Pla de mitgeres

L’objectiu d’aquest programa és la integració de les discontinuïtats urbanes de la ciutat de Barcelona dins el teixit urbà que les envolta.

Les mitgeres són aquelles parets anònimes, divisòries de propietats, sense cap mena de protagonisme en l'aspecte exterior de l'edifici, que arran de canvis urbanístics queden exposades a la nostra visió, en permanent estat provisional. Quan això passa, apareix una discontinuïtat en el paisatge, una fractura en el teixit urbà que genera greus problemes constructius i d'habitabilitat als veïns.

Amb l'objectiu d'integrar les discontinuïtats urbanes de Barcelona dins el teixit urbà que les envolta, l'Institut del Paisatge Urbà promou la recuperació de parets mitgeres amb projectes arquitectònics d'integració que busquen dotar de significat aquests espais, aportant identitat cultural i social a llocs que l'havien perduda.

El Programa de recuperació de mitgeres aconsegueix millorar i posar en valor els indrets on s'implementa, ja que integra petits paisatges oblidats o menystinguts dins del seu context. Totes les intervencions busquen la interpretació del context, integrant-se més que no pas destacant-se.

Amb el temps que fa que funciona el programa, s'ha pogut comprovar com les estratègies d'intervenció proposades (un bon projecte arquitectònic, de qualitat, durable, respectuós i integrat en el conjunt) han anat calant en els agents que intervenen en el paisatge. Així, es perceben cada vegada més projectistes que apliquen aquest tipus d'estratègies en les seves intervencions i promotors sensibilitzats en la integració de mitgeres oblidades dins del context de la ciutat.

El programa de recuperació de mitgeres es finança amb diversos incentius provinents de fons públics i de patrocinadors privats, així com de recursos generats per compensacions paisatgístiques derivades d'usos intensius del paisatge.

Els instruments normatius de gestió d'aquest programa són el Catàleg del patrimoni arquitectònic i l'Ordenança dels usos del paisatge urbà que proposa el conveni de col·laboració com a eina de gestió entre l'ens públic i el privat en matèria de millora del paisatge.

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/8_de_marc_despres.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/8_de_marc_abans.jpg

Estudis de paisatge

Aquests documents prenen com a àmbit d’estudi les Unitats de Paisatge Urbà, és a dir, àmbits de ciutat amb un caràcter i identitat que li confereixen una idiosincràsia pròpia.

Criteris d'intervenció paisatgística

Es tracta d’anàlisis detallades del paisatge existent en un àmbit determinat.

Restauracions

L'Institut promou i participa en la restauració d'elements singulars i destacats de la ciutat els quals, per la seva singularitat i valor,...

Petits paisatges

Els racons, detalls i elements singulars confereixen caràcter a Barcelona. Són els petits paisatges que l'Institut del Paisatge Urbà descobreix, recupera i manté per preservar la memòria ciutadana.