Consulta pública prèvia sobre el projecte per a la regulació normativa de la plataforma digital de participació decidim.barcelona

En data 6 d’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana, que derogava les anteriors Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de 22 de novembre de 2002 i on, en l’article 8, es regulava la plataforma digital de participació Decidim.Barcelona.

Aquest Reglament recollia la necessitat de la hibridació dels canals presencials amb els oferts per la plataforma digital com un element clau per garantir la transparència, traçabilitat i operativitat, així com per multiplicar l’abast dels mitjans de participació aquí regulats. El sistema de participació ciutadana dissenyat en aquest reglament apostava per un ús compartit dels dos tipus de canals, no es considera que existeixi una participació digital sinó que la participació ciutadana es pot fer de dues maneres: presencialment o utilitzant les eines tecnològiques integrades a la plataforma més adequada per a aquesta finalitat.

Durant els darrers anys s’han anat implementant a la ciutat aquests canals i articulant el sistema de Participació Ciutadana a Barcelona.

La Sentencia núm. 874/2019, de 25-10-2019 del TSJ de Catalunya, declara la nul·litat del Reglament de Participació Ciutadana de 2017. L’anul·lació del Reglament comporta que recobrin vigència les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana del 2002 quedant sense efecte la regulació que el Reglament anul·lat establia respecte la plataforma digital de participació Decidim.Barcelona.

Aquesta norma pretén:

  • Dotar de seguretat jurídica a la participació ciutadana que es duu a terme a través de la plataforma digital Decidim.Barcelona, a partir dels mateixos principis del Reglament anul·lat, i que tots els canals i mecanismes que la ciutadania té al seu abast per a participar en la presa de decisions polítiques a nivell municipal puguin ser registrats en la mateixa.
  • Regular la plataforma digital per a la participació ciutadana Decidim.Barcelona, entesa com un conjunt de programaris de serveis, accessibles des de qualsevol terminal connectats a internet, seguint estàndards tecnològics oberts i interoperables, i no subjectes a restriccions d’accés de tipus legal o tecnològic.
  • Establir la plataforma digital de participació Decidim.Barcelona com el mecanisme de programari lliure que garanteix la transparència, la traçabilitat, la integritat, la unicitat verificada, la confidencialitat i l’adaptabilitat de tots els canals de participació previstos en la mateixa.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 12 de maig i l'11 de juny de 2021.