Zonificació

En atenció a les característiques arquitectòniques i comercials dels diferents indrets de la ciutat s'han fixat, en alguns casos, diferents graus de densitat interventora en l'ús natural del paisatge urbà, estructurats territorialment en zones. Aquestes zones queden delimitades segons un plànol de zonificació per a cada Districte, que s'adjunta com a annex a l'Ordenança.