1/ OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regular el sistema de participació per a la creació d’un inventari d’imatges de tota mena de mosaics que podem trobar a Barcelona. L’inventari serà complementat amb informació històrica i artística a la qual es podrà accedir mitjançant la pàgina web que s’ha creat a tal efecte: barcelona.cat/mosaics. L’inventari, fet a partir de la participació ciutadana, pretén ser una eina per a fomentar el coneixement del patrimoni de mosaics de Barcelona, ajudar a posar-lo en valor i implicar el ciutadà en la seva conservació. La resposta i lliurament del qüestionari suposa l’acceptació de les condicions de participació d’aquestes bases així com les condicions generals del lloc web que alberga l’inventari de mosaics de Barcelona: barcelona.cat/mosaics

2/ PARTICIPANTS
L’inventari és obert a totes les persones, entitats, empreses, independentment del seu lloc de residència, que aportin la fotografia d’un mosaic de Barcelona.

3/ PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ
Les persones o entitats hauran d’emplenar el formulari que consta com annex, introduint les dades identificatives personals i de les característiques dels mosaics, juntament amb les fotografies corresponents.
3.1 Dades personals (no obligatòries). El formulari demanarà les dades de nom i cognom(s) de la persona participant. No obstant, el participant pot no donar la seva identitat, i en aquest cas les fotografies quedaran atribuïdes a un autor anònim.
3.2. Fotografies. Cada un dels participants podrà aportar tantes fotografies com vulgui, que compleixin amb les característiques tècniques que consten al formulari de participació annex, si bé per qüestions tècniques hi haurà un límit de tres adjuncions de fitxers per cada un dels accessos enregistrats a la convocatòria.

Els participants han de proporcionar informacions correctes i fotografies pròpies -o de les que es disposi dels drets d’explotació, en el cas de les persones jurídiques-, i de conformitat amb les presents bases i amb respecte a les regles d’ús del lloc web. Les fotografies aportades pels participants seran objecte d’un tractament informàtic i seran destinades a ser explotades en el marc d’un estudi científic sobre els mosaics de Barcelona, per part de l’organitzador i el Comitè científic, que amb aquest objectiu realitzen la gestió de l’inventari de fotografies i de l’estudi derivat, amb l’acord explícit del participant. A terme, les fotografies i l’estudi podran ser objecte d’una publicació científica i d’una exposició realitzada per l’organitzador.

3.3 Drets de propietat intel·lectual, dret a la imatge i respecte a la vida privada.
El participant certifica que la seva participació és personal, que la fotografia que aporta és un document original de la pròpia autoria, i que s’ha realitzat sense infracció de drets de tercers i amb la llei i l’ordre públic.
Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectat els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge. L’organitzador es reserva el dret de no publicar aquelles fotografies que consideri no adients conforme a aquesta Base.

Cap dret de propietat intel·lectual neix de la participació a l’inventari, del fet de completar el qüestionari o d’aportar una fotografia. Les dades transmeses tenen valor d’informació científica. La participació no obre cap dret sobre la imatge del bé immoble o moble fotografiat.

Els participants cedeixen gratuïtament el dret de publicació de les seves fotografies a l’organització, incloent els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació , amb caràcter no exclusiu, a l’Institut de Cultura de Barcelona, fins a domini públic i per qualsevol país del món, i sense perjudici de ser esmentats com autors de les mateixes. Un cop es tanqui el projecte El mosaic del meu barri, les fotografies seran emmagatzemades com a part de l’inventari Mosaics de Barcelona, pertanyent al Servei d’Arqueologia i la seva consulta i ús es regirà per la normativa general del Servei pel que fa els seus fons documentals. Els resultats originats podran ser utilitzats en continguts científics per l’organitzador per a qualsevol publicació, en el marc de les seves exposicions, i conservats en el seus arxius.

3.4 Utilització dels resultats
La participació a l’inventari no implica el dret a la seva publicació. L’organitzador es reserva el dret a publicar els resultats, en funció del compliment dels requisits establerts en aquestes bases, així com el de retirar continguts contradictoris amb les presents Bases.

4/ DURADA
El període de participació en aquest inventari finalitza el dia 31 de juliol de 2017. L’organitzador es reserva el dret de perllongar o aplaçar l’anterior període per raons científiques o en cas de força major, en qualsevol moment de la convocatòria de participació, fet del que es donaria l’avís corresponent al web de l’entitat. Sempre que la publicació dels resultats de la convocatòria solament se suspengui, no es retornaran els drets adquirits sobre les fotografies per part de l’organitzador.

5/ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals aportades pels participants s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’ Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’única finalitat de gestionar la convocatòria de participació a El Mosaic del meu barri. Les dades incorporades en cap moment seran cedides a cap altra entitat, sense consentiment previ del titular. Tothom que participi al concurs presentant fotografies consent expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada en la Base 3. Procediment. Els participants podran en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona (Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona) indicant clarament en l’assumpte Exercici de Drets LOPD.
La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.

6/ PROMOCIÓ DE L’INVENTARI
El participant autoritza l’organitzador a utilitzar gratuïtament la informació transmesa així com les fotografies per qualsevol acció de promoció relacionada amb l’inventari en el marc de l’anunci dels resultats de l’inventari en els medis de comunicació (premsa, radio, televisió, internet), revistes científiques i qualsevol esdeveniment relacionat directament amb l’inventari.

7/ AUTORIA I RESPONSABILITAT
La presentació de tota fotografia implicarà la presumpció de la seva autoria, amb les conseqüències de cessió de drets que consten a les presents bases. Serà responsabilitat de qui les hagi presentat tota reclamació que pugi sorgir en relació a l’autoria de les obres. A aquests efectes l’Institut de Cultura podrà dirigir-se contra aquesta persona o entitat en cas que, com a conseqüència d’allò previst en les presents bases, resulti reclamada l’autoria de les obres o altres drets connexos de propietat intel·lectual.
L’Institut de Cultura de Barcelona podrà repercutir contra qui les hagi presentat, totes aquelles quantitats que s’hagi vist obligat a satisfer amb motiu de reclamacions d’autoria de les fotografies presentades, així com es reserva el dret de reclamar, a més, els danys i perjudicis que s’hagin ocasionat a l’Institut per aquest fet.

ANNEX

QÜESTIONARI DE PARTICIPACIÓ
1. Situació:
Mosaic situat a l’exterior
Mosaic situat a l’interior

2. Adreça del mosaic:
Indicar únicament el nom de la via i el número (sempre que n’hi hagi), tant en el cas d’un mosaic d’exterior com d’interior.

3. Descripció:
Paviment
Paret
Sostre
Escultura, rètol, element ornamental
Altres

4. Autor de la foto:
Nom, cognom (en cas que l’autor no vulgui donar les seves dades, pot indicar “Anònim”) i adreça electrònica.

 

INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE:
L’autor haurà de llegir i acceptar les bases del concurs.
S’ha d’intentar donar una imatge del conjunt del mosaic, però també es poden fotografiar detalls del mosaic.
Les fotos han de ser nítides i a color.
La resolució màxima haurà de ser de 20 MB.
El format ha de ser jpg.
Les fotos poden ser retocades amb un programa d’edició d’imatges.
Es permet adjuntar un màxim de 3 fotos per mosaic.
Els participants poden proposar tants mosaics com vulguin.

 

 

Barcelona, 5 de maig de 2017
SERVEI D’ARQUEOLOGIA
ICUB