Síndica de Greuges de Barcelona

La institució de la Síndica de Greuges de Barcelona és un òrgan unipersonal complementari de l’Administració municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat supervisa l'actuació de l'Administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

La Sindicatura de Greuges va ser inclosa a la Carta Municipal de Barcelona el 23 de desembre de 2014. Amb la incorporació a la Carta Municipal, la Sindicatura ha quedat reconeguda per llei. Així, la regulació d’aquesta figura, més enllà del seu Reglament orgànic, permet el ple reconeixement del dret dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona a veure revisada la seva causa per una institució independent, propera i objectiva, que es pronunciarà en termes de dret i d’equitat sobre la seva reclamació.

La Síndica de Greuges de Barcelona exerceix les seves funcions amb independència i imparcialitat i, per tant, no rep instruccions de cap autoritat o càrrec municipal.

La síndica actua per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa. També pot fer-ho d'ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.

Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l'assistència d'advocat ni procurador.

La Síndica de Greuges pot supervisar l'activitat de l'Administració municipal, formular advertiments, recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució dels problemes objecte de queixa, i per millorar el funcionament de l’Administració municipal.

Igualment, pot proposar fórmules de conciliació o d’acord per facilitar una resolució ràpida i satisfactòria de la queixa.

La síndica de greuges de Barcelona és, des del maig de 2010, Maria Assumpció Vilà i Planas.