Criteris d'intervenció paisatgística

Es tracta d’anàlisis detallades del paisatge existent en un àmbit determinat.

Es tracta d’anàlisis detallades del paisatge existent en un àmbit determinat. Són objecte d’especial atenció aquells àmbits que pateixen una major pressió d’usos, que tenen un interès patrimonial concret o que són referents identitaris per a la ciutadania . Persegueixen un coneixement del paisatge estudiat i proporcionen pautes per a les intervencions que s’hi duguin a terme.

L’objectiu, a més de tenir aquell paisatge adequat a la norma i disponible per al gaudi ciutadà en bones condicions, és que puguin servir per fer divulgació de les qualitats del paisatge; en definitiva, que pugin ser referent a l'hora d’emprendre actuacions amb la idea de la recuperació arquitectònica i l’endreçament urbà.

Estudis de paisatge

Aquests documents prenen com a àmbit d’estudi les Unitats de Paisatge Urbà, és a dir, àmbits de ciutat amb un caràcter i identitat que li confereixen una idiosincràsia pròpia.

Pla de mitgeres

L’objectiu d’aquest programa és la integració de les discontinuïtats urbanes de la ciutat de Barcelona dins el teixit urbà que les envolta.

Restauracions

L'Institut promou i participa en la restauració d'elements singulars i destacats de la ciutat els quals, per la seva singularitat i valor,...

Petits paisatges

Els racons, detalls i elements singulars confereixen caràcter a Barcelona. Són els petits paisatges que l'Institut del Paisatge Urbà descobreix, recupera i manté per preservar la memòria ciutadana.