Restauracions

L'Institut promou i participa en la restauració d'elements singulars i destacats de la ciutat els quals, per la seva singularitat i valor, requereixen d'un pla director previ.

Els Pavellons Güell

Aquest recinte obra de Gaudí està en procés de restauració. L'IMPU ha redactat un Pla Director que marca les directrius a seguir per a la seva recuperació. Actualment s'ha finalitzat la primera fase de les obres.

L'Institut Verdaguer

Aquest edifici ubicat dins del recinte del Parc de la Ciutadella i que actualment acull un centre públic d'educació secundària té un gran valor patrimonial i per abordar la seva rehabilitació s'ha redactat un Pla director, que conté un estudi dels diferents usos de l’edifici: residència del Governador quan era ciutadella militar al XVIII, pavelló reial a l’exposició del 1888, caserna de bombers i Junta de Museus a inici del XX, Institut-escola durant la Segona República, Institut femení al franquisme i Institut en l’actualitat.

 

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/pavellons-guell-01.jpg

Enllaços relacionats:

Estudis de paisatge

Aquests documents prenen com a àmbit d’estudi les Unitats de Paisatge Urbà, és a dir, àmbits de ciutat amb un caràcter i identitat que li confereixen una idiosincràsia pròpia.

Criteris d'intervenció paisatgística

Es tracta d’anàlisis detallades del paisatge existent en un àmbit determinat.

Pla de mitgeres

L’objectiu d’aquest programa és la integració de les discontinuïtats urbanes de la ciutat de Barcelona dins el teixit urbà que les envolta.

Petits paisatges

Els racons, detalls i elements singulars confereixen caràcter a Barcelona. Són els petits paisatges que l'Institut del Paisatge Urbà descobreix, recupera i manté per preservar la memòria ciutadana.