Òrgans de govern

El Consell Rector

El Consell Rector assumeix el govern i la gestió superior de l'Institut. Està integrat per un màxim de 15 membres, nomenats per l'alcalde, dels quals com a mínim la meitat han de ser regidors de l'Ajuntament, amb representació dels diversos grups municipals.

Els nomenaments dels membres del Consell han de ser ratificats pel Consell Plenari de l'Ajuntament. El Consell s'ha de reunir dues vegades l'any com a mínim.

El president i els vicepresidents. Correspon al president dirigir el govern i l'administració de l'Institut. Els vicepresidents supleixen el president i assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, exerceixen les funcions que els delegui el president.

El president i els vicepresidents del Consell són designats per l'alcalde entre els membres del Consell i el seu nomenament ha de recaure en membres que tinguin la condició de regidor de l'Ajuntament.

El gerent és responsable d'executar i fer complir els acords del Consell de Govern i les resolucions del president, així com representar administrativament l'Institut quan el president no assumeixi aquesta representació.

Nom Càrrec
Laia Bonet Rull Presidenta
Josep Lluis Franco Rabell Vicepresident
Damià Calvet Valera Membre
Janet Sanz Cid Membre
Elisenda Alamany i Gutiérrez Membre
Víctor Martí de Villasante Membre
Liberto Senderos Oliva Membre
Edgar Rovira Sebastià Membre
Joan Cambronero Fernández Membre
David Martínez García Membre
Gemma Arau Ceballos Membre
Joan Ramon Riera Alemany Membre
Maria Buhigas San José Membre
Alberto Lacasta Huelin Membre
Albert Aixalà Blanch Membre