Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana

Competències

  • Impulsar la implantació i el seguiment del compliment dels objectius de desenvolupament sostenible definits en l’Agenda 2030.
  • Desenvolupar una estratègia de transició digital per avançar en l’administració electrònica i garantir els drets digitals dels ciutadans.
  • Facilitar l’accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les polítiques i els serveis públics promoguts per l’Ajuntament per afavorir el seu coneixement, la seva millora i el control democràtic de l’acció de govern.
  • Atendre directament la ciutadania en les matèries que l'afecten en la seva relació amb l’Ajuntament, en particular, i amb la resta d’institucions, en general.
  • Promoure les relacions bilaterals amb altres ciutats i enfortir la participació de Barcelona en les principals xarxes i organismes internacionals on la ciutat té representació.
  • Promoure la pràctica esportiva i l’esport escolar, així com els equipaments esportius necessaris per al seu desenvolupament.
  • Coordinar territorialment amb els districtes i dirigir la representació de l’Ajuntament a l’AMB i a les entitats municipalistes.
  • Protegir els animals i desenvolupar polítiques per garantir-ne els drets i la seva convivència amb el conjunt de la ciutadania.

Memòria 2020

Memòria anual de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Es­ports

Àmbits temàtics

L’Agenda 2030 és el resultat d’un gran acord assolit pels 193 estats membres de les Nacions Unides i que es concreta en 17 objectius de desenvolupament sostenible que tenen incidència en els camps ambiental, social, econòmic i institucional. L’Ajuntament de Barcelona s’ha compromès a impulsar la implantació i el seguiment del compliment de l’Agenda 2030, tant en l’estructura municipal com en la ciutat de Barcelona, i a cercar aliances amb la societat civil i els sectors econòmics, tal com dicten els objectius de desenvolupament sostenible.
Ens proposem utilitzar la tecnologia i les dades per oferir uns serveis millors i més assequibles, aconseguir un govern més transparent, participatiu i eficaç per avançar en l’administració electrònica i desenvolupar nous drets digitals. Volem proporcionar accés a internet d’alta velocitat per a tothom i ampliar els usos socials de les dades per garantir-ne la sobirania, l’ètica i la privacitat.
El nostre objectiu és aconseguir impulsar una política esportiva de proximitat, amb l’esport com a eina per a l’educació, la salut, la formació, la transmissió de valors positius, la inclusió i la millora de la cohesió social, amb un accés universal a la pràctica esportiva. Per assolir-ho gestionem els equipaments i les instal•lacions esportives i treballem en cooperació amb el teixit esportiu i associatiu dels barris.
Barcelona està compromesa amb la definició d’una estratègia territorial amb el conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que inclogui tots els barris de la ciutat. Els reptes que afronta la ciutat real i que afecten els seus barris sovint tenen una escala metropolitana. L’Ajuntament es proposa pensar en metropolità alhora que actua en cada un dels 73 barris a través del desenvolupament del Pla de barris, tant a la ciutat com a escala metropolitana per contribuir a reduir les desigualtats.
L’objectiu de la política internacional de l’Ajuntament és potenciar la interacció i la incidència de Barcelona en el món a través de la participació en diversos àmbits d’acció internacional i en l’activitat internacional. Les dues grans línies d’actuació per reforçar la posició de Barcelona en un context de ciutats globals són promoure les relacions bilaterals amb altres ciutats i enfortir la participació de Barcelona en les principals xarxes i organismes internacionals on la ciutat té representació.
L’Ajuntament de Barcelona està compromès amb l’adopció de mesures per reforçar la confiança de la ciutadania vers les institucions i els seus representants. La transparència de la gestió, l’accés a la informació i el rendiment de comptes es complementen amb la implantació de valors ètics que enforteixen la integritat del sector públic municipal. Aquesta política es desenvolupa principalment a través de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques i la Bústia Ètica i de Bon Govern.
L’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania diversos canals de comunicació, generalistes i especialitzats, per mitjà dels quals es poden fer consultes, comunicar incidències o reclamacions, dur a terme tràmits o rebre informació sobre la ciutat. El seu objectiu és resoldre eficaçment les demandes de la ciutadania en matèria d’informació i tramitació, d’una manera pràctica, eficaç i propera a través de diversos canals d’atenció: telefònics, electrònics i presencials.
A Barcelona vetllem pel benestar de tots els animals que viuen a la ciutat. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona treballa, amb el suport d’entitats i voluntariat, en la convivència, la defensa i la protecció dels animals. En aquesta línia, un dels objectius prioritaris és avançar cap a un nou model de Zoo, que es converteixi en un centre de preservació de la biodiversitat i contribueixi a la conservació, la recerca i l’educació.