Estudis de paisatge

Aquests documents prenen com a àmbit d’estudi les Unitats de Paisatge Urbà, és a dir, àmbits de ciutat amb un caràcter i identitat que li confereixen una idiosincràsia pròpia.

El coneixement profund del territori, és a dir, la seva auscultació paisatgística, esdevé un instrument previ cada vegada més imprescindible per a desenvolupar el planejament, per a les actuacions en les infraestructures i la urbanització, per a les intervencions sobre el patrimoni construït i, en general, per a orientar les actuacions sobre el territori. És per això que l’IMPU ha emprès la tasca de realitzar estudis de paisatge que proporcionin aquest coneixement i que formulin reflexions i propostes d’intervenció per a tenir cura del paisatge, millorar-lo i posar-lo en valor com a bé comú per a la ciutadania.

El conjunt d’aquests documents esdevindrà, en un futur i un cop completat, el Catàleg de Paisatge de Barcelona.

Tractament singular de façanes

Tractament singular de façanes

A través de les actuacions de la campanya, el paisatge urbà de Barcelona ha perdut la pàtina de grisos deixada pel pas del temps i està recuperant...

  •