Coneixement i millora del paisatge

Conèixer el paisatge és una eina essencial per tal de tenir-ne cura. Amb aquest ànim, l’IMPU realitza estudis orientats al coneixement de la nostra ciutat des del punt de vista del paisatge. També realitzem accions que milloren la qualitat paisatgística de la ciutat.

Conèixer el paisatge és una eina essencial per tal de tenir-ne cura. Amb aquest ànim, l’IMPU realitza estudis orientats al coneixement de la nostra ciutat des del punt de vista del paisatge. Aquests estudis es poden classificar en dues categories: estudis de paisatge i criteris d'intervenció urbanística. També realitzem accions que milloren la qualitat paisatgística de la ciutat, amb programes com el del Pla de mitgeres, els Petits paisatges, i restauracions. Per fomentar la sostenibilitat, promovem la creació de cobertes verdes.

En aquest sentit, l'Institut del Paisatge Urbà treballa per protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que conformen la imatge de Barcelona i vetllar per l'ús ordenat i racional del paisatge urbà, com a instrument decisiu per a la conservació de l'entorn.

A través de diverses eines de gestió i la canalització de recursos públics i privats, l'Institut incentiva la participació de la ciutadania en actuacions de conservació i millora del paisatge urbà, i orienta les actuacions privades sobre el paisatge per tal d'aconseguir que contribueixin a crear un entorn harmònic i una millor qualitat de vida.

 

Estudis de paisatge

Aquests documents prenen com a àmbit d’estudi les Unitats de Paisatge Urbà, és a dir, àmbits de ciutat amb un caràcter i identitat que li confereixen una idiosincràsia pròpia.

Criteris d'intervenció paisatgística

Es tracta d’anàlisis detallades del paisatge existent en un àmbit determinat.

Pla de mitgeres

L’objectiu d’aquest programa és la integració de les discontinuïtats urbanes de la ciutat de Barcelona dins el teixit urbà que les envolta.

Restauracions

L'Institut promou i participa en la restauració d'elements singulars i destacats de la ciutat els quals, per la seva singularitat i valor,...

Petits paisatges

Els racons, detalls i elements singulars confereixen caràcter a Barcelona. Són els petits paisatges que l'Institut del Paisatge Urbà descobreix, recupera i manté per preservar la memòria ciutadana.

Bones pràctiques

Iniciem un seguit de publicacions amb la finalitat de promoure les bones pràctiques en les intervencions que es realitzen als exteriors dels edificis i que repercuteixen la qualitat del paisatge de la ciutat