Gestió de l'enllumenat públic

Les instal·lacions d'enllumenat d'una ciutat formen part intransferible del paisatge urbà, de dia i de nit. La il·luminació de la via pública transmet sensació de seguretat, comoditat i confort i aporta qualitat a l’espai públic.

La il·luminació urbana permet perllongar l’activitat ciutadana durant la nit. La imatge nocturna d’una ciutat en mostra la pròpia identitat, “treu a la llum” allò que essencialment la defineix: la seva arquitectura, la seva història, els barris, els seus projectes, oferint una lectura al màxim completa i actual.

Actualment els criteris d’il·luminació aposten per tenir més cura pel vianant, integrar la mobilitat sostenible, reconsiderar del verd urbà i realçar els valors arquitectònics clàssics o iconogràfics. Anteriorment la il·luminació s’ha centrat en el pla horitzontal, considerant principalment les vies de circulació, sobretot de vehicles, contemplant puntualment alguns edificis com a grans icones representatives.

La ciutat de Barcelona compta amb més de 146.000 punts de llum, un conjunt desigual fruit de renovacions urbanístiques i de manteniment aïllades que han donat lloc a una disparitat de criteris, models i resultats.

Els serveis municipals vetllen per generar una imatge nocturna de la ciutat que busca l’equilibri entre l’ordre funcional i l’ordre estètic, incorporant nova tecnologia a l'enllumenat, com la tecnologia LED, però també elements de gestió com la regulació, la possibilitat de telecontrol i en general noves solucions tecnològiques que permetin avançar cap a una smart city, tant als carrers, avingudes i places, com en la il·luminació d'edificis o elements singulars.

L’objectiu és intentar anar un pas més enllà i adaptar la il·luminació a la realitat urbanística de la ciutat d'avui, optimitzant el consum energètic i millorant la qualitat dels espais públics, i sempre tenint en compte el marc normatiu sobre eficiència energètica. Es busca mostrar la identitat de la ciutat també en la seva imatge nocturna, a través del que la defineix essencialment, com pot ser la seva arquitectura, la seva història, els seus barris, els seus projectes, etc, i en aquest context es potenciarà la il·luminació ornamental. Alhora, amb el Pla es pretén millorar la percepció de llum de la ciutat, ara esbiaixada en part pel color groguenc de les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP), per la uniformitat dels nivells lumínics a tota la ciutat i per una difícil relació arbres-llum, que sovint ocasiona pèrdues d’uniformitat.

Tecnologia i Enllumenat

Es tracta d'incorporar tecnologia LED, amb una temperatura de color adequada, incorporant elements de regulació lumínica i control funcional.

LED és la sigla de Luminiscence Emitting Diode (diode emissor de llum). Darrera d’aquest acrònim hi ha però tot una tecnologia en ple desenvolupament i que té un dels principals reptes en el camp de la il·luminació d’exteriors. El Led és un diode o semiconductor molt senzill que, en determinades condiciones elèctriques, emet llum, donat el moviment dels electrons en el seu interior. Es tracta d’un dispositiu electrònic, no d’un dispositiu de descàrrega que són les làmpades actuals. Per les seves reduïdes dimensions i versatilitat es considera com molt elevat el potencial del LED ja que al reduït tamany suma també una llarga vida ja que no té ni filaments, ni gas intern amb la qual cosa els nivells de desgast són també més baixos.

Normativa vigent

Les actuacions municipals en matèria d’enllumenat públic s’ajusten als nivells de lluminositat establert per les autoritats i organismes competents. Les recomanacions a nivell internacional i segons el comitè Espanyol de la Il·luminació (CEI), estableix els nivells lumínics necessaris en una ciutat a nivell de seguretat i visibilitat van de 5 a 30 lux.

 

Més informació:

IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

Comité Español de Iluminación