Zonificació

En atenció a les característiques arquitectòniques i comercials dels diferents indrets de la ciutat s'han fixat, en alguns casos, diferents graus de densitat interventora en l'ús natural del paisatge urbà, estructurats territorialment en zones. Aquestes zones queden delimitades segons un plànol de zonificació per a cada Districte, que s'adjunta com a annex a l'Ordenança.

Ús natural

Són usos naturals del paisatge aquelles activitats i elements que es considera que no provoquen una distorsió greu en el dret col·lectiu a gaudir d'un paisatge adequat per al desenvolupament de la vida ciutadana.

Ús excepcional

Són usos excepcionals del paisatge els usos que només poden ser expressament autoritzats per l'Administració municipal, que superin la intensitat màxima establerta per l'Ordenança per als usos naturals.