En marxa els Premis Nou Barris de l’any!

20/12/2021 - 11:01 h

Torna el certamen que vol reconèixer la tasca de persones i entitats que millor representen els valors i les tasques del teixit social del districte

Torna el certamen que vol reconèixer la feina de persones i entitats que millor representen els valors i les tasques del teixit social del districte

Tret de sortida als Premis Nou Barris de l’any, recuperats el passat mes de juliol i que volen atorgar un merescut reconeixement a les entitats i veïns i veïnes de Nou Barris que treballen en projectes d’interès o rellevància pública en matèria educativa, social, cultural, cívica, socioeconòmica, esportiva o de cooperació.

Aquest n’és el calendari:

 • Presentació de candidatures: fins al 21 de gener de 2022
 • Votació de candidatures: de l’1 al 31 de març de 2022
 • Gala dels Premis Nou Barris: maig de 2022, dins la Festa Major de Nou Barris

Proposta de candidatures

Les persones a títol individual i les entitats poden presentar, com a candidates, persones o entitats de l’àmbit social, associatiu i cultural dels barris del districte.

Les persones candidates han de ser majors d’edat o, en cas de ser menors, comptar amb el consentiment de pares o tutors legals.

S’exclou de l’elecció el personal funcionari del Districte de Nou Barris de l’Ajuntament de Barcelona i les persones treballadores de les empreses que gestionen els equipaments i serveis municipals del districte, en raó de l’exercici de les seves funcions. També queden excloses de l’elecció els càrrecs polítics en actiu.

Les persones candidates han de desenvolupar o haver desenvolupat una tasca d’especial rellevància en algun dels barris del districte per les seves aportacions educatives, cíviques, socials, econòmiques, culturals, esportives, de cooperació o de qualsevol altre àmbit d’interès. En aquest sentit, les candidatures proposades s’han d’acompanyar d’una argumentació que justifiqui la distinció explicant la vinculació amb determinat barri o barris per part de la persona/col·lectiu proposats, i els mèrits que es vulguin destacar.

Només es pot presentar una candidatura per a cada categoria (individual i col·lectiva)

Les candidatures proposades s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça electrònica comunicacionoubarris@bcn.cat, o a través d’instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Nou Barris.

Validació de candidatures

Un cop acabat el període de presentació de candidatures, es constituirà el Secretariat dels Premis Nou Barris per validar-les tenint en compte el respecte a la diversitat i als valors que caracteritzen les actuacions del Districte.

El Secretariat dels Premis Nou Barris és el màxim òrgan responsable de la seva organització, i està compost per les següents persones:

 • El president o presidenta del Consell de Districte de Nou Barris o la persona en qui delegui, que també exerceix les funcions de president/a d’aquest òrgan
 • El regidor o regidora del Districte de Nou Barris o persona en qui delegui
 • Un conseller o consellera representant de cadascun dels grups municipals que composen el Consell de Districte de Nou Barris

El secretari/a jurídic del Districte assistirà per donar constància del procediment. Les deliberacions seran a porta tancada i les votacions, secretes. El Secretariat dels Premis tindrà veu però no vot.

Selecció de candidatures finalistes

El Districte constituirà un jurat format per set persones seleccionades d’entre les entitats incloses al Directori d’Entitats del Districte i pertanyents a les següents àrees:

 • Socioeconòmica
 • Educació, infància i joventut
 • Cultura
 • Persones grans
 • Salut i persones amb discapacitat
 • Esports
 • Feminismes

Aquesta tria es farà per sorteig d’entre les entitats de cada àrea que no siguin proposants de cap candidatura als premis ni candidates per si mateixes.

El jurat té la potestat de seleccionar les candidatures finalistes:

 • Categoria individual: sis persones, assegurant-ne la paritat de gènere
 • Categoria col·lectiva: tres entitats o col·lectius

Votació

El Districte de Nou Barris obrirà un procés de votació popular que anirà de l’1 al 31 de març de 2022.

Per dur a terme aquesta fase comptarà amb la col·laboració de la publicació mensual Línia Nou Barris, amb la qual s’ha establert un conveni de col·laboració. Així, Línia Nou Barris habilitarà un sistema online integrat dins la seva edició digital. Cada persona només podrà votar una vegada a cada categoria (es garantirà via control de la IP).

Línia Nou Barris publicarà la convocatòria a les seves edicions en paper i digital informant sobre les condicions i els mecanismes de participació i els mèrits de les persones candidates. De forma simultània, el Districte de Nou Barris publicarà aquesta informació a la seva pàgina web i editarà productes informatius per difondre la iniciativa.

Durant el període de votació, Línia Nou Barris publicarà entrevistes a les nou persones candidates en els seus mitjans en paper i digitals (web i xarxes socials). El Districte compartirà tota aquesta activitat als seus canals comunicatius.

Tota la informació relativa a la votació es publicarà al web del Districte de Nou Barris, a les seves xarxes socials, i a les edicions digitals i en paper del Línia Nou Barris i a les seves xarxes socials.

Una vegada acabat aquest termini, es durà a terme el recompte de vots. Les candidatures més votades, una de cada categoria, seran les guardonades. En cas d’empat entre dues o més propostes d’elecció es dirimirà a sorts.

Els “Premis Nou Barris de l’any”

La millora de la qualitat de vida dels veïns i les veïnes i l’enfortiment de la ciutadania i les seves entitats i organitzacions requereixen de respostes conjuntes que impliquin sumar per promoure, construir i facilitar respostes col·lectives a problemes col·lectius.

Els Premis Nou Barris de l’any volen ser un reconeixement del mateix veïnat vers les persones, entitats o col·lectius que hagin dut a terme, de manera desinteressada, tasques d’especial rellevància per al benefici col·lectiu dins de l’àmbit territorial del districte en matèria social, econòmica, cultural, educativa, esportiva o ambiental.

Aquesta nova edició dels Premis Nou Barris ret homenatge i recupera l’essència dels premis del mateix nom que es van convocar entre els anys 2000 i 2015, adaptant-los a l’actualitat del districte i fent-los més oberts i participatius.