de Barcelona

Autors

Carles Ariza, Gemma Serral, Esther Sánchez, Katherine Pérez, Olga Juarez i Helena Santamariña

Resum

La majoria dels nens i les nenes i també dels i les adolescents declaren tenir bona salut. Però quan s’observen els principals eixos de desigualtat, hi ha diferències tant per gènere com pel nivell socioeconòmic del barri on resideixen. Monitorar tant els seus estils de vida com la informació que es deriva dels determinants socials de la salut dona l’oportunitat de promoure la salut des de les primeres fases de l’escolarització. Barcelona té una llarga tradició  d’intervencions de promoció de la salut en aquestes etapes.

Experiències

“Parlen els nens i nenes”. Una eina de ciutat per conèixer i millorar el benestar de la infància, des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme

Autors

Mari Corominas, Marta Curran i Laia Pineda

Resum

El programa municipal “Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona” (2016 - en curs) és una eina de ciutat que parteix del dret dels nens i les nenes a ser escoltats per conèixer i millorar el benestar de la infància, des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme. Seguint orientacions de recerca ètica  amb infants, els infants són tractats com a informants clau o experts de les seves vides (fase 1: enquesta a 4.000 nens i nenes), investigadors que aprenen (fase 2: tallers d’anàlisi conjunta dels resultats per formular propostes de millora) i ciutadans actius (fase 3: obertura de diàlegs amb persones adultes, representants de l’Administració, dels partits polítics i de les entitats socials). El “Parlen” genera evidències sobre els marges de millora en el benestar subjectiu dels infants, els impactes negatius de determinades condicions de vida i les experiències significatives que generen benestar, entre altres troballes. El coneixement generat, que és inèdit i de base quantitativa i qualitativa, es recull en informes de recerca i en l’“Agenda dels infants” (un document amb les 11 demandes dels infants i les seves 115 propostes de millora), es vincula a l’agenda pública i pretén contribuir a la millora de polítiques locals, així com enriquir el debat social.

Experiències

El programa Baobab: un impuls al lleure comunitari

Autors

Núria Comas i Marçal Farré

Resum

L’any 2016, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) va posar en marxa, en el marc del Pla de barris, el programa Baobab, una iniciativa per fer créixer i consolidar les experiències de lleure educatiu de base associativa en barris on infants i joves tenen poques oportunitats de participació en aquest tipus de lleure. En aquest article exposem el sentit del programa i les seves característiques, i presentem els resultats de l’avaluació de la implantació, elaborada per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) el 2017 i el 2018, per encàrrec de Foment de Ciutat i en col·laboració amb l’IMEB, i que ha tingut per objectiu descriure la tasca feta en el marc del programa Baobab en nou barris de la ciutat pertanyents als districtes de Sant Andreu, Nou Barris, Sant Martí i Sants-Montjuïc entre el 2016 i el 2018.

Experiències

Escola Municipal de Segones Oportunitats: un nou servei socioeducatiu per combatre l’abandonament escolar prematur

Autors

Jordi Grau i Laia Herrera

Resum

L’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM20) neix com un nou servei socioeducatiu per combatre l’abandonament escolar prematur i l’atur juvenil d’adolescents i joves que es troben en situació de vulnerabilitat i d’exclusió educativa. El servei té com a objectius capacitar i integrar aquests joves per tal que puguin traçar un projecte de vida propi i retornin al sistema educatiu o tinguin un projecte professional. Aquest nou servei s’emmarca en les polítiques d’equitat educativa promogudes durant el mandat 2015-2019 que tenen per finalitat oferir oportunitats educatives a adolescents i joves de la ciutat. Aquest servei ha estat promogut per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona amb la col·laboració de l’Àrea de Drets Socials. El servei es planteja en fase de prova pilot i es caracteritza per l’abordatge integral i l’atenció individualitzada, i hi destaca l’acció tutorial i la coordinació amb altres dispositius de la ciutat que actuen sobre el conjunt d’adolescents i joves més desafavorits.

Experiències

L’atenció als infants, adolescents i joves migrants no acompanyats des de la ciutat

Autores

Marina Mañas i Núria Menta

Resum

Aquest article mostra la situació actual dels i les menors, joves i adolescents migrants no acompanyats que resideixen a la ciutat de Barcelona, i descriu les principals accions i programes que l’Ajuntament de Barcelona ha executat i segueix impulsant per tal de respondre a les seves necessitats bàsiques, educatives, residencials i laborals. L’article posa en relleu la falta de competències municipals en la matèria, així com els greus problemes organitzatius i de governabilitat multinivell (estat, comunitat autònoma, ciutat) que afecten la xarxa de protecció social.

Experiències

Acollim.coop: l’economia social i solidària en l’acollida als joves migrants no acompanyats

Autors

LabCoop, sccl. i Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Resum

El cooperativisme i l’ESS poden tenir un paper important en l’acollida de joves migrants no acompanyats. L’“Acollim. coop” és una estratègia integral del cooperativisme que fa seves un conjunt d’aportacions diferencials com ara prioritzar les necessitats del conjunt de joves respecte al lucre, possibilitar una estructura articuladora de respostes integrals des del cooperativisme i la intercooperació, activar xarxes de cooperació on elles i ells mateixos tinguin un paper protagonista o posar en la pràctica una acollida arrelada a la comunitat.

Experiències

La Xarxa Barcelona per al Desenvolupament Infantil i l’Atenció Precoç. Aliança d’impuls

Autors

Assumpta Soler, Ana Rosa Vidal, Laura Garcia, Laura Trujillo i Sergi Morera

Resum

L’article descriu l’atenció a la petita infància a Barcelona en termes de gènere, edat, motius d’atenció i diagnòstic, i explica la proposta de la xarxa d’impuls per a la qualitat de l’atenció a la petita infància, una aliança col·laborativa que aporta recursos municipals, promou la col·laboració, la recerca, la formació, la qualitat metodològica i l’intercanvi de bones pràctiques entre tots els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) de Barcelona.

Experiències

La salut mental d’adolescents i joves: el projecte Konsulta’m

Autores

Pilar Solanes i Lídia Ametller

Resum

La salut mental és una qüestió prioritària per l’Ajuntament de Barcelona, especialment la relacionada amb la població infantil, adolescent i jove, degut a les dades sobre malestar psicològic d’aquest col·lectiu. Sorgit en el marc del primer Pla de salut mental de Barcelona, l’Ajuntament ha posat en marxa el programa Konsulta’m que té per objectiu la detecció i la intervenció precoç dels problemes de salut mental en adolescents i joves d’entre 12 i 22 anys d’edat. El programa ofereix orientació en salut mental als/a les professionals de la comunitat que treballen amb adolescents i joves i un espai d’escolta directa a adolescents i joves que necessiten una resposta especialitzada, àgil i immediata al seu patiment, per part de professionals clínics de la xarxa pública de salut mental. Aquest article descriu les dades en relació a la salut mental dels i les joves de la ciutat i mostra com aquest programa municipal ha esdevingut un recurs necessari i adequat per a fer front a aquesta realitat.

Experiències

Incorporació de les desigualtats en la promoció de la salut a l’escola

Autors

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) - CIBERESP

Resum

CANVIS és un programa per promoure l’alimentació saludable i l’activitat física, la valoració personal i la influència de les xarxes socials. S’adreça a població adolescent de 2n d’educació secundària obligatòria (13-14 anys). L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) proporciona gratuïtament els materials així com la formació i l’assessorament continuat al professorat que dinamitza el programa. CANVIS es va actualitzar i pilotar al curs escolar 2017-2018 incorporant una perspectiva interseccional. També s’han proporcionat materials en línia i activitats alternatives per facilitar l’adaptació a diversos contextos socials de la ciutat de Barcelona. Durant el curs 2019-2020 professionals de l’àmbit de l’educació especial treballaran coordinats amb el personal de l’ASPB i de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per identificar aspectes que permetin desplegar el programa amb adolescents amb diversitat funcional.

Actualitat

El projecte “Aquí t'escoltem” (ATE)

Autores

Pilar Pascual, Alícia Aguilera, Mariona Moratona

Resum

Un punt Aquí t’escoltem (ATE) proporcionen als adolescents un espai i recursos per enfortir les habilitats personals, socials, la capacitació i el treball en xarxa, fent-los protagonistes dels processos i les activitats que s’hi proposen. L’acció professional als punts ATE parteix del reconeixement dels recursos propis de què disposa l’adolescent per respondre les seves inquietuds o necessitats. Així mateix, s’orienta a facilitar l’autoconeixement i la presa de consciència de les seves fortaleses, oportunitats i recursos, i afavoreix un procés d’acompanyament per al creixement personal i el desenvolupament de les pròpies competències individuals i socials. Els punts Aquí t’escoltem, impulsats pel Departament de Joventut l’any 2013, són un servei municipal que s’adreça a adolescents de 12 a 20 anys, i es troben situats en equipaments juvenils o de trànsit d'adolescents en horari no escolar. Els punts ATE, juntament amb el Centre per a Famílies amb Adolescents, componen el Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF).

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat