Xarxa dels Drets dels Infants

La Xarxa dels Drets dels Infants és un organisme d’acció entre entitats de la ciutat de Barcelona que treballen temes d'infància, amb l’objectiu general de promocionar i defensar el desenvolupament dels drets universals de la infància a la ciutat de Barcelona.

Es va presentar públicament el 29 de març de 2011, partint de les experiències prèvies en l'organització del Dia Universal de la Infància els anys 2009 i 2010 entre moltes d'aquestes entitats, i forma part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

La Xarxa té com a principal finalitat enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i promoció dels drets dels infants en el marc de la Convenció sobre els drets de l'infant, amb especial èmfasi en el dret a la participació, mitjançant accions de sensibilització, processos d'incidència política i intercanvi d’idees, projectes i treball entre entitats.

Així, doncs, els objectius principals són els següents:

  • Sensibilitzar la població envers els drets dels infants i, especialment, promocionar el dret a la participació en el marc de la Convenció.
  • Incidir en la confecció de les polítiques d'infància, vetllant pel compliment dels drets dels infants.
  • Intercanviar i difondre informació d'accions que fan les entitats de la Xarxa en relació als drets dels infants.
  • Crear sinèrgies de formació i intercanvi de coneixements amb la finalitat d'enfortir la capacitat d’acció tant de la xarxa, com de cada entitat en particular al voltant de la situació de la infància a la ciutat.
  • Esdevenir un ens consultor de les polítiques municipals d'infància.