Preus públics

Preus públics i tarifació social

Col left

Els preus públics dels serveis d’educació i la tarifació social estan subjectes a la regulació vigent continguda al Text Consolidat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 de setembre de 2021 i de 8 d'octubre de 2021.

Els preus públics per a escolaritat i alimentació a les escoles bressol municipals es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la qual pertany l’alumne, d’acord amb els llindars de renda establerts a la taula següent.

Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat de les que manifestin explícitament en el full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada (en aquest cas, se’ls aplicarà el tram 10 de preus públics durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es puguin acollir de nou a la tarifació social).

Llindars de renda familiar segons el nombre de membres

Trams i quotes mensuals segons tarifació social a les escoles bressol

Les quotes mensuals establertes segons els serveis contractats i la tarifa corresponent es paguen durant 10 mesos, del mes de setembre al mes de juny. Els rebuts s’emeten durant la primera setmana de cada mes (llevat el de setembre, que s’emet entre el dia 10 i el dia 20).

Al juliol no s’emet rebut (excepte els àpats esporàdics consumits per les famílies que no tinguin contractat el servei d’alimentació tot l’any).

La quota de setembre incorpora el preu corresponent al servei de mig setembre i al de mig juliol. En el cas que l’infant es matriculi a l’escola una vegada iniciat el curs, la primera quota incorporarà el preu corresponent als dies de servei del mes en curs més mig juliol. Les quotes corresponents al juliol liquidades en el primer rebut del mes d’escolaritat no es retornaran en cas de baixa voluntària de l’alumne.

Per a les famílies que opten per no contractar el servei d’alimentació, que inclou dinar tot el curs i berenar d'octubre a juny inclosos, s’estableix un sistema de preus esporàdics per als dies que es quedaran a dinar, que també inclou berenar. Addicionalment, també hi ha la possibilitat de contractar esmorzar durant tot l’any, que cal afegir al preu d’alimentació referenciat més amunt. Aquests preus esporàdics també es tarifaran socialment, d’acord amb el quadre següent:

La tarifació social es calcularà una vegada per curs, segons la informació aportada al full de matrícula que sigui comprovada per l’IMEB (nombre de persones que formen la unitat familiar, rendes d’aquestes, descomptes de renda a famílies nombroses o monoparentals, persones amb discapacitat, germans matriculats al centre, etcètera).

Una vegada estigui disponible la consulta de les dades fiscals de l’exercici fiscal anterior al de l’inici de curs per part de l’AEAT (previsiblement a mitjan juliol), i acabats els tràmits associats a la tarifació social, l’IMEB emetrà un SMS informatiu a la família en què indicarà el número de matrícula de l’infant i l’import d’escolaritat i alimentació que hauran de pagar mensualment en funció del tram social que els correspon. El tram notificat serà el vigent durant tot el curs escolar.

Per als tutors la consulta telemàtica de la renda dels quals tingui com a resposta “Titular obligat a declarar i renda no presentada”, l’IMEB emetrà un BuroSMS per informar que el pare o la mare té 30 dies per obtenir i facilitar a l’IMEB les dades fiscals relatives a la renda de l’exercici per consultar (declaració de renda o certificat d’imputació de rendes). Si transcorreguts aquests dies no es presenta la informació requerida, en no poder fer les comprovacions pertinents pel que fa a la situació econòmica, s’entendrà que la família renuncia a la tarifació i s’aplicarà automàticament la tarifa del tram 10.

En el cas de pares o tutors que no disposin de NIF o NIE, l’AEAT no facilita les seves dades tributàries. En aquests casos, per permetre valorar la situació socioeconòmica de la unitat familiar, els tutors han d’acompanyar al full de matrícula les seves declaracions de renda presentades al país d’origen, acompanyades de la traducció jurada corresponent. Si aquesta informació no es facilita conjuntament amb el full de matrícula, l’IMEB enviarà un BuroSMS atorgant 30 dies per tal que es lliuri, i si aquesta no es lliura en el termini atorgat, s’entendrà que la família renuncia a la tarifació social i se li aplicarà automàticament el tram de tarifa 10.

L'Escola Bressol Municipal Trinitat Nova, té un horari reduït (de les 8h del matí a les 14h de la tarda). Les quotes tarifades d'escolaritat i d'alimentació (esmorzar reforçat) es poden consultar a l'Apartat 3.1.6 de la normativa vigent dels preus públics publicada al BOPB del 16 de setembre de 2021 i del 8 d'octubre de 2021.

Les Escoles Bressol Municipal Germanetes i Caspolino tenen cadascuna dos grups amb horari reduït: grup matí (de 9h a 13h) i grup tarda (de 15h a 19h). Les quotes tarifades d'escolaritat i alimentació (esmorzar i berenar reforçats) es poden consultar a l'apartat 3.1.5 de la normativa vigent de preus públics publicada al BOPB del 16 de setembre de 2021 i del 8 d'octubre de 2021.

TEXT CONSOLIDAT DE LA REGULACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS D’EDUCACIÓ PER AL CURS 2021-2022 I SEGÜENTS, PER A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA, EL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA I EL PLANETARI MUNICIPAL

Col right

Per facilitar un precàlcul del preu o tarifa que l’IMEB aplicarà, teniu un simulador a la vostra disposició a:

Accedeix al simulador de preus públics

Hi podeu trobar un apartat de preguntes freqüents que us pot ser d’utilitat per calcular la tarifa o tram que se us aplicarà (qui s’inclou a la unitat familiar, com es calcula la seva renda, els descomptes de renda per aplicar a famílies nombroses, monoparentals i amb membres amb discapacitat, els salts de tram per aplicar en determinades circumstàncies, etcètera).

Les quotes mensuals establertes segons els serveis contractats i la tarifa corresponent es paguen durant 10 mesos, del mes de setembre al mes de juny. Els rebuts s’emeten durant la primera setmana de cada mes (llevat el de setembre, que s’emet entre el dia 10 i el dia 20).

Al juliol no s’emet cap rebut (excepte els àpats esporàdics consumits per les famílies que no tinguin contractat el servei d’alimentació tot l’any).

Els preus públics pels serveis d’educació són exigibles abans de l’inici de la prestació del servei. La forma de pagament és la domiciliació bancària. Cal signar i lliurar al centre l’ordre SEPA que us facilitarà la Direcció del centre.

El termini màxim de pagament és de dos mesos des de l’emissió dels rebuts corresponents de les deu quotes dels preus públics. Transcorregut aquest termini de pagament en període voluntari sense que s’hagi acreditat el pagament, l’Ajuntament iniciarà els tràmits de cobrament per la via executiva, que pot comportar despeses addicionals per recàrrec i interessos de demora i pràctica d’embargaments, d’acord amb el que preveu la regulació dels preus públics d’educació vigents, si escau.

El cost d’una plaça a les escoles bressol municipals de Barcelona és de 7.812 euros euros per curs. Aquest cost comprèn les despeses de personal, monitoratge, alimentació, materials, consums energètics, manteniment habitual i costos indirectes de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (no s’hi inclou la construcció de l’escola ni els costos generals i d’administració de l’Ajuntament).

Així, les famílies que per la seva renda paguen un preu públic de 395 euros mensuals, que correspon a la tarifa màxima aprovada, de fet només cobreixen el 51% del cost directe de funcionament (sense incloure inversions i costos generals). En el cas de la tarifa mínima aprovada, aquesta només cobreix el 6% dels costos de la plaça.

La resta, fins al 100% del cost de funcionament per plaça a les escoles bressol municipals, l’assumeix directament l’Ajuntament de Barcelona.

Compartiu aquest contingut