Estudis de paisatge

Aquests documents prenen com a àmbit d’estudi les Unitats de Paisatge Urbà, és a dir, àmbits de ciutat amb un caràcter i identitat que li confereixen una idiosincràsia pròpia.

El coneixement profund del territori, és a dir, la seva auscultació paisatgística, esdevé un instrument previ cada vegada més imprescindible per a desenvolupar el planejament, per a les actuacions en les infraestructures i la urbanització, per a les intervencions sobre el patrimoni construït i, en general, per a orientar les actuacions sobre el territori. És per això que l’IMPU ha emprès la tasca de realitzar estudis de paisatge que proporcionin aquest coneixement i que formulin reflexions i propostes d’intervenció per a tenir cura del paisatge, millorar-lo i posar-lo en valor com a bé comú per a la ciutadania.

El conjunt d’aquests documents esdevindrà, en un futur i un cop completat, el Catàleg de Paisatge de Barcelona.

Criteris d'intervenció paisatgística

Es tracta d’anàlisis detallades del paisatge existent en un àmbit determinat.

Pla de mitgeres

L’objectiu d’aquest programa és la integració de les discontinuïtats urbanes de la ciutat de Barcelona dins el teixit urbà que les envolta.

Restauracions

L'Institut promou i participa en la restauració d'elements singulars i destacats de la ciutat els quals, per la seva singularitat i valor,...

Petits paisatges

Els racons, detalls i elements singulars confereixen caràcter a Barcelona. Són els petits paisatges que l'Institut del Paisatge Urbà descobreix, recupera i manté per preservar la memòria ciutadana.