Transparència, integritat i bon govern

Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques

L'Oficina per a la transparència i les bones pràctiques busca garantir que la gestió de l’administració municipal i, també, de les seves entitats vinculades i participades es regeixin sota els principis de transparència, codis de bon govern i compliment de la legalitat en matèria de transparència, contractació pública i resta d’ordenament jurídic. La integren tres parts:

  • Direcció de Control de Gestió, encarregada d’analitzar la bona gestió dels àmbits i serveis de l’administració municipal i dels seu sector públic a través del seguiment i l’auditoria.
  • Direcció d’Anàlisi, dedicada a analitzar i investigar possibles males pràctiques i conductes irregulars de l’administració municipal i del sector públic.
  • Departament de Transparència, encarregat del desenvolupament, la coordinació i l’impuls de la transparència municipal.

Consell Assessor per a la Transparència

El Consell Assessor per la Transparència de l’Ajuntament de Barcelona té per objectiu esdevenir un espai de debat, reflexió i seguiment de les polítiques de transparència de l’Ajuntament de Barcelona.

Comitè d'Ètica

El Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona és un òrgan col·legiat consultiu creat en el marc del Codi ètic i de conducta, amb la finalitat d'impulsar-lo, fer-ne el seguiment i avaluar-ne el compliment.

Codi ètic i de conducta

El Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, que té naturalesa de disposició normativa de caràcter general, recull els principis ètics i els valors de bona governança que han d'informar tota actuació municipal i regula les normes de conducta que necessàriament han d’observar els alts càrrecs municipals, especialment les relatives als conflictes d’interessos.

Bústia ètica i de bon govern

La Bústia ètica i del bon govern és un canal de participació i col·laboració que té com a objectiu afavorir el compliment dels principis o les regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals. La bústia cerca promoure la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació. Qualsevol persona que hagi detectat un possible cas de mala praxi a l'Ajuntament, ho pot posar en coneixement de l'Oficina per a la transparència i bones pràctiques, de forma anònima si ho desitja, i fer el seguiment de les possibles actuacions que se'n derivin.

Avaluació de la transparència municipal

En aquest apartat podeu trobar els enllaços a les avaluacions de transparència de l'Ajuntament, i dels ens locals en general, realitzades per diferents entitats i organismes externs:

  • Síndic de Greuges de Catalunya, al qual la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atribueix la competència per a avaluar-ne el compliment per part dels subjectes obligats;
  • Mapa Infoparticipa del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, que avalua anualment tots els ajuntaments de Catalunya;
  • Tribunal de Cuentas, que ha fiscalitzat el compliment de les obligacions de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals;
  • Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) elaborat cada dos anys per l’organització no governamental Transparencia Internacional España per mesurar el nivell de transparència davant els ciutadans i la societat dels principals ajuntaments espanyols.

Jornades de transparència i bon govern

Jornades organitzades per l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, amb l'objectiu de conèixer i compartir experiències, pràctiques i normes útils al personal tècnic i als càrrecs electes de les administracions públiques per a una gestió eficaç, eficient, ètica i transparent.

Al web de les jornades anteriors es poden consultar els enregistraments de les sessions, així com el document de conclusions.