AJUTS PATRIMONIALS I COMERÇ

Aquests ajuts contemplen diversos programes:

 • Actuacions de millora del paisatge urbà on es pugui justificar i validar l’interès paisatgístic, patrimonial i/o històric o de memòria.

 • Actuacions d’interès per conjunt
  Dins d’aquest programa, s’inclouen les actuacions per conjunt de la plaça Reial

 • Locals comercials històrics protegits (emblemàtics)

 • Locals comercials històrics no protegits

 • Millora de la imatge exterior en locals comercials

Més informació

Actuacions subvencionables

Programa actuacions de millora del paisatge urbà on es pugui justificar i validar l’interès paisatgístic, patrimonial i/o històric o de memòria.

1. Actuacions de millora del paisatge urbà on es pugui justificar i validar l’interès paisatgístic, patrimonial i/o històric o de memòria.

Es consideraran les següents situacions:

 • Obres de restauració o rehabilitació en elements comuns d’edificis catalogats (individualment o en entorns o conjunts catalogats) dels elements de l’edifici amb interès patrimonial o de paisatge inclosos al catàleg del patrimoni o inventaris reconeguts per l’Ajuntament (publicats al web municipal) o inclosos com a elements d’interès en els estudis de paisatge realitzats per l’Ajuntament. També es podran considerar altres elements d’interès, sempre que s’inclogui en la petició un informe d’anàlisi històrica de l’element, sobre el qual l’IMPU demanarà el vist i plau del Departament de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. Es consideraran:
 • Restauració d’acabats i cromatismes originals utilitzant tècniques pròpies de l’època de construcció. Són objecte d’aquestes subvencions, la recuperació d’estucs, esgrafiats, acabats de pedra natural o artificial, elements decoratius malmesos o desapareguts, elements pictòrics, elements ceràmics, recuperació de fusteries originals, recuperació dels elements de forja i tancaments reixats o elements decoratius d’enteixinats, entrebigats, etc...
 • Recuperació de composicions originals, buits arquitectònics d’acord amb la composició original, tot utilitzant materials i tècniques pròpies i adequades per a l’edifici.
 • Recuperació d’elements singulars desapareguts o malmesos. En especial, tribunes, vitralls, balustrades i altres elements decoratius d’interès.
 • Eliminació d’elements distorsionadors de la composició original de l’edifici, com són aplacats sobre paraments originals.
 • Integració compositiva de remuntes sobre els edificis descrits.
 • Restauració d’ascensors històrics inclosos al mostreig realitzat per l’Ajuntament, on serà imprescindible incorporar els valors compositius de l’element original.
 • Obres en entorns d’edificis catalogats que permetin l’apreciació i dignificació d’edificis catalogats, es consideraran obres rehabilitació o restauració d’elements perceptibles des de l’espai públic d’edificis contigus a elements catalogats, com són:
 • La permeabilització de tancaments que permetin la visió des de l’espai públic dels elements patrimonials.
 • Dignificació d’entorns immediats i visibles a l’hora d’edificis patrimonials, per tal de fer possible l’apreciació de l’element.

 

2. Actuacions de d’endreçament d’instal·lacions sobre façanes en edificis inclosos al catàleg del patrimoni o inventaris reconeguts per l’Ajuntament (publicats al web municipal) o inclosos com a elements d’interès en els estudis de paisatge realitzats per l’Ajuntament.

Es consideraran les següents actuacions:

 • la reordenació d’aparells d’aire condicionat
 • la unificació de l’extracció de fums de les cuines fins a coberta
 • l’endreçament d’instal·lacions de telefonia i telecomunicacions

 

Programa actuacions d'interès per conjunt:

Es consideraran actuacions que s’emprenguin de manera conjunta en un àmbit determinat i on es pugui considerar l’interès paisatgístic d’una actuació col·lectiva. Caldrà un document acreditatiu per part de l’Ajuntament del reconeixement com a conjunt de l’element, com pot ser l’aprovació d’un pla director de restauració o rehabilitació, l’aprovació d’un projecte de conjunt o reconeixement com a conjunt dins del catàleg del patrimoni o inventari reconegut per l’Ajuntament o inclosos com a conjunts d’interès en els estudis de paisatge realitzats per l’Ajuntament.

Es consideraran les obres de rehabilitació o restauració d’elements comuns perceptibles des de l’espai col·lectiu i que estiguin contingudes en aquests casos:

 • Obres de recuperació dels elements propis del conjunt: materials i colors d’acabats, elements decoratius, etc.
 • Recuperació de composicions malmeses o desaparegudes pròpies d’un conjunt arquitectònic.
 • Restauració conjunta de fronts de façana que formin part d’un conjunt.

 

Actuacions de conjunt de la plaça Reial

Es consideraran actuacions que s’emprenguin de manera conjunta en l’àmbit delimitat en l’Annex I d’aquesta convocatòria.

Es consideraran les obres de rehabilitació o restauració d’elements comuns perceptibles des de l’espai col·lectiu i que estiguin contingudes en aquests casos:

 • Obres de restauració de les façanes i porxos d’acord amb els criteris establerts en el Pla d’Acció de la Plaça Reial. Com són: recuperació dels elements propis del conjunt: materials i colors d’acabats, elements decoratius, etc.

 

Programa locals històrics protegits (emblemàtics):

Obres de restauració dels Locals inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció dela Qualitat Urbana. Per la renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local. S’inclouen també com a actuacions subvencionables aquells elements interiors protegits en el catàleg del Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana.

 

Programa locals històrics no protegits:

Obres de restauració i renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.

Es pot incloure la restauració o restitució dels elements interiors que es considerin d’especial interès.

S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.

 

Programa millora de la imatge exterior en locals comercials:

Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.

S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions descrites en el paràgraf anterior destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.

 

A qui s'adreça?

Actuacions d'interès patrimonial:
Propietaris o llogaters de l’element sobre el qual s’actua i on es compleixin els requisits generals de la convocatòria sense restriccions de canvi de titularitat o activitat o ocupació. No obstant, s’exclouen de manera expressa les promocions immobiliàries.

Actuacions d'interès per conjunt i actuacions de conjunt de la plaça Reial:
Propietaris o llogaters de l’element sobre el qual s’actua i on es compleixin els requisits generals de la convocatòria sense restriccions de canvi de titularitat o activitat o ocupació. No obstant, s’exclouen de manera expressa les promocions immobiliàries.

Locals històrics protegits (catalogats):
Propietaris i llogaters de locals comercials inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana, sempre que es compleixin els requisits generals de la convocatòria. S’admetran locals on s’hagi produït un canvi de titularitat o d’activitat.

Locals històrics no protegits:
Propietaris o llogaters de locals comercials de menys de 500 m2 on es compleixin els requisits generals de la convocatòria i on es fonamenti la seva condició de local històric. S’admetran locals on s’hagi produït un canvi de titularitat  o d’activitat.

Millora de la imatge exterior en locals comercials:
Propietaris o llogaters de locals comercials de menys de 500 m2 on es compleixin els requisits generals de la convocatòria.

Requisits generals i terminis

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció, s’obrirà l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria i acabarà el 15 de novembre de 2024.

Es pot tancar el termini d’admissions en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior o posterior a l’establerta mitjançant la seva publicació al BOPB.

El termini màxim per presentar la comunicació d'inici d'obres és el 31 de març de 2025.

Requisits generals

 • Es podran sol·licitar ajudes per a obres de rehabilitació o restauració en edificis o parcel·les de titularitat privada.
 • Amb caràcter general i sempre que els programes no especifiquin una altra data, es consideraran obres en edificis de més de 10 anys d’antiguitat.
 • No obstant l’anterior, mitjançant conveni es podran acollir a aquesta convocatòria titulars d’activitat que s’emplacin sobre parcel·les de titularitat pública. En cap cas es podran atorgar ajuts per actuacions incloses dins les condicions obligades en el contracte de  concessió. 
 • S’exclouen dels ajuts aquells emplaçaments on hi hagi hagut un canvi d’ús, activitat o titularitat en els dos anys anteriors a la sol·licitud de l’informe tècnic previ (s’exceptuen canvis de titularitat d’habitatges dins d’una comunitat de propietaris). En el cas de locals comercials, només haurà de garantir aquesta condició el local sobre el que es demana subvenció. En el cas que es demani subvenció per a edificis o parcel·les amb regim de propietat horitzontal, es considerarà que com a mínim un 70% de les entitats o un 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’haver estat ocupada de manera permanent en els dos anys anteriors a la sol·licitud d’inscripció i haurà de garantir-se en els tres anys posteriors a la concessió de la subvenció. S’excepciona d’aquesta obligació aquells programes on s’especifiqui explícitament el contrari.
 • Els ajuts no són acumulables per la mateixa actuació a excepció de les actuacions d’interès patrimonial o de conjunt si així es determina en l’informe tècnic previ. En qualsevol cas, l’acumulació de subvencions no podrà donar lloc a un ajut superior al 50% de l’actuació.
 • Per a que la sol·licitud sigui admesa, l'import mínim de de l'obra a executar és de 750€. 
 • En tots els casos i per a tots els programes, serà imprescindible respectar les condicions establertes en la concessió de la subvenció en un termini mínim de 5 anys. En cas contrari, es podrà demanar el retorn de la mateixa. Aquest requisit inclou el bon estat de funcionament i ús d’instal·lacions i el bon manteniment de les actuacions realitzades.
 • No es podrà demanar ajuts per a una mateixa actuació subvencionada en els 10 anys anteriors a la sol·licitud.
 • Per tal de fer un seguiment de la continuïtat dels compromisos presos amb la subvenció, la  propietat ha de permetre la inspecció de les obres realitzades durant els 4 anys posteriors a la finalització de les obres.
 • En el cas de finques amb arrendataris, els propietaris d’immobles arrendats no podran imputar l’import de la subvenció com a part del cost global de les obres efectuades per tal de repercutir-lo en els increments de rendes dels lloguers o d’actualització d’aquestes.
 • Així mateix per tal de fer divulgació del patrimoni i de les bones pràctiques d’intervenció, el sol·licitant es compromet a facilitar l’accés de l’ajuntament a l’obra durant els 4 anys següents a la seva execució per tal de fer-ne difusió.

 

Quin és l'import de les subvencions?

Es considera pressupost protegible la suma de les despeses derivades de l’actuació incloent les despeses de l’obra, l’IVA, les despeses generals i el benefici industrial imputable a l’obra, els honoraris tècnics directament imputables a l’actuació i les taxes i impostos derivats del permís d’obra de l’actuació per la qual es demana ajut.

Actuacions d'interès patrimonial:
Per a les obres en elements comuns o entorns d’edificis catalogats: 30% amb un topall de 30.000 €. Són acumulables amb les altres subvencions sempre que no se superi el 50% de subvenció per a la mateixa actuació.

Per a obres d’endreçament d’instal·lacions: 20% amb un topall de 20.000 €

Actuacions d'interès per conjunt:
Màxim del 40% amb un topall de 45.000 €. Són acumulables amb els altres programes sempre que no se superi el 50% de subvenció per a la mateixa actuació.

Actuacions de conjunt de la plaça Reial
Màxim del 45% amb un topall de 50.000 €, sempre que l’actuació s’emprengui de manera conjunta d’acord amb els marges que s’estableixen en el Pla d’acció de la Plaça Reial. O bé el passatges d’accés de manera conjunta. Són acumulables amb els altres programes sempre que no se superi el 50% de subvenció per a la mateixa actuació.

Locals històrics protegits (emblemàtics):
50% amb un topall de 20.000 euros

Locals històrics no protegits:
35% amb un topall de 15.000 euros

Millora de la imatge exterior en locals comercials:
20% amb un topall de 15.000 euros

On adreçar-se

Si voleu contactar amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, ho podeu fer en la següent adreça electrònica:

paisatgeurba@bcn.cat

Igualment, podeu utilitzar els canals de comunicació ciutadana:

https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/