Elements comuns en habitatges

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona estableix un programa d'ajuts econòmics per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatges d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns, i habitatges, amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis d'habitatges de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Aquests ajuts es convoquen anualment pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Es poden presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds de subvencions que facin referència a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona que compleixin els requisits establerts a aquest efecte en cadascuna de les convocatòries.

Consulteu la convocatòria de l'any 2021.

 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/accessibilitat-elevador-b.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/ascensor-b.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/celobert-b.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/facana-1-b.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/facana-2-b.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/facana-3-b.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/paret-mitgera-b.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/plaques-fotovoltaiques-b.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/reubicacio-aires-b.jpg

Enllaços relacionats:

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. 

  • El president/a de la comunitat de propietaris/es
  • L’administrador/a o el propietari/a de l’edifici

  Queden exclosos de la subvenció:
  Els habitatges d’ús turístic.

 • Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de l’any 1995, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat o per a actuacions d’eficiència energètica.

  El 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa) ha d’estar destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al percentatge esmentat, únicament es podran acollir als ajuts en la part proporcional de subvenció en funció de la superfície.

  Els edificis d’habitatges buits i les propietats verticals es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats els immobles, s’incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys.

  En el cas d’edificis que incloguin pisos llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

  • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d’obra. Si escau, els propietaris hauran d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra i aportar els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer sense cap increment de la renda.
  • Només se subvencionaran els habitatges que acreditin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Quan es tracti de propietats horitzontals, en el supòsits previstos als apartats anteriors, la reducció de la subvenció s’aplicarà d’acord amb el percentatge de participació en les despeses comunes corresponent als habitatges afectats, segons consti en l’escriptura o segons el percentatge de participació en el pagament de les obres que s’acrediti mitjançant certificat emès pel president de la comunitat quan el percentatge sigui superior al que consti en l’escriptura de propietat.
 • Patologies estructurals

  Ajuts per millorar qualsevol malmesa de l’edifici que pugui afectar la seva solidesa i seguretat, amb obres de substitució i de reforç.

  La subvenció serà del 35% del pressupost protegible. S’aplicarà el topall més restrictiu entre un topall de 30.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge. El topall per edifici es podrà ampliar en 10.000 € per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000 € per a edificis de més de 60 habitatges.

  Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció s'ampliarà en un 15% incrementant el topall 15.000€. I la subvenció màxima serà del 50% del pressupost. 

  També s'ampliarà el pressupost protegible si s'utilitzen materials de baixa petjada ecològica (+5% incrementant el topall 10.000€) i en edificis catalogats (+5% incrementant el topall 5.000€). La subvenció màxima serà del 50% del pressupost. ​

   

  Obres no estructurals

  Façanes, patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls.

   

  Accessibilitat

  Instal·lació d’ascensors: la subvenció serà del 35% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €. En el cas d’ascensors exteriors aquest topall s’incrementarà en 20.000 €.

  Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció s'ampliarà en un 15% incrementant el topall 15.000€. I la subvenció màxima serà del 50% del pressupost. 

  També s'ampliarà el pressupost protegible si s'utilitzen materials de baixa petjada ecològica (+5% incrementant el topall 10.000€) i en edificis catalogats (+5% incrementant el topall 5.000€). La subvenció màxima serà del 50% del pressupost. ​

  Supressió de barreres arquitectòniques: la subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €.

  S'ampliarà el pressupost protegible si s'utilitzen materials de baixa petjada ecològica o en edificis catalogats (+5% incrementant el topall 5.000€). La subvenció màxima serà del 35% del pressupost. ​Amb un topall màxim de 40.000€.

   

  Obres d’instal·lació

  Eliminació de tots els elements amb materials obsolets o en mal estat de l’antiga instal·lació que presentin un risc per a les persones o els edificis, o que no s’adaptin a la normativa vigent.

  Instal·lacions generals comunes: xarxes d’aigua, sanejament, electricitat o gas, unificació de les antenes de televisió, reordenació dels aparells d’aire condicionat i instal•lacions contra incendis. En aquests casos, la subvenció serà del 20% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €, ampliable en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.

  Retirada d’elements obsolets d'amiant: la subvenció serà del 35% amb un topall de 30.000€.

  Aigua directa: la subvenció serà del 30% del pressupost protegible, amb un topall de 30.000 € ampliables en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.

   

  Estalvi energètic i sostenibilitat

  Generació d’energia renovable a partir de plaques solars tèrmiques (per produir aigua calenta sanitària) o fotovoltaiques (per produir electricitat): subvenció de fins al 50 % del cost, amb un màxim de 3.500€ per habitatge o de 60.000 € per edifici.

  Mesures de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global, com la col·locació d’aïllament en tot l'envoltant de l’edifici: subvenció de fins al 40 % del cost, amb un màxim de 30.000€ per a edificis de menys de 20 habitatges; 40.000€ per a edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per a edificis de més de 41 habitatges.

  Actuacions parcials de rehabilitació energètica, com actuacions sobre façanes, cobertes i terrats, parets mitgeres i celoberts: subvenció màxima del 25 % del cost amb un màxim de 30.000€ per a edificis de menys de 20 habitatges; 40.000€ per a edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per a edificis de més de 41 habitatges.

  Cobertes verdes: la subvenció serà del 40%, amb un topall de 30.000 €.

 • Podeu presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica municipal i adjuntar els impresos de sol·licitud corresponents, a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

  Descarrega’t aquí els impresos de sol·licitud:

  Cohesió social

  Persones Físiques

  Persones Jurídiques

  Comunitats de propietaris

 • La sol·licitud de la subvenció es presentarà juntament amb la comunicació de l’inici d’obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ emès pel Consorci. Els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, i també es pot presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica municipal i adjuntar els impresos de sol·licitud corresponents, a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

  El comunicat de final d’obres s’haurà de presentar en el termini de tres mesos comptats a partir de la data en què se certifiqui l'acabament de les obres, i s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s’hagi presentat juntament amb l’inici de les obres, s’haurà de presentar juntament amb l'acabament de les obres.

  El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre.

 • Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).

  Lliurant la documentació:

  • Pressupost
  • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
  • Certificat energètic
  • Certificat d’accessibilitat
  • Acord de la comunitat de propietaris

Naturalització

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà proposa un programa d'ajuts per impulsar millores en el paisatge urbà amb la intenció de donar-hi...

Establiments comercials

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà ofereix un programa d'ajuts per impulsar millores en el paisatge urbà. En aquest sentit, l'activitat...

Obres extraordinàries

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà proposa un programa d'ajuts per impulsar millores en el paisatge urbà amb la intenció de donar-hi...