Terratzo venecià

Què és un mosaic?

"El terratzo venecià és un paviment continu format per àrids -fragments de pedra i de ceràmica- aglomerats amb ciment de calç o ciment pòrtland."

Veure més