• Carrer de Veneçuela, 51
  • Sant Martí
  • Trencadís
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: anónim)

(Foto: anónim)

MOSAIC
Descripció: plafons de façana situats entre les obertures, als murets de la porta d’entrada i a l’interior del marc de les finestres així com la placa amb el número de la casa. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular. La decoració de dos dels plafons entre les obertures sembla representar un personatge esquematitzat de color beix sobre fons blanc. Al costat de la porta un altre plafó representa el sol i la lluna imbricats, on es poden reconèixer els rajos del sol de color groc i beix, i una lluna decreixent de color beix i negre. La resta de plafons són de color blanc.
Època: 1958 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1958
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre