La Comissió i la Ponència Tecnica de Terrasses

Comissió Tècnica de Terrasses

És un òrgan col·legiat de caire consultiu i de proposta que depèn de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

La Comissió Tècnica de Terrasses s’integra com a mínim per membres de les Gerències d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i d’Ocupació, Empresa i Turisme. Pot incorporar a representants d’institucions vinculades al món del disseny, representants d’entitats veïnals i representants del sector.

Són funcions pròpies de la Comissió Tècnica de Terrasses:

a) Emetre un informe en els supòsits previstos en aquesta Ordenança.

b) Emetre un informe sobre aspectes tècnics en el cas en què, potestativament, el consideri necessari l’òrgan que instrueix el procediment per a resoldre un recurs d’alçada interposat contra la resolució de la sol·licitud de llicència municipal de terrassa.

c) Elaborar  propostes  de  circulars  o  instruccions  necessàries  per  interpretar  i  aclarir  les qüestions que es plantegin en l’aplicació d’aquesta Ordenança.

d) Elaborar propostes de modificació de les condicions i les característiques dels elements de les terrasses a què es refereix la disposició final primera.

e) Elaborar un informe anual amb la memòria detallada de l’activitat de la Comissió, que inclourà el que estableix l’article 46.5, i un apartat de l’anàlisi dels terminis de resolució i atorgament de llicències, i que es presentarà en la Comissió del Consell Municipal corresponent.

 

Ponència Tècnica de Terrasses

És un òrgan intern municipal col·legiat amb caràcter consultiu de caràcter tècnic que depèn de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme  i Mobilitat.

Són funcions pròpies de la Ponència Tècnica de Terrasses:

a) Vetllar pel compliment de les condicions d’accessibilitat universal i de seguretat en les terrasses previstes a l’article 10 i 11.1 d’aquesta ordenança.

b) Emetre informe en el supòsits previstos en aquesta Ordenança.

c) Emetre informe, de forma excepcional, a petició dels districtes sobre les propostes de llicència presentades, i els criteris territorials.

 

Ordenança de terrases:

Modificacions de l'Ordenança de terrasses i text consolidat

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrasses_4.jpg