Usos del paisatge

El paisatge urbà és un dels elements del medi ambient urbà necessitat de protecció per a garantir a tots els habitants de la ciutat una adequada qualitat de vida. Per això, el paisatge urbà constitueix un interès col·lectiu, la satisfacció del qual es atribuïda per l'ordenament jurídic al municipi, en funció de l'abast local d'aquest interès.

L'Ordenança dels usos del paisatge urbà regula les activitats i els elements que puguin afectar el paisatge de la ciutat per tal de garantir-ne un ús respectuós i assenyat i impedir que, per actuacions desencertades o omissions injustificables, aquest paisatge es vegi desmillorat.

La gestió dels usos del paisatge urbà es desenvolupa en dos nivells: d'una banda, en l'assegurament que tots els nous usos compleixen el que preveu l'Ordenança; de l'altra, en la reconducció dels usos existents, mitjançant la combinació d'ajuda tècnica i de subvencions, amb altres d'inspecció i control.

L'aplicació d'aquesta normativa fa possible que tant la ciutadania de Barcelona com els seus visitants gaudim d'un espai comú més harmònic i amable, i que s'afavoreixi una millor qualitat de vida a la ciutat.

Són responsables del compliment de l'Ordenança: l'empresa instal·ladora, el promotor o beneficiari de l'ús, el propietari de l'edifici o habitatge i el director tècnic de la instal·lació.

A tots ells, els és exigible el coneixement de les normes contingudes a l'Ordenança i el seu compliment.

 

Ordenança municipal d'usos del paisatge urbà

Vegeu alguns exemples pràctics sobre usos del paisatge. 

Ús natural

Són usos naturals del paisatge aquelles activitats i elements que es considera que no provoquen una distorsió greu en el dret col·lectiu a gaudir d'un paisatge adequat per al desenvolupament de la vida ciutadana.

Zonificació

En atenció a les característiques arquitectòniques i comercials dels diferents indrets de la ciutat s'han fixat, en alguns casos, diferents graus de densitat interventora en l'ús natural del paisatge urbà, estructurats territorialment en zones. Aquestes zones queden delimitades segons un plànol de zonificació per a cada Districte, que s'adjunta com a annex a l'Ordenança.

Ús excepcional

Són usos excepcionals del paisatge els usos que només poden ser expressament autoritzats per l'Administració municipal, que superin la intensitat màxima establerta per l'Ordenança per als usos naturals.