Ampliació excepcional i temporal de terrasses

S'obre un nou termini de presentació de sol·licituds de llicència excepcional de terrassa del 15 de desembre fins al 22 de gener.

Ampliació de la durada i modificació del règim de llicències de terrasses obtingudes mitjançant Decret d’Alcaldia, i mesures en matèria de la reobertura de les terrasses.

S'ha publicat un Decret de l'alcaldia, de 10 de desembre, pel qual s’aprova la modificació del Decret d’Alcaldia de 21 de maig, d’establiment de mesures en matèria de reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma.

Aquest Decret obre un nou termini de presentació de sol·licituds de llicència excepcional de terrassa.

Les noves sol·licituds es poden presentar fins el dia 22 de gener de 2021 inclòs. Les que es presentin fora d’aquest termini no seran admeses.

El model de sol·licitud corresponent està disponible a partir del dia 15 de desembre a l’Oficina virtual de tràmits, o bé a l’Oficina d’Atenció a les Empreses, ubicada al carrer Roc Boronat, 117, on presencialment poden rebre ajuda per a la tramitació telemàtica. Per ser atès en aquesta oficina, cal demanar cita prèvia telefonant al 010.

Aspectes nous del Decret

L’atorgament de la llicència comporta l’obligació dels titulars d’ocupar la superfície destinada a la terrasa amb els elements autoritzats i d’exercir-hi efectivament l’activitat de forma complementària a l’establiment de restauració o assimilat al qual resta vinculat.

Pel que fa als elements de les ampliacions i de les noves llicències extraordinàries de terrasses, són d’aplicació les previsions que conté l’Ordenança de terrasses. Quan la terrassa s’ubica a la calçada es contemplen les següents particularitats:

  • La col·locació de jardineres com a delimitadors laterals no requereix autorització expressa.
  • La projecció en planta del para-sol no pot superar els límits de la terrassa. El titular de la llicència ha de garantir que el para-sol no envaeix el carril de circulació.
  • Es poden col·locar paravents sempre que no afectin a la visibilitat dels passos de vianants o o comportin un problema de seguretat vial.
  • S’autoritza la instal·lació d’una tarima o un element anàleg. El model a instal·lar ha d’estar inclòs en el recull d’elements urbans aprovat per l’Ajuntament, o bé ha de tractar-se d’un prototip que compti amb el vistiplau del servei tècnic municipal. Aquest element no s’ha de retirar diàriament.

La no ocupació de l’espai amb els elements autoritzats pot comportar la revocació de la llicència de terrassa extraordinària.

La durada d’aquestes autoritzacions és temporal i resta ampliada automàticament fins el 31 de desembre de 2021.

 

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrasses_3.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrasses_4_2.jpg