Simulador de preus públics

Per facilitar un precàlcul del preu o tarifa que l’IMEB aplicarà, teniu un simulador a la vostra disposició:

Accedeix al simulador de preus públics

Hi podeu trobar un apartat de preguntes freqüents que us pot ser d’utilitat per calcular la tarifa o tram que se us aplicarà (qui s’inclou en la unitat familiar, com es calcula la seva renda, els descomptes de renda per aplicar a famílies nombroses, monoparentals i amb membres amb discapacitat, els salts de tram per aplicar en determinades circumstàncies, etcètera).

Compartiu aquest contingut