Ús excepcional

Són usos excepcionals del paisatge els usos que només poden ser expressament autoritzats per l'Administració municipal, que superin la intensitat màxima establerta per l'Ordenança per als usos naturals.

L'ús excepcional del paisatge urbà, en especial per a activitats publicitàries, requereix autorització municipal expressa a fi de controlar-ne l'impacte paisatgístic, sense perjudici de la llicència d'obres o de la llicència municipal que siguin legalment procedents.

La publicitat de qualsevol tipus a les lones o paraments de protecció dels edificis en construcció o rehabilitació integral sols podrà ser autoritzada com a ús excepcional. Aquesta mateixa norma serà d'aplicació a la realització d'activitats publicitàries en tanques i lones de protecció d'obres de reforma o rehabilitació d'edificis que estiguin ocupats totalment o parcialment.

Aquest ús sempre serà limitat en el temps, i portarà associada una compensació per l'impacte paisatgístic que genera, que serà destinada directament a la millora d'un element concret del paisatge urbà.

L'autorització paisatgística es considera implícita en el conveni de col·laboració i té la consideració, en qualsevol cas, de llicència municipal de publicitat, i s'exigirà en tots els supòsit d'ús excepcional del paisatge urbà mitjançant publicitat, tant si aquesta troba el suport en una propietat privada com en el domini públic.

Zonificació

En atenció a les característiques arquitectòniques i comercials dels diferents indrets de la ciutat s'han fixat, en alguns casos, diferents graus de densitat interventora en l'ús natural del paisatge urbà, estructurats territorialment en zones. Aquestes zones queden delimitades segons un plànol de zonificació per a cada Districte, que s'adjunta com a annex a l'Ordenança.

Ús natural

Són usos naturals del paisatge aquelles activitats i elements que es considera que no provoquen una distorsió greu en el dret col·lectiu a gaudir d'un paisatge adequat per al desenvolupament de la vida ciutadana.