Ampliació excepcional i temporal de terrasses

L’Ajuntament crea un tràmit simplificat per a sol·licitar l’ampliació excepcional de terrasses i facilita les consultes amb una llista de preguntes freqüents per resoldre dubtes sobre aquesta mesura.

L'Ajuntament de Barcelona impulsa en aquests moments l'activitat econòmica local de la de restauració, amb la reobertura de les terrasses i l'increment de la superfície destinada a aquesta activitat, amb les condicions i l’adopció de mesures d’higiene i prevenció que ha previst la legislació vigent i de manera compatible amb el gaudi de l'espai públic per part de la ciutadania. Aquesta és una opció que ampliarà el nombre de clients dels establiments i en conseqüència, comportarà un increment dels ingressos i ajudarà a mantenir els llocs de treball del sector.

Per això, els destinataris d’aquesta disposició són els establiments de restauració o assimilats definits a l'Ordenança de terrasses, amb independència que comptin o no amb una llicència de terrasses vigent.

Perquè es pugui desenvolupar l’ampliació de l’espai públic per a l’activitat de terrassa cal definir uns criteris, destinats a delimitar les possibilitats d’ampliació i d'atorgament de noves llicències, que tindran un caràcter excepcional. Molts d’aquests criteris es troben a l’apartat inferior de preguntes freqüents.

La tramitació de les peticions d’ampliació de terrasses s'ha de fer a través del portal municipal de tràmits. Per fer més senzill el procés i agilitzar les autoritzacions, es simplificarà al màxim possible el procés de tramitació. Per fer el tràmit cal una identificació electrònica. Consulteu com aconseguir el vostre certificat IDCat mòbil, si ho necessiteu. També s'accepta qualsevol certificat digital reconegut pel Consorci AOC.

Tota la informació estarà disponible en aquest espai web a mesura que es vagi actualitzant.​

 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrasses_3.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrasses_4_2.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrasses1_1.jpg
 • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrasses2.jpg

Enllaços relacionats:

Preguntes freqüents sobre l'ampliació excepcional i temporal de terrasses a Barcelona

 • Els establiments de restauració i assimilats que disposin de llicència d’activitat, amb independència que comptin o no amb una llicència de terrasses vigent, definits en l'article 5 c i d) de l'Ordenança de terrasses:

  c) Establiment de restauració: l’establiment obert al públic dedicat a l’activitat de bar, restaurant, restaurant bar, saló de banquets o celebracions, gelateria, granja o orxateria.

  d) Establiment assimilat al de restauració: l’establiment que té la restauració o la degustació com a activitat complementària d’una altra activitat principal.

 • Es pot sol·licitar l'ampliació de la superfície de les terrasses per a instal·lar-hi un màxim de quatre mòduls d’acord amb els criteris d'ubicació establerts i respectant la distància de seguretat de 2 metres entre mòduls i la resta de requeriments normativament aplicables.

  Excepcionalment, quan la terrassa s'ubiqui en calçada, si hi ha suficient espai, l'Ajuntament pot autoritzar la instal·lació d'un màxim de sis mòduls, d’acord amb els criteris d'ubicació establerts i respectant la distància de seguretat de 2 metres entre mòduls i la resta de requeriments normativament aplicables

 • Els establiments de restauració o assimilats que no compten amb una llicència de terrasses vigent poden sol·licitar l’ocupació de l’espai públic per a instal·lar-hi un màxim de quatre mòduls d'acord amb els criteris d'ubicació establerts i respectant la distància de seguretat de 2 metres entre mòduls i la resta de requeriments normativament aplicables.

  Excepcionalment, quan la terrassa s'ubiqui en calçada, si hi ha suficient espai, l'Ajuntament pot autoritzar la instal·lació d'un màxim de sis mòduls, d’acord amb els criteris d'ubicació establerts i respectant la distància de seguretat de 2 metres entre mòduls i la resta de requeriments normativament aplicables.

 • L'ampliació o l'atorgament de noves autoritzacions s’ha de desenvolupar prioritàriament als espais de calçada confrontants a la vorera, com cordons d'aparcament o carrils de circulació, sempre que es compleixin les següents condicions:

  1a. Que no afecti a un carril bici o un carril de transport públic.

  2a. Que no impedeixi:

         a) l'accés a pàrquings i equipaments que tinguin accés per a vehicles,

         b) l'accés i el pas  dels serveis públics de mobilitat, neteja, seguretat i emergències.

  3a. Que no dificulti la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit.

  En el cas que no sigui possible la ubicació de la terrassa en calçada, l'Ajuntament estudiarà altres solucions d’ubicació inclús amb la instal·lació d'altres elements diferents als mòduls.

  En voreres i plataformes úniques cal garantir un pas lliure de vianants de 2 metres.

 • En places, en termes generals, els criteris d'ubicació s'han d'ordenar unitàriament per al conjunt de la plaça. Tanmateix, només es pot ampliar la superfície de les terrasses, quan l’ocupació total de les terrasses no superi el 50% de la superfície lliure de pas de la plaça, i sempre que els espai lliures resultants tinguin una dimensió i geometria adequades per al gaudi ciutadà.

 • Només si és impossible fer-ho en calçada i després que l’Ajuntament estudiï les possibles solucions, i sempre garantint un mínim de dos metres de pas lliure de vianants i no s'impedeixi el pas de serveis de neteja seguretat i emergència, així com l'accés a pàrquings. També cal respectar l'ús i manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit i d'encaminaments per a persones cegues i similars.

 • Quan es proposi ocupar un carril de circulació caldrà presentar una proposta unitària per a un tram de carrer complert, a través d’una instància de sol·licitud conjunta dels establiments interessats en disposar d’ampliació o nova terrassa. Per contra, en el cas que es proposi ocupar places d’aparcament no caldrà projecte unitari per al tram de carrer.

 • No.

 • Quan s’autoritzi la ocupació en calçada, l’Ajuntament instal·larà els elements separadors amb els carrils de circulació que consideri necessaris, sense cap cost per als titulars dels establiments.

 • Les llicències que disposin d’un nombre imparells de mòduls poden arrodonir la fracció cap a dalt sempre i quan tots els mòduls càpiguen a una distància de seguretat de 2m entre ells dins de la superfície atorgada per la llicència inicial.

 • Totes els mòduls han d’estar a una distància mínima de 2 metres.

 • En general, tant per les ampliacions com les noves autoritzacions, només s’admetrà com a mobiliari, la instal·lació de taules i cadires, a raó de quatre cadires per a cada taula, para-sols (excepte, per raons de seguretat, en el cas d'ocupacions temporals sobre calçada on hi hagi un carril de circulació al costat) i jardineres quan s’ocupi calçada.

 • Les persones titulars de les llicències de terrasses han de garantir que el seu  funcionament es produeix de conformitat amb les mesures d'higiene, prevenció, i seguretat que els resultin exigibles d'acord amb la normativa vigent, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició cap una nova normalitat. Aquestes mesures passen a formar part de les condicions especials de l’autorització.

 • Els horaris d'obertura són els establerts per l'Ordenança de terrasses.

 • La durada d'aquestes llicències és temporal fins el 31 de desembre de 2020 amb possibilitat de prorrogar-se per acord exprés de l’Ajuntament de Barcelona d’apreciar-se condicions que així ho justifiquin. En tot cas, d'acord amb el seu caràcter excepcional, finalitzaran quan així ho determini l'Ajuntament.

  Aquestes autoritzacions excepcional tenen caràcter excepcional i provisional, i no comporten el reconeixement de drets adquirits.

 • Els titulars dels establiments de restauració i assimilats han de presentar la sol·licitud per a l'obtenció de l’autorització o de l'ampliació, via electrònica a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb els models de sol·licitud elaborats específicament per aquest procediment. Les sol·licituds es poden presentar també a través del Gremi de Restauració de Barcelona, de les associacions de comerciants i dels eixos comercials i també, a l'Oficina d'Atenció a les empreses (OAE) ubicada al carrer Roc Bornat núm. 117, on, presencialment, els interessats poden rebre ajuda per a la a tramitació electrònica.

  La sol·licitud ha d’anar acompanyada, almenys, d’un plànol o croquis de la superfície de la terrassa on s’indiquin els elements urbans existents i les distàncies entre mòduls i de fotografies de l’àmbit proposat i de l’exterior del local.

  Un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació completa, un equip tècnic municipal verificarà el compliment dels requisits establerts i emetrà un informe, i posteriorment es farà una proposta de resolució.

 • S’habilitarà un punt d’atenció presencial destinat únicament a ajudar a la complementació i entrada en línia de la sol·licitud al portal a aquells que no disposin de mitjans per fer la tramitació electrònica, però no es farà cap assessorament sobre el tema. Aquest punt serà la Oficina d’Atenció a les empreses (OAE) ubicada al carrer Roc Boronat, 117. Per ser atesos en aquest punt d’atenció, cal demanar cita prèvia al telèfon 010 a partir de dilluns 25 de maig.

 • La tramitació es gratuïta, com també ho és tota la modificació de la calçada prèvia a la instal·lació de les taules. Caldrà abonar la taxa de llicència de terrassa, que actualment està bonificada, per aquelles sol·licituds que siguin autoritzades.

 • No, l’Ajuntament ha de notificar si l’ampliació de la terrassa ha estat concedida o no, i amb quines condicions. L’ocupació en l’espai autoritzat no es farà efectiva fins que prèviament l’Ajuntament instal·li els elements de separació dels carrils i senyalització pertinents.

 • Quan entri el vigor el Decret de l’alcaldia, i es publiqui en la Gaseta Municipal de Barcelona, el dia en què a la ciutat de Barcelona es puguin reobrir les terrasses d'acord amb la normativa sanitària.