L'organització de l'escola

Organització de les escoles bressol municipals

Col left

Els aspectes de funcionament general del centre, com el calendari i els horaris de servei, entre altres, els determina l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

Horari 

L’horari d’atenció als infants és de 8.00 a 17.00 hores, de dilluns a divendres, a excepció dels mesos de setembre i juliol, que és de 8.00 a 15.00 hores.

Sense perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida a l’escola bressol municipal (EBM), les famílies poden establir el seu horari, d’acord amb la direcció, segons les seves necessitats i les dels infants.

Donat que l'escola bressol pública no és un servei universal, i per tal de garantir un ús adequat de la plaça, per als infants dels grups d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys, s'estableix, una vegada acabat el procés de familiarització (adaptació), una estada mínima diària a l’escola de quatre hores.

El servei de menjador està disponible i se’n pot fer ús des del primer dia lectiu.

Per als infants que no dinin a l’escola s’estableix un marge horari no superior a tres hores entre les sessions del matí i de la tarda. Aquesta franja horària s’estableix entre les 11.30 i les 12.00 hores per a la sortida, i les 14.30 i les 15.00 hores per a l’entrada.

A les EBM Germanetes, Xiroi, Caspolino i Petit Príncep hi funcionen dos grups d’infants d’1 a 3 anys amb horari reduït, un grup de matí de 9.00 a 13.00 hores i un grup de tarda de 15.00 a 19.00 hores.

El calendari escolar

La data d’inici i final de curs serà la que determini l’Ajuntament de Barcelona i els dies de vacances de Nadal i Setmana Santa seran els que determini el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al segon cicle d’educació infantil i primària.

L’IMEB aprova, cada any, el calendari escolar definitiu una vegada es coneix el calendari publicat per la Generalitat per als ensenyaments reglats.

El calendari escolar per al curs 2023/2024 és el següent:
 

  Inici Final
Escoles Bressol Municipals Divendres 8 de setembre de 2023 Divendres 12 de juliol de 2024
     

 

Durant el curs escolar 2023-2024, tindran la consideració de període de vacances escolars:

Nadal: del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 23 de març de 2024 a l'1 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

Les escoles bressol municipals, a més a més, tenen tres dies de lliure disposició al llarg del curs.

Servei d’alimentació

Totes les escoles bressol municipals disposen d’una cuina pròpia en la qual s’elaboren diàriament els menús. L’escola facilita el menú establert perquè les famílies el coneguin i puguin planificar el sopar d’una manera complementària a casa.

Els menús que s’ofereixen als infants són equilibrats, basats en la dieta mediterrània i gairebé tots els aliments provenen de l’agricultura ecològica i s’hi prioritzen els productes de proximitat (amb menys emissions de CO2). La llet és ecològica, també les fruites més utilitzades, el pa, l’arròs, les patates, la pasta i els llegums.  Pel que fa a les verdures, són ecològiques durant els mesos en què estacionalment és possible trobar-les (per exemple, enciam, cebes, pastanaga i carabassa tot el curs; tomàquet, mongeta tendra, carabassó, cogombre i albergínia a la primavera-estiu, i bròquil, coliflor o carxofes a la tardor-hivern).

Pel que fa a les proteïnes d’origen animal, són carns ecològiques durant tot el curs tant el pollastre com la vedella.

El peix que s’ofereix als infants és lluç i bacallà.

A les escoles bressol no es consumeixen carn de porc ni derivats ni tampoc perca o halibut.

En cada àpat s’ofereix amanida com a acompanyament.

L’escola facilita els menús programats a les famílies i vetlla per anar introduint els aliments als infants gradualment en funció de la seva edat i d’acord amb les indicacions de la família.

Si, per alguna raó, l’especialista en pediatria de l’infant considera que li convé una dieta especial o si té al·lèrgia o intolerància a algun aliment, mitjançant l’informe corresponent —emès per un metge o metgessa col·legiats—, s’atendran les necessitats específiques, ja que s’ofereixen adaptacions dels menús per a les dietes alimentàries especials per a infants amb intoleràncies i al·lèrgies.

La utilització del servei de menjador és voluntària i implica acceptar-ne les condicions. El contracte d’alimentació és anual. Al full de matrícula la família estableix si l’infant es quedarà a esmorzar, dinar o berenar al centre. Aquest règim és el que s’obeirà en els deu rebuts emesos, si no és que es modifica el contracte (vegeu l’apartat d’assistència, modificacions del contracte i altes i baixes del servei). Recordem que, a les famílies que facin un ús puntual del menjador l’IMEB els ofereix la possibilitat de contractar únicament el servei d’escolaritat (sense alimentació), i pagar el menjador per àpats esporàdics únicament els dies que en facin ús.

Per raons higienicosanitàries i organitzatives, les famílies no poden portar aliments de casa en substitució dels que proporciona l’escola, ja que suposaria l’entrada al centre de menjars sense el control sanitari que l’IMEB ha de garantir.

A l’escola bressol es facilita la possibilitat de continuar l’alletament matern amb els infants, tant de manera presencial com mitjançant l’administració de la llet que la mare s’hagi extret prèviament. Així, doncs, amb l’establiment d’acords amb la direcció del centre es garanteix:

 • La possibilitat que la mare pugui alletar l’infant a l’aula mateixa de l’escola.

 • Que l’alletament es pugui fer respectant els ritmes individuals, així com els del grup.

 • La possibilitat de guardar, al frigorífic o al congelador de l’escola, les unitats de llet materna aportades per la família en dosis d’una sola presa, etiquetades amb el nom i cognoms de l’infant i la data de consumició.

En aquest cas, és necessari que la llet arribi a l’escola degudament emmagatzemada i transportada amb nevera portàtil o bossa isotèrmica.

Col right

Quan un infant no assisteix a l'escola bressol, la família ho ha de comunicar a la direcció del centre indicant el motiu que justifica l'absència. La manca d'assistència no justificada durant més de vint dies lectius consecutius provocarà la pèrdua de la plaça assignada a l'infant.

Transcorreguts els deu primers dies lectius sense justificar l'absència a l'escola, la direcció del centre comunicarà a la família telefònicament i per correu electrònic que si l'infant no s'incorpora o bé justifica l'absència per motius socials, malalties, o motius familiars sobrevinguts, durant els deu dies lectius següents serà donat de baixa.

Les baixes del servei d’escolaritat o menjador s’han de comunicar per escrit, lliurant el document corresponent de baixa normalitzat, degudament signat, a la direcció del centre. Perquè no s’emeti la facturació corresponent del preu públic d’escolaritat o alimentació, la família ha de comunicar la baixa o la modificació dels serveis contractats a la direcció del centre abans del dia 25 del mes anterior a l’inici de la baixa o modificació del servei. Si la baixa o modificació es notifica més tard del dia 25 del mes anterior en què es produeixi, els efectes en la facturació es produiran a l’inici del mes següent al de la modificació o baixa.

Les altes del contracte d’alimentació s’han de fer, també, mitjançant una notificació escrita a la direcció del centre. Si ja hi ha hagut una baixa del servei, per a la formalització de l’alta següent del servei d’alimentació durant el curs escolar han d’haver transcorregut 25 dies lectius des de la baixa d’aquest servei (tot i això, les famílies poden fer ús del menjador des del moment que ho necessitin si liquiden el preu dels àpats esporàdics pels dies utilitzats efectivament fins a l’alta del servei d’alimentació).

La baixa total o parcial del servei no dona dret a la devolució dels rebuts ja emesos, ni l’IMEB retornarà cap import a les famílies quan un infant no hagi pogut assistir a l’escola.

En el cas que les criatures es matriculin a l’escola o es donin d’alta al servei d’alimentació una vegada iniciat el curs, en la primera facturació que hagi de fer l’IMEB es regularitzaran els dies transcorreguts de servei durant el mes anterior i, alhora, es facturarà el mes entrant per avançat, més la mitja mensualitat corresponent al juliol, també per avançat.

Les malalties que es poden transmetre d’una persona a una altra són freqüents en infants que assisteixen a l’escola bressol. De manera general, s’informa que els infants no han d’anar a l’escola quan tinguin manifestació activa d’una malaltia infecciosa per garantir-ne el benestar i evitar el risc de contagi amb les persones que hi comparteixen aula.

El document “Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles”, elaborat pel Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, servirà de referència a l’escola per compartir amb les famílies quines són les manifestacions de malaltia que impliquen la recomanació que els infants no assisteixin a l’escola.

Segons aquest document, els criteris generals que aconsellen la no assistència de l’infant a l’escola són els següents:

 • Que la malaltia impedeixi que l’infant dugui a terme les activitats amb normalitat.

 • Que la malaltia de l’infant requereixi més atencions de les que els seus responsables li puguin donar, atès que l’atenció a la resta d’infants no hi pot quedar afectada.

 • Que l’infant presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu.

 • Que l’infant presenti exantema amb febre o canvis de comportament, i el metge/metgessa no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.

Aquest document es pot consultar aquí.

En cas que un infant de l’escola sigui diagnosticat d’una malaltia infecciosa greu, sempre és l’Agència de Salut Pública la que determina el procediment d’actuació que s’ha de seguir.

 • En cas que es detecti la presència de polls al cap dels infants, cal un tractament de manera immediata. En els casos de llémenes, un cop iniciat el tractament i si ja estan mortes, encara que no hagin desaparegut del tot, l’infant pot assistir a l’escola bressol.

 • Els infants amb al·lèrgies alimentàries ho han d’acreditar amb un informe emès per un metge o metgessa col·legiats, en el qual s’especifiquin els al·lèrgens concrets i s’indiqui, com a mínim, l’índex d’IgE i els valors de referència considerats normals. També cal especificar les mesures d’actuació recomanades.

 • Si un infant es posa malalt a l’escola, s’avisa la família. Per poder establir una ràpida comunicació en el cas que es presenti una situació d’urgència, l’escola ha de tenir, almenys, un telèfon de contacte de la família (casa, feina, mòbil, etcètera). La família indicarà a quin hospital o clínica prefereix que es traslladi el fill en cas d’urgència o de malaltia important, sempre que les circumstàncies de la urgència permetin fer una elecció.

 • Per poder administrar medicació als infants, cal que el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela aportin una recepta o informe del metge/metgessa en el qual consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela han d’aportar un escrit en el qual es demani i s’autoritzi que el personal del centre educatiu administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible administrar-la en horari lectiu.

El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria recomana administrar paracetamol a infants amb febre igual o superior a 38 °C. Per poder administrar aquest medicament cal tenir l’autorització del pare, la mare o la persona que en tingui la tutela, una autorització que l’escola ha de demanar en el moment de la inscripció de l’infant.

Ampliació horària

A través de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA, o AMPA) i a petició del consell escolar de cada escola bressol, es poden proposar dos projectes que complementen l’horari de les escoles bressol:

 • L’allargament de l’horari fins a les 17.00 hores els primers quinze dies del mes de juliol, dates en què l’activitat a les EBM acaba a les 15.00 hores, d’acord amb la normativa d’ús dels espais i les instal·lacions de les EBM per a l’alumnat matriculat, fora de l’horari lectiu i en el calendari escolar.

 • L’ampliació del servei per a infants de 17.00 a 18.00 hores durant tot el curs escolar, d’acord amb la normativa d’ús dels espais i les instal·lacions de les EBM per a l’alumnat matriculat, fora de l’horari lectiu i en el calendari escolar.

Cal que un nombre suficient de famílies estiguin interessades en aquestes activitats perquè sigui viable organitzar-les: es poden iniciar sempre que hi hagi un mínim de quinze infants inscrits en el servei.

L’AFA interessada en l’activitat ha de presentar, a la direcció de l’escola bressol, un projecte detallat sobre el qual emetrà un informe valoratiu en què expliciti l’aprovació del consell escolar en el marc de la programació general de centre. L’entitat o l’empresa que dugui a terme el servei cobrarà un preu màxim de 50 euros mensuals per l’allargament de 17.00 a 18.00 hores durant tot el curs i de 75 euros per l’allargament al juliol, de 15.00 a 17.00 hores (primera quinzena de juliol).

Bressol d’estiu

L’Ajuntament de Barcelona convoca les associacions i les entitats relacionades amb el temps lliure, l’esport, l’educació i la cultura perquè s’adhereixin a la campanya d’activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents i perquè homologuin les seves activitats (organització, gestió, accessibilitat i continguts). Les activitats d’estiu són una de les modalitats de l’oferta que es preveu en aquesta campanya.

Des de l’any 2008 hi ha la modalitat d’escola bressol d’estiu, adreçada a nadons d’entre 1 i 3 anys que formen part de la comunitat educativa de les escoles municipals o que han estat escolaritzats en algun centre d’educació infantil públic o privat. Es poden dur a terme entre el 16 i el 31 de juliol.

Les AFA són les responsables de la petició d’homologació i de l’organització d’aquestes activitats.

El pare, la mare o la persona que tingui la tutela de l’infant ha de notificar la identificació de la persona que el recollirà. En el cas que qui reculli l’infant no sigui la persona habitual, cal notificar-ho amb antelació i, sempre que no sigui una situació d’urgència, per escrit. Es recomana que les persones que recullin els infants a la sortida de l’escola siguin majors d’edat. En els casos en què les famílies sol·licitin que sigui una persona menor d’edat qui reculli l’infant, és necessària l’autorització específica corresponent.

Cada centre, en el marc de la seva programació pedagògica, organitza diverses sortides al barri, excursions, etcètera. Les famílies han d’autoritzar per escrit la participació en aquestes activitats i fer-se càrrec de les despeses particulars que ocasionin. En el cas de les famílies que no considerin oportú que els seus infants hi participin, l’escola ha d’oferir la possibilitat que es quedin al centre mentre dura l’activitat.

A fi de garantir el dret a la imatge de tots els infants, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i drets d’imatge, es demana a les famílies que no es facin fotografies dins l’escola bressol.

Durant el curs es duen a terme treballs de recerca i informació sobre l’activitat dels infants a l’escola que inclouen la producció de material propi escrit i multimèdia, i que es pot utilitzar en congressos, cursos, publicacions diverses i el web de l’Ajuntament de Barcelona, el web genèric de les escoles bressol municipals o el web singular de l’escola, o bé es pot mostrar a l'escola mateix. És preceptiu que les famílies autoritzin, o no, la difusió dels materials en què aparegui la imatge dels seus fills o filles.

Per mantenir l’ordre en l’espai destinat a guardar els cotxets dels infants de 0 a 2 anys, recomanem que s’utilitzin els que són més lleugers i plegables. En el cas dels infants més grans, de 2 a 3 anys, només en els casos en què sigui estrictament necessari serà permès guardar el cotxet a l’escola.

L’ús d’aquest espai és de caràcter voluntari i ni l’escola ni l’IMEB són responsables dels objectes i cotxets que s’hi dipositin. El preu públic d’escolaritat no incorpora cap despesa per la custòdia d’objectes i cotxets en aquests espais, i l’ús que se’n faci és responsabilitat de les famílies.

Compartiu aquest contingut