Memòries estadístiques de la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats municipals

La memòria de contractació es publica arran d’una iniciativa presa per l’Ajuntament de Barcelona, sense que hi hagi una obligació legal prèvia, amb la finalitat de disposar d’unes dades agregades de la contractació municipal en execució durant l’exercici.

Les dades que figuren a les memòries de contractació inclouen les del propi Ajuntament de Barcelona, així com les de les entitats municipals i s’han extret de les eines informàtiques de tramitació de la contractació de cadascuna d'elles.

Atès que no es disposa d’un sistema informàtic comú de tramitació de la contractació, s’ha procurat que les diferents fonts d’informació s’unifiquin amb un format comú de presentació a fi de proporcionar-ne una visió global.

El criteri estadístic fonamental utilitzat a les diferents memòries ha estat incloure-hi els contractes en execució durant l’exercici, independentment de la data d’adjudicació del contracte. Per tant, llevat d’excepció expressa, les dades que hi figuren corresponen a l’execució contractual durant l’exercici objecte de la memòria i inclouen contractes adjudicats en exercicis anteriors, tant els que són plurianuals com els de despesa anticipada.

Tret que s'indiqui el contrari, el concepte import correspon a la despesa imputable a l’exercici pertinent.

Cal esmentar que les dades de la memòria de contractació no són les mateixes que figuren als resums de contractació trimestral i anual publicats al portal de transparència.

La memòria de contractació informa especialment de la incidència de la despesa en un exercici determinat, sense considerar quin ha estat l’any d’adjudicació o de formalització del contracte, mentre que els resums de contractació publicats al portal de transparència es refereixen als contractes adjudicats o formalitzats dins d’un any natural, amb independència de l’exercici en què efectivament es dugui a terme l’execució de la despesa.

La Memòria facilita, doncs, una informació que pot resultar complementària a la legalment establerta en matèria de contractació (LCSP, Llei de Transparència, etc).