Conciliació de la vida laboral i personal

Definició 

Els treballadors per compte d'altri, tant del sector privat com de l'Administració Pública, que gaudeixin dels períodes d'excedència i reducció de la jornada laboral per tenir cura de fills o menors acollits també tenen dret a gaudir d'aquestes mesures pel fet de tenir cura d'un familiar amb discapacitat.

La reducció de la jornada laboral comporta la corresponent reducció del salari i l'excedència no pot ser superior als dos anys.

Requisits 
  • Per sol·licitar la reducció a la jornada laboral cal tenir la cura directa, per raons de guarda legal, d'algun menor de dotze anys o discapacitat físic, psíquic o sensorial que no desenvolupi activitat retribuïda.
  • El període d'excedència per a aquells treballadors que tinguin cura d'un familiar es concedirà quan el familiar tingui fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valdre's per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribuïda.
Tràmits 
  • Cal realitzar la sol·licitud a l'empresa
Observacions 

L'excedència no es pot gaudir de manera fraccionada.

Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari pot limitar-ne l'exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa.

Les empreses hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 15 dies a partir del moment en què es produeixi, l'inici i la fi del gaudi, pels seus treballadors, dels períodes d'excedència laboral per tenir cura d'un fill, menor acollit o d'altres familiars, amb dret de reserva del lloc de treball. L'omissió d'aquesta comunicació podrà ser objecte de la corresponent sanció.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut