Comissió mixta

L'Institut del Paisatge Urbà (IMPUQV) exerceix les funcions de Secretariat de la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà, aprovades per Decret de l'Alcaldia de 25 d'abril de 2016 .

La Comissió Mixta és un òrgan d'assessorament adscrit a l'IMPUQV que compta amb participació dels sectors socials i professionals i que té com a objecte emetre els informes necessaris per a interpretar l 'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà quan es plantegen dubtes en la seva aplicació, com ara en els supòsits de nova col·locació de mobiliari urbà i d'altres instal·lacions municipals a la via pública, així com també en els casos de llicències de publicitat i identificació sobre parets mitgeres, coronament o cobertes dels edificis i també d'obres o instal·lacions provisionals que ocupin la via pública.

En l'exercici de les seves funcions la Comissió Mixta del Paisatge Urbà ha de vetllar per la correcta gestió i garantir el desenvolupament sostenible i el manteniment del paisatge urbà.

A nivell específic la Comissió Mixta impulsa i informa de la convocatòria de concursos d'adjudicació de contractes de patrocini mitjançant la cessió d'espais publicitaris de domini públic.