You are here

La Marina és un àmbit rodejat d’espais verds i zones lliures d’esbarjo amb gran interès per a la biodiversitat.

El repte actual és incrementar, millorar i connectar els espais verds existents amb els previstos, generant així una xarxa d’infraestructura verda i espais públics que subministri serveis ambientals i socials a la població de l’àmbit i a la ciutat.

El planejament preveu 134.714 m² d’espais lliures, entre els quals es troben el nou parc central de 2,4 ha i els diferents espais lliures que resultaran de la transformació dels sectors. Es planteja una millora tant en la superfície total de verd urbà com en el tractament, estructurant-los en una xarxa coherent per donar al barri una oferta diversificada d’usos i serveis.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Millorar la infraestructura verda i la qualitat urbana: Incrementar la biomassa, la cobertura i la biodiversitat de l'arbrat, redefinir els carrers com a espais d'ús públic; crear àrees de joc amb criteris de «Ciutat jugable», condicionar espais per a persones grans; incrementar el verd i les zones permeables i utilitzar la vegetació i la topografia com a aïllament acústic.
  • Incrementar la infraestructura verda: Nou parc central de 2,4 ha; introduir el verd als interiors d’illes, edificis i espais lliures; crear un node de biodiversitat que es relacioni amb Montjuïc; desplegar una xarxa de corredors verds urbans; incorporar circuits per a vianants i ciclistes; relligar els equipaments i millorar/crear nous punts d'accés a Montjuïc, Llobregat i Litoral, prioritzant la connexió per a vianants i ciclistes.
  • Corresponsabilitzar a la ciutadania en la cura de la natura urbana: Estratègia per a la intervenció sobre l'espai públic transitori que generaran les obres de transformació.