AJUTS A PARETS MITGERES

Les mitgeres vistes són sovint producte dels canvis en la regulació urbanística que ha succeït a la ciutat. La seva presència no tant sols provoca una imatge de ciutat inacabada, als marges, sinó que genera deficiències als habitatges tant a escala tèrmica com constructiva, ja que no són murs pensats per a ser façanes exteriors.

Amb la voluntat de resoldre aquestes discontinuïtats urbanes, l’ajuntament publica un programa d’ajuts per a parets mitgeres.

La convocatòria d’aquests ajuts promou la integració paisatgística de les parets mitgeres amb intervencions en edificis privats sota criteris de sostenibilitat, naturalització i biodiversitat.

Els ajuts parteixen d’unes intervencions exigibles, que són:

 • Aïllament per la millora tèrmica de l’edifici
 • Tractament d’integració paisatgística de la mitgera

I d’unes intervencions i millores possibles:

 • Noves obertures de finestres i plantes baixes
 • Generació energia fotovoltaica
 • Naturalització
Més informació

Actuacions subvencionables

Inclou la rehabilitació de parets mitgeres visibles des de la via pública o espais col·lectius amb incorporació d’aïllament tèrmic i amb projecte d’integració arquitectònica.

A qui s'adreça?

Propietaris, comunitats de propietaris d’edificis existents on es compleixin els requisits generals. També podran demanar els ajuts els titulars de les activitats que es duen a terme en edificis que compleixin els requisits generals. S’inclouen els usos admesos pel planejament.

Requisits generals i terminis

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció, s’obrirà l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria i acabarà al 15 de novembre de 2022.

Es pot tancar el termini d’admissions en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior o posterior a l’establerta mitjançant la seva publicació al BOPB.

 

Requisits generals

 • Es podran sol·licitar ajudes per a obres de rehabilitació o restauració en edificis o parcel·les de titularitat privada.
 • Amb caràcter general i sempre que els programes no especifiquin una altra data, es consideraran obres  en edificis de més de 10 anys d’antiguitat.
 • No obstant l’anterior, mitjançant conveni es podran acollir a aquesta convocatòria titulars d’activitat que s’emplacin sobre parcel·les de titularitat pública. En cap cas es podran atorgar ajuts per actuacions incloses dins les condicions obligades en el contracte de  concessió. 
 • S’exclouen dels ajuts aquells emplaçaments on hi hagi hagut un canvi d’ús, activitat o titularitat en els dos anys anteriors a la sol·licitud de l’informe tècnic previ (s’exceptuen canvis de titularitat d’habitatges dins d’una comunitat de propietaris). En el cas que es demani subvenció per a edificis o parcel·les amb regim de propietat horitzontal, es considerarà que com a mínim un 70% de les entitats o un 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’haver estat ocupada de manera permanent en els dos anys anteriors a la sol·licitud d’inscripció i haurà de garantir-se en els tres anys posteriors a la concessió de la subvenció. S’excepciona d’aquesta obligació aquells programes on s’especifiqui explícitament el contrari.
 • Els ajuts no són acumulables per la mateixa actuació a excepció de les actuacions extraordinàries si així es determina en l’informe tècnic previ. En qualsevol cas, l’acumulació de subvencions no podrà donar lloc a un ajut superior al 50% de l’actuació.
 • Per a que la sol·licitud sigui admesa, l'import mínim de de l'obra a executar és de 750€. 
 • En tots els casos i per a tots els programes, serà imprescindible respectar les condicions establertes en la concessió de la subvenció en un termini mínim de 5 anys. En cas contrari, es podrà demanar el retorn de la mateixa. Aquest requisit inclou el bon estat de funcionament i ús d’instal·lacions i el bon manteniment de les actuacions realitzades.
 • No es podrà demanar ajuts per a una mateixa actuació subvencionada en els 10 anys anteriors a la sol·licitud.
 • Per tal de fer un seguiment de la continuïtat dels compromisos presos amb la subvenció, la  propietat ha de permetre la inspecció de les obres realitzades durant els 4 anys posteriors a la finalització de les obres.
 • Així mateix per tal de fer divulgació del patrimoni i de les bones pràctiques d’intervenció, el sol·licitant es compromet a facilitar l’accés de l’ajuntament a l’obra durant els 4 anys següents a la seva execució per tal de fer-ne difusió.

Quin és l'import de les subvencions?

Es considera pressupost protegible la suma de les despeses derivades de l’actuació incloent les despeses de l’obra, l’IVA, les despeses generals i el benefici industrial imputable a l’obra, els honoraris tècnics directament imputables a l’actuació i les taxes i impostos derivats del permís d’obra de l’actuació per la qual es demana ajut.

Per les actuacions d’integració paisatgística amb implementació d’aïllament tèrmic:

 • 35% amb un topall màxim de 120 €/m2.

Possibles millores a l’actuació d’integració paisatgística:

 • Incorporació de finestres, balconeres, balcons i/o obertures en plantes baixes (superfície mínima d’obertura total 4 m2)
 • Incorporació de de vegetació en vertical amb un mínim del 15% de la seva superfície
 • Incorporació d’una instal·lació de panells de captació fotovoltaics.

Per a actuacions on, a més de la integració paisatgística i la implementació d’aïllament tèrmic, s’incorpori una de les millores descrites:

 • 50% de l’actuació i 300 €/m2 de topall

Per a actuacions on, a més de la integració paisatgística i la implementació d’aïllament tèrmic, s’incorporin dues de les actuacions descrites, una de les quals ha de ser necessàriament la incorporació d’obertures:

 • 60% de l’actuació amb un topall de 420 €/m2

Per a actuacions on, a més de la integració paisatgística i la implementació d’aïllament tèrmic,  s’implementin les tres actuacions de millora:

 • 70% de l’actuació amb un topall de 580 €/m2

Per a les intervencions situades en emplaçaments categoritzats com a nivell 3 o més en el Programa de Regeneració Urbana de Barcelona (consultable a: https://ajuntament.barcelona.cat/instituturbanisme/sites/default/files/prumemoria.pdf), s’incrementarà tant el percentatge de subvenció en un 10% i increment del topall del 20%

S’aplicarà un increment del 3 % de subvenció i en el topall en aquelles actuacions on s’utilitzi un aïllament tèrmic obert a la difusió de vapor d’aigua, com la fibra de fusta, el suro o la llana de roca. En cap cas es consideraran dins d’aquest apartat materials derivats del petroli.

On adreçar-se

Si voleu contactar amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, ho podeu fer en la següent adreça electrònica:

paisatgeurba@bcn.cat

Igualment, podeu utilitzar els canals de comunicació ciutadana:

https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/