Òrgans de govern

El Consell Rector

El Consell Rector assumeix el govern i la gestió superior de l'Institut. Està integrat per un màxim de 15 membres, nomenats per l'alcalde, dels quals com a mínim la meitat han de ser regidors de l'Ajuntament, amb representació dels diversos grups municipals.

Els nomenaments dels membres del Consell han de ser ratificats pel Consell Plenari de l'Ajuntament. El Consell s'ha de reunir dues vegades l'any com a mínim.

El president i els vicepresidents. Correspon al president dirigir el govern i l'administració de l'Institut. Els vicepresidents supleixen el president i assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, exerceixen les funcions que els delegui el president.

El president i els vicepresidents del Consell són designats per l'alcalde entre els membres del Consell i el seu nomenament ha de recaure en membres que tinguin la condició de regidor de l'Ajuntament.

El gerent és responsable d'executar i fer complir els acords del Consell de Govern i les resolucions del president, així com representar administrativament l'Institut quan el president no assumeixi aquesta representació.

Nom Càrrec
Janet Sanz Cid Presidenta
Laia Bonet Rull Vicepresidenta
Lucia Martín González Membre
Jordi Coronas Martorell Membre
Jordi Mattí Galbis Membre
Celestino Corbacho Chaves Membre
Josep Bou i Vila Membre
Eva Parera Escrichs Membre
Sonia Rias Rollón Membre
Laia Núñez Calvet Membre
Francisco Javier Burón Cuadrado Membre
Roger Clot Duñach Membre
Alberto Lacasta Huelin Membre
Laia Grau Balagueró Membre
Xavier Malilla Ayala Membre