Focus de la infància i ciutadania 2017 - 2020

Focus Infància i Ciutadania 2017-2020: pla per créixer i viure la infància i l’adolescència a Barcelona és el marc de planificació i transversalització de les principals polítiques que afecten a la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona amb visió de full de ruta a mig termini.

El Focus recull un ventall integral de polítiques públiques adreçades a reforçar el protagonisme de la ciutadania menor d’edat a la ciutat incidint en àmbits diversos com són les famílies, l’escola, la salut, la protecció en situacions de risc o la vida comunitària i el lleure. Es tracta, doncs, d’una planificació orientada al fet que Barcelona es pugui respondre la següent pregunta cabdal:

Per millorar les vides dels infants i adolescents i encarar els principals reptes per fer avançar els seus drets i, de retruc, la cohesió social, quines són les accions més rellevants que posa en marxa la ciutat?

 

 

Eixos Reptes: 
 

FOCUS 1

Creixo feliç, acompanyat i amb oportunitats

(drets de provisió)

 

Llegeix més +

 

FOCUS 2

Em protegeixen quan ho necessito

(drets de protecció)

 

Llegeix més +

 

FOCUS 3

Participo de la vida social i comunitària

(drets de participació)

 

Llegeix més +

 

FOCUS 4

Pensen en mi i en els meus interessos

(dret a l’interès superior de l'infant)

 

Llegeix més +

Grups: 

REPTE 1

Avançar en la inclusió social i la igualtat d'oportunitats afavorint recursos adequats als nens i a les seves famílies

Llegeix més +

REPTE 2

Ampliar, diversificar, millorar i fer més assequibles els serveis públics per a la criança i educació de la primera infància

Llegeix més +

REPTE 3

Avançar en l'equitat educativa prioritzant els entorns amb més complexitat i amb qualitat

Llegeix més +

REPTE 4

Millorar la salut integral per a un desenvolupament saludable de nens i adolescents

Llegeix més +

REPTE 5

Avançar en la prevenció, detecció i atenció de totes les formes de violència contra els nens i adolescents

Llegeix més +

REPTE 6

Millorar l'atenció dels nens i adolescents en situació de risc i desprotecció

Llegeix més +

REPTE 7

Avançar en el dret a ser escoltats i en el protagonisme ciutadà de nens i adolescents

Llegeix més +

REPTE 8

Ampliar les oportunitats d'oci inclusiu per als nens i adolescents

Llegeix més +

REPTE 9

Afavorir més i millors oportunitats de joc a l'espai públic

Llegeix més +

REPTE 10

Millorar el coneixement i l'articulació per enfortir les polítiques locals que afecten a la infància i adolescència

Llegeix més +

Textos reptes: 

1. El Fons 0-16: més, millor i avaluant impactes

La finalitat d’aquest fons és pal•liar la situació de pobresa dels infants i adolescents entre 0 i 16 anys assegurant que la seva família té recursos econòmics suficients per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència. Més informació

2. Alimentació i temps educatiu de migdia: beques menjador i instituts a temps complet

Atendre la necessitat d’alimentació adequada en entorns educatius d’aquells infants i adolescents en situació de pobresa econòmica reforçant els ajuts per al menjador escolar i desplegant el nou programa d’Instituts a temps complet que inclou temps educatiu de migdia i tarda.

3. La tarifació social de les escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals són un servei educatiu limitat (acullen 2 de cada 10 dels nadons i infants de 0-3 anys de la ciutat) i socialment valuós, en especial, per als infants d’entorns més desafavorits, ja que el seu accés contribueix a reduir desigualtats socials en l’etapa clau de la primera infància.

En el marc d’aquesta estratègia s’implementa la tarifació social amb la finalitat de reduir obstacles econòmics i afavorir l’accés dels infants a qui més beneficiaria una educació de qualitat en l’etapa 0-3, i d’incrementar la progressivitat del sistema orientant-lo cap a l’equitat educativa.

Aquesta actuació pretén diversificar els perfils de les famílies usuàries de les escoles bressol públiques per tal d’aproximar-se a l’entorn social i assegurar que famílies amb infants no deixin d’accedir a l’escola bressol pel seu preu públic.

4. Més places i més qualitat educativa a les escoles bressol municipals

L’objectiu és seguir enfortint l’escola bressol municipal com a xarxa única de gestió pública amb vocació d’equitat amb dues estratègies: ampliar places prioritzant allà on hi ha més necessitat social i taxes d’escolarització més baixes i millorar la qualitat educativa actualitzant-ne el model, passa també per prioritzar el creixement.

5. Ampliació i nou model integral d’espais familiars municipals

L’objectiu d’aquesta actuació és reforçar els serveis d’educació i criança de la petita infància i les seves famílies ampliant l’oferta d’espais familiars municipals i, alhora, definint un nou model integral com a servei socioeducatiu, actualitzant els actuals.

6. Planificació estratègica de l’escolarització cap a una oferta educativa equivalent: més centres públics, més proximitat i més equitat

Aconseguir l’equivalència de l’oferta educativa sostinguda amb fons públics des de P3 fins a 4t de l’ESO en les 29 zones d’escolarització de la ciutat, per tal de reduir les desigualtats educatives i la segregació escolar, a partir de tres principis fonamentals: proximitat, equitat i qualitat.

7. Escoles Enriquides: més i nous suports als centres de més complexitat

Avançar en l’equitat educativa prioritzant els entorns amb més complexitat i amb qualitat.

8. Xarxes per al canvi: la innovació educativa amb equitat

Acompanyar el procés de transformació pedagògica dels centres educatius creant un model de treball conjunt per tal d’assegurar que aquest procés de canvi i innovació arriba a tots els centres de la ciutat, per tal que esdevinguin centres equivalents, i així millorar l’experiència i resultats escolars de tots els infants i adolescents de Barcelona.

9. Escoles de segones oportunitats

Definir i posar en marxa un model d’escoles de segones oportunitats (E2O) a la ciutat, com a mesura per a la reducció de l’abandonament escolar prematur i de la millora de l’èxit escolar, afavorint els processos de transició dels i les joves i portes d’entrada i retorn al sistema educatiu.

10. Reforçar la Xarxa de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç i actualitzar-ne el model

Impulsar l’atenció precoç a la primera infància de la ciutat donant resposta a les noves i creixents necessitats de prevenció i atenció primerenca i fomentant un model que promogui la cooperació en metodologies d’intervenció, la formació, la recerca aplicada i la coordinació entre els diferents serveis d’atenció a la infància.

11. Ampliació de serveis i tractaments de salut per a infants

Ampliar l’accés d’infants i adolescents a serveis i tractaments essencials i que la cartera del sistema públic de salut només cobreixi parcialment per tal que siguin més assequibles i accessibles i reduir les desigualtats socials en salut.

12. Promoure i atendre la salut mental en la infància i l’adolescència

Millorar l’accessibilitat als serveis, la intensitat i la continuïtat de l’atenció als infants i adolescents amb problemes de salut mental i, alhora, promoure entorns protectors durant aquesta etapa del cicle vital per a la seva efectivitat preventiva.

13. Programa Tolerància zero a l’abús sexual i el maltractament infantil als equipaments municipals

Prevenir l’abús sexual i el maltractament infantil en els equipaments municipals afavorint que siguin espais segurs on els propis infants i adolescents i el conjunt de la ciutadania sàpiguen que compten amb professionals amb capacitats per prevenir, detectar i actuar davant de possibles situacions.

14. El reforç del SARA per a infants i adolescents que pateixen o han patit violència masclista

Enfortir l’atenció a nivell social, psicològic i jurídic als fills o filles de dones víctimes de violència masclista, així com a noies adolescents víctimes de violència masclista.

15. El nou model integral d’atenció a la infància i l’adolescència en risc

Crear un nou model integral d’atenció a la infància i adolescència en situació de risc o desprotecció de la ciutat que asseguri que cada infant compta amb un referent únic en tot allò que depèn del sistema de protecció.

16. La millora de la resposta als casos en estudi d’infants en risc

Millorar el temps i la qualitat en la resposta i garantir un bon filtratge i circuit de les demandes d’estudi d’infància i adolescència.

17. Nou servei d’intervenció amb infants en acolliment en família extensa (SIFE)

Intensificar l’acompanyament als infants i adolescents en situació de desemparament i la formació i intervenció a les seves famílies extenses acollidores per respondre millor a les necessitats i prevenir possibles fracassos dels acolliments en família extensa.

18. Un centre per atendre adolescents en situació de carrer

Oferir un servei especialitzat per a l’atenció socioeducativa a adolescents i joves refractaris dels serveis de tractament o de protecció amb problemes de consum de substàncies tòxiques i/o de salut mental que viuen en situació de carrer o escapolits dels centres residencials del sistema de protecció.

19. Xarxa de proximitat amb espais i serveis per a adolescents

Oferir espais als adolescents com alternativa de lleure i educativa fomentant el treball intersales i els projectes comunitaris i en xarxa.

Oferir suports emocionals als adolescents de Barcelona a través d’una xarxa de punts d’informació i dinamització coordinats que puguin donar cobertura a tota la ciutat. Vertebrar la xarxa dels 10 punts InfoJOVE (PIJ), els futurs 10 punts Aquí t’escoltem (ATE) i els 80 punts Jove Informa’t i Participa (JIP).

20. InfantLAB: laboratori per millorar la ciutat amb i des de la infància i l’adolescència

Impulsar un marc de treball per conèixer, articular i reforçar les veus i els interessos propis d’infants i adolescents amb línies estratègiques transversals que afavoreixin espais, processos i experiències de participació i apoderament de la infància i l’adolescència a la ciutat.

21. El projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància

Preguntar, conèixer i tenir en compte el benestar que expressen els nens i nenes de la ciutat amb les seves vides i les maneres com millorar-lo mitjançant un exercici d’escolta dels infants com a informants clau en una enquesta i com a ciutadans en l’elaboració de propostes.

22. Estratègia per al lleure educatiu inclusiu amb equitat

Donar a conèixer i fer més accessible econòmicament l’oferta de lleure educatiu d’esplais i caus donant suport al moviment associatiu del lleure educatiu de la ciutat.

23. Primer pla d’acció socioeducativa per a la infància i adolescència en risc

Definir un pla d’acció socioeducativa que suposi un impuls i una millora dels serveis, programes i projectes que constitueixen la cartera de serveis socioeducatius per a la infància i adolescència de la ciutat en situació de risc social.

El pla significarà la definició dels reptes d’adaptació o ampliació de serveis socioeducatius amb l’objectiu que els infants i adolescents en risc disposin de més recursos d’acompanyament específic.

24. Projecte Baobab

Consolidar una oferta de lleure de base comunitària entre centres escolars i projectes de lleure als barris d’acció prioritària durant tot l’any, i amb vocació d’arrelar en el territori, per tal que els infants d’aquests barris gaudeixin d’activitats i entorns per al lleure educatiu i de la vida comunitària.

25. L’estratègia Barcelona ciutat per jugar

Elaborar criteris i una estratègia per tal que Barcelona compti, per primera vegada, amb una planificació de l’espai públic de la ciutat que afavoreixi el dret al joc i que inclogui un nou model d’àrees de joc més diverses i inclusives.

26. Les superilles: guanyar espai públic per al joc, l’esbarjo i la vida comunitària

Guanyar espai públic per al joc i l’esbarjo, l’esport, l’estada o el gaudi del verd dels veïns i veïnes vianants afavorint la vida comunitària i la diversitat d’usos.

27. L’Observatori 0-17 BCN: evidències i anàlisis sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència a la ciutat

Gestionar i generar coneixement útil i seguiment periòdic per orientar les polítiques municipals que afecten la infància i l’adolescència posant a disposició en obert dades, anàlisis i evidències.