Programa per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l’adolescència

L’Ajuntament de Barcelona promou tot un seguit d’iniciatives i programes amb l’objectiu de prevenir i atendre les violències sexuals en la infància per tal que Barcelona sigui una ciutat segura i protectora pels infants.

En aquest sentit, una de les iniciatives més destacades és el Programa per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l'adolescència, estratè­gia que engloba diverses actuacions d’àm­bit municipal per fer front a l’abús sexual infantil, tot vetllant pel dret dels infants a ser protegits davant d’aquesta forma de violència fonamentalment masclista. Aquest dret està reconegut en els articles 19 i 34 de la Convenció dels Drets de l'Infant (1989).

Es tracta d’un programa impulsat el 2016 que previsiblement anirà incrementant el seu abast en els anys vinents donada la importància d’abordar aquest tipus de maltractament que afecta un de cada cinc infants a Europa.

La missió del programa és garantir la tolerància zero amb les violències sexuals en la infància, i per tant, impulsar els mecanismes, els protocols i les accions formatives necessàries adreçades tant a professionals que treballen amb infants com als mateixos nens i nenes, i també dissenyar els equipaments i la distribució del mobiliari de manera que els infants s’hi sentin protegits. La prevenció de l’abús sexual infantil inclou també la tasca d’apoderament dels infants i adolescents, amb una mirada específica en l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.

+ Llegir més...