You are here

Abans del procés de transformació, la Marina del Prat Vermell era un barri on predominava l’activitat econòmica. Tot i això, comptava amb 1.145 habitants entre els nuclis d’Eduard Aunós, el carrer d’Ulldecona, la colònia Santiveri, la colònia Bausili i les casetes de la RENFE.

El planejament preveu la transformació progressiva del teixit industrial a un teixit mixt amb un 73,37% de sostre per a ús residencial (uns 12.000 habitatges) i un 26,63% per a usos no residencials.

La Marina és una de les grans reserves d’habitatge a la ciutat, on gairebé el 50% del sostre residencial previst tindrà algun tipus de règim de protecció. Es presenta així una oportunitat per incidir en la lluita contra l’emergència habitacional, explotar nous models residencials assequibles i millorar la qualitat i els estàndards de l’habitatge públic a la ciutat.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Augment del parc d'habitatge protegit: Construcció d’uns 2.445 habitatges en règim concertat, 2.714 en règim general i 1.086 dotacionals.
  • Impuls del mercat d’habitatge assequible: Promoure el model de cooperatives d’habitatge de cessió d’ús i d’habitatges de lloguer assequible per part d’entitats socials, etc.
  • Promoure l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental: Fomentar que el disseny, les tipologies i els materials incorporin adequadament l’ecoeficiència.
  • Fomentar la diversitat i flexibilitat d’usos en els edificis: Promoure espais i serveis comunitaris compartits, aparcaments de bicicleta; aprofitar l’espai del subsòl per potenciar un canvi d’hàbits en la mobilitat i/o altres usos comunitaris.
  • Fomentar la mixtura poblacional en les noves promocions d’habitatge per tal d’evitar la generació d’un «barri bombolla».