Esteu aquí

Diagnosi

La Meridiana és un eix estructurant del nord-est de Barcelona que travessa districtes i barris amb teixits ben diferenciats i va prenent un caràcter molt divers.

La millora de la Meridiana no pot ser plantejada només a partir de l’estudi de la seva secció. És important conèixer com la gent utilitza l’espai, com el travessa, l’ocupa i se n’apropia per, posteriorment, poder fer les actuacions de millora que es creguin necessàries enfocades als diversos problemes detectats. 

Anàlisi física

1. Zones verdes i equipaments

L’àmbit d’estudi no disposa de grans parcs ni zones verdes en contacte directe amb l’Avinguda, exceptuant la zona de Can Dragó. La resta d’espais verds són petits espais residuals. 

2. Transport públic

L’àmbit està rodejat de tres nodes importants de transport públic amb intercanvi entre metro, rodalies RENFE i autobús urbà i interurbà. Aquests són Sant Andreu Arenal, La Sagrera i El Clot. També hi ha diverses estacions de Bicing.

Observant els radis d’influència dels diferents modes de transport públic, es pot observar com, en general, l’àmbit disposa d’una bona cobertura en aquest sentit. 

Anàlisi funcional                                    

L’aforament de vianants es fa mitjançant un mètode que consisteix en el comptatge de persones i bicicletes en accions dinàmiques, és a dir, en moviment, per tal d’extreure’n aforaments. Generalment s’utilitza en l’espai lliure urbà, però és igualment aplicable en espais interns d’edificis. 

Percepció de l’espai

Per tal de conèixer les diferents opinions i percepcions dels ciutadans respecte l’Avinguda Meridiana, s’ha realitzat una enquesta a persones aleatòries que estaven caminant al llarg de tot l’àmbit d’estudi, partint de l’opinió que els usuaris són els millors coneixedors de la realitat. Per tant, l’objectiu d’aquestes enquestes ha estat el d’obtenir una representació de la percepció que tenen de l’espai públic els seus usuaris.    

 • Les definicions negatives més destacades són “trànsit/cotxes” i “sorollosa”, fet que remarca el problema. La resta de definicions negatives estan relacionades amb aquests conceptes o són conseqüències directes del trànsit com ara contaminació, perillosa, estressant, autopista urbana i caòtica.   
 • Tot i que molta gent defineix l’avinguda Meridiana com a “sorollosa” o “ trànsit”, a l’hora de preguntar quina és la major problemàtica no n’hi troben cap. Consideren que el fet de ser sorollosa és normal per tractar-se d’un carrer amb aquestes característiques.
 • Algunes de les definicions neutres més utilitzades també estan directament relacionades amb el volum de trànsit: transitada, avinguda, artèria, entrada/ sortida i via principal.
 • Pel que fa a la problemàtica concreta dels semàfors, la tercera més comú, l’opinió canvia en funció del tram on s’hagi realitzat l’enquesta. A la zona de Can Dragó la problemàtica més comentada és que els semàfors duren massa estona en vermell. En canvi, a la resta de trams, la problemàtica més recurrent ha estat que duren massa poc en verd.
 • Entre el Passeig Fabra i Puig i el barri de Navas és on més queixes hi ha sobre la convivència entre vianants i ciclistes.                  
 • La gent gran compara la Meridiana amb anys anteriors i, per tant, degut al contrast, considera que l’Avinguda actualment està molt bé.
Mapa de diagnòstic

Selecciona les icones per marcar les zones al mapa

Resum de les problemàtiques

1. FÍSIQUES

VORERES DESOLADES I ESTRETES

Pel tram de rambla pràcticament no hi ha comerç i hi passa molt poca gent. En aquest tram les voreres laterals són molt estretes i incòmodes, fet que dificulta la mobilitat de vianants. Més endavant, al tram de bulevard, les voreres són massa àmplies i queda molt espai desaprofitat. Les del costat muntanya, a més, tenen poc comerç i estan molt desolades.

EXCÉS DE SOROLL

La quantitat de trànsit provoca un excés de soroll molt molest al llarg de tota l’Avinguda.

MUR DE SANT ANDREU i MUR DE TRINITAT NOVA

Ambdós murs són una barrera que dificulta els creuaments cap a l’altre extrem de la Meridiana. A més, el carrer paral·lel al mur de Sant Andreu té les voreres molt estretes i poc accessibles.

DEFICIÈNCIES D’IL·LUMINACIÓ, VEGETACIÓ I MOBILIARI

 • El tipus de lluminàries actuals il·lumina en excés la calçada, provocant una sensació de contaminació lumínica, però deixa les voreres poc il·luminades, fet que dóna als vianants una sensació de foscor i inseguretat.
 • L’arbrat és molt alt i de fulla caduca, fet que dóna als usuaris del carrer una sensació de grisor i de falta de vegetació.
 • Hi ha una manca de mobiliari urbà que faciliti zones d’estada. Els usuaris de la Meridiana tenen la sensació que el poc mobiliari actual és, a més, de poca qualitat i poc estètic.

MALA SENYALITZACIÓ I ALTA SINISTRALITAT

A l’entrada de Barcelona hi ha una mala senyalització, una elevada accidentalitat i una gran quantitat de barreres arquitectòniques.

2. FUNCIONALS

DIFICULTATS EN ELS CREUAMENTS

 • Al llarg de tot l’àmbit d’estudi la fase verda per als vianants dura massa poc i no dóna temps de creuar. A la meitat nord, a més, la vermella dura massa generant llargues esperes.
 • Les trajectòries dels passos de vianants no segueixen les línies de desig i, per tant, hi ha creuaments informals. Això succeeix de Fabra i Puig cap al sud i a l’alçada del carrer Palomar.
 • La llargada dels passos de vianants i el temps de la fase verda provoquen que els vianants hagin de parar a la mitjana, que és un lloc desagradable i perillós. Això succeeix més o menys a tot l’àmbit.
 • Alguns vianants efectuen creuaments en vermell, tot i tractar-se d’una via ràpida. Això succeeix principalment a l’extrem sud i en alguns punts al centre de l’àmbit.

CONFLICTES ENTRE CICLISTES I VIANANTS

La convivència entre bicicletes i vianants és conflictiva, especialment de Fabra i Puig fins a València. La incomoditat i sinuositat del carril bici per vorejar contenidors, parades de bus, etc., fa que els ciclistes acabin envaint l’espai dels vianants i viceversa.

FALTA D’ESPAIS PER A LA CÀRREGA I DESCÀRREGA

La falta d’espais de càrrega i descàrrega a la pròpia Meridiana fa que els transportistes hagin de parar als carrers interiors.

FALTA DE ZONES D’ESTADA

Hi ha una mancança d’espais verds i llocs on seure.

MUR DE SANT ANDREU

La barrera física que suposa fa que hi hagi molt poca activitat i sigui un espai fred i poc il·luminat, generant sensació d’inseguretat.