Sindicatura de Greuges de Barcelona

La institució del Síndic de Greuges de Barcelona és un òrgan unipersonal complementari de l’Administració municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat supervisa l'actuació de l'Administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

La Sindicatura de Greuges va ser inclosa a la Carta Municipal de Barcelona el 23 de desembre de 2014. Amb la incorporació a la Carta Municipal, la Sindicatura ha quedat reconeguda per llei. Així, la regulació d’aquesta figura, més enllà del seu Reglament orgànic, permet el ple reconeixement del dret dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona a veure revisada la seva causa per una institució independent, propera i objectiva, que es pronunciarà en termes de dret i d’equitat sobre la seva reclamació.

El Síndic de Greuges de Barcelona exerceix les seves funcions amb independència i imparcialitat i, per tant, no rep instruccions de cap autoritat o càrrec municipal.

El síndic actua per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa. També pot fer-ho d'ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.

Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l'assistència d'advocat ni procurador.

El Síndic de Greuges pot supervisar l'activitat de l'Administració municipal, formular advertiments, recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució dels problemes objecte de queixa, i per millorar el funcionament de l’Administració municipal.

Igualment, pot proposar fórmules de conciliació o d’acord per facilitar una resolució ràpida i satisfactòria de la queixa.

El síndic de greuges de Barcelona és, des d'octubre de 2021, David Bondia.