Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals per al curs 2023-2024

Col left

El número de desempat ha estat el 8.126 i s'han presentat un número total de 8.624 sol·licituds. Aquesta xifra servirà per a ordenar les sol·licituds empatades en número de punts per a accedir a les escoles bressol municipals el curs 2023-2024.

Consulta l'estat de la teva sol·licitud. Preinscripció curs 23-24.

La presentació de la sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona per al curs 2023-2024 s'ha de fer de manera telemàtica des del 4 de maig fins al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos, per mitjà del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a situacions excepcionals, les famílies que no puguin fer la presentació telemàtica es podran adreçar des del 4 de maig a l’escola triada en primera opció per telèfon o per correu electrònic per poder obtenir cita prèvia i fer la preinscripció presencial entre els dies 4 i 17 de maig de 2023, ambdós inclosos.

També us informem que hi haurà dues escoles noves, Can Rosés, carrer de Déu i Mata, 57, al districte de les Corts, i Teixonera, carrer d'Arenys, 83, al districte d’Horta-Guinardó. Així mateix, hi ha dues escoles que es traslladaran, ampliaran i canviaran de nom, Pere Calafell (actualment, escola Esquitx), carrer d'Andrade, 184, al districte de Sant Martí, i Torre del Rellotge (actualment, escola Trinitat Nova), carrer de Palamós, 70, al districte de Nou Barris.

La presentació de les sol·licituds s'ha de fer per via telemàtica i, per a les famílies que necessitin acompanyament en el tràmit, es podrà fer de manera presencial amb cita prèvia a l’EBM Xarlot per a l’escola bressol Teixonera, i a l’EBM Xiroi per a l’escola bressol Can Rosés. La preinscripció presencial de l’escola Pere Calafell s'ha de fer a l’EBM Esquitx, i la de l’EBM Torre del Rellotge a l’EBM Trinitat Nova.

L’EBM Germanetes (districte de l’Eixample), l'EBM Caspolino (districte de Gràcia), l’EBM Xiroi (districte de les Corts) i l’EBM El Petit Príncep (districte de Sant Martí) oferiran per al curs 2023-2024 cinc grups amb horari complet (de les 9 h a les 17 h) que formaran part del procés de preinscripció i dos grups amb diversificació horària per a infants nascuts els anys 2021 i 2022 (grup de matí de les 9 h a les 13 h i grup de tarda de les 15 h a les 19 h). Les famílies interessades en les places amb horari reduït han de consultar el procediment de presentació de la sol·licitud al web de l’escola. El període de presentació és del 4 al 17 de maig.

Jornada de portes obertes a les escoles bressol municipals:

Les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals pel curs 2023-2024 tindran lloc des del 12 d'abril fins al 4 de maig, ambdós inclosos.

Calendari del procés de preinscripció i matrícula:

El calendari de preinscripció i matrícula per a escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2023-2024 és el següent: 

 • Publicació de l'oferta de places3 de maig de 2023.

 • Període de presentació de sol·licituds per via telemàtica: del 4 al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos.

 • Període de presentació de sol·licituds de manera presencial, sempre amb cita prèvia obtinguda posant-se en contacte amb l’escola triada com a primera opció: del 4 al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos. 

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al web del centre amb la puntuació provisional: 24 de maig de 2023.

 • Termini per presentar una reclamació de manera presencial al centre: del 25 al 31 de maig de 2023.

 • Sorteig del número de desempat: el 2 de juny de 2023 a les 11.30 h a la sala d’actes de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (plaça Espanya, 5).

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al web del centre amb la puntuació definitiva: 6 de juny de 2023

 • Publicació al web del centre de la llista dels infants admesos i, si s'escau, de la llista d'espera: 14 de juny de 2023. 

 • Matrícula: del 15 de juny al 21 de juny de 2023, ambdós inclosos. Les direccions de les escoles bressol i llars d’infants trucaran a les famílies per donar cita prèvia.

S'admeten les sol·licituds presentades després d'acabar el període de presentació de sol·licituds, el 18 i 19 de maig de 2023, però s'hi fa constar que s'han presentat fora de termini. Aquestes sol·licituds s’han de presentar al centre triat en primera opció amb cita prèvia.

Col right

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen les prioritats i els criteris que determina la normativa vigent per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels centres. Aquests criteris poden ser prioritaris o complementaris.

Criteris prioritaris

 • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre. 50 punts

 • Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

- Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
- Domicili dins del municipi de Barcelona, però fora de l’àrea d’influència del centre. 15 punts
- Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells en lloc del domicili, i aquesta adreça es trobi dins l’àrea d’influència del centre. 10 punts

Pel que fa a la baremació del domicili, es durà a terme d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un tutor o amb tots dos (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

 • Renda anual de la unitat familiar.
  Quan el pare o mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania o de l’Ingrés Mínim Vital. 15 punts

Criteris complementaris

 • Pare, mare o tutor o tutora legal que treballi al centre educatiu: 10 punts

 • Condició legal de família nombrosa: 10 punts

 • Condició legal de família monoparental: 10 punts

 • Alumne/a que hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

 • Situació d'acolliment familiar de l'alumne o alumna: 10 punts

 • Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans/es: 15 punts

 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

Per a la preinscripció a les escoles bressol i llars d’infants no s’ha de presentar el llibre de família, el DNI, NIE o passaport del sol·licitant ni la targeta sanitària de l’alumne. En el cas que s’obtingui plaça, aquesta documentació s’ha de presentar en el moment de formalització de la matrícula.

Respecte de la documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris, només s’ha de presentar la documentació en cas que l’Ajuntament no la pugui comprovar directament o interoperant amb la Generalitat de Catalunya.

Les famílies que facin la preinscripció telemàtica i hagin d’acreditar algun criteri que l’Ajuntament no pugui interoperar poden enviar per correu electrònic aquesta documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui, i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, el centre requerirà la presentació de la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

Les famílies que hagin presentat la sol·licitud per via telemàtica l’últim dia podran enviar la documentació un dia hàbil posterior a la finalització del període de presentació de les sol·licituds.

Les famílies que no puguin fer el tràmit electrònic i facin la preinscripció de manera presencial en el centre han de portar aquesta documentació (original) directament a l’escola bressol o llar d’infants triada en primera opció dins del termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció.

Criteris a l'efecte del barem i documentació:

1. Criteris prioritaris:

a) Existència de germans/es escolaritzats/ades al centre educatiu: 50 punts

S’entén que un/a alumne/a té germans/es escolaritzats/ades al centre quan aquests/tes hi estan escolaritzats/ades en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. Aquest criteri és aplicable als infants en situació d’acolliment familiar atenent la composició de la família acollidora.

El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

b) Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials).

- Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
- Domicili dins del municipi de Barcelona, però fora de l’àrea d’influència del centre. 15 punts
- Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells en lloc del domicili, i aquesta adreça es trobi dins l’àrea d’influència del centre. 10 punts.

Pel que fa a la baremació del domicili, es durà a terme d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb un tutor o amb tots dos (en tots els casos ha de conviure amb la persona sol·licitant).

El volant de convivència no s’ha de presentar, ja que l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) obtindrà aquesta informació de manera directa mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’ha d'acreditar mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès per l’empresa a l’efecte. En el cas dels treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d'acreditar amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037). 

c) Renda anual de la unitat familiar: 15 punts

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania del Departament de Benestar Social o documentació de l’Ingrés Mínim Vital de la Seguretat Social.

2. Criteris complementaris

a) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans/es: 15 punts

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Si la targeta o el certificat de discapacitat ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar el document acreditatiu, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas de certificats de discapacitat emesos per altres comunitats autònomes, s’ha de presentar aquest certificat. 

En el cas dels pensionistes esmentats abans, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.

b) Pare o mare o tutor/tutora legal que treballen al centre educatiu: 10 punts

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el nomenament d'interí/ina o substitut/a corresponent o amb un contracte laboral o administratiu.

No s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

c) Pel fet de formar part d’una família nombrosa: 10 punts

Si el carnet de família nombrosa ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes sí s’ha de presentar.

En tots els casos, el carnet de família nombrosa ha d’estar vigent.

d) Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts

Si el carnet de família monoparental ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes sí s’ha de presentar.

En tots els casos, el carnet de família monoparental ha d’estar vigent.

e) Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

Documentació acreditativa: llibre de família.

f) Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts

Documentació acreditativa: resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Escola Bressol Municipal Aurora (08073338) ubicada al carrer de l'Aurora, 24 i Escola Bressol Municipal Mont Tàber (08046980), ubicada al carrer de Santa Elena, 4; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre la ronda de Sant Pau, el carrer del Parlament i l'avinguda del Paral·lel. També la zona del districte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre l'avinguda del Paral·lel, el carrer de Radas, la plaça dels Ocellets, el carrer de Blai, el carrer d’en Fontrodona, el carrer de Vila i Vilà, el carrer de Josep Carner, la plaça de les Drassanes i l'avinguda del Paral·lel.

Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa (08073338), ubicada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358 bis; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format pel carrer de Sant Quintí, el carrer de la Torre Vélez, el carrer del Xiprer, el carrer d'Escornalbou, el passeig de Maragall i el carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Escola Bressol Municipal Can Caralleu (08072693), ubicada al carrer Major de Can Caralleu, 1; la seva àrea d’influència serà a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de les Corts delimitada pel perímetre format per l'avinguda d'Espasa, el carrer de Montevideo, l'avinguda de la Mare de Déu de Lorda, el camí de la Mare de Déu de Lorda, el carrer de la Font del Lleó, l'avinguda de Pearson, el carrer de Joan d’Alòs, el carrer del Dr. Joaquín Albarrán, el carrer del Gran Capità, el carrer de Sor Eulàlia d’Anzizu, l'avinguda de Pedralbes i el carrer de Bosch i Gimpera.

Escola Bressol Municipal Casa dels Nens (08072930), ubicada al carrer de Roger de Llúria, 132; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, els nombres senars del carrer de Còrsega compresos entre el passeig de Gràcia i el carrer de Bailèn del districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Caspolino (08074033), ubicada al carrer de Neptú, 12; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format per la via Augusta, l'avinguda de la Riera de Cassoles, el carrer de Guillem Tell, la via Augusta, el carrer de Calvet, l'avinguda Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre l'avinguda Diagonal, el carrer de Còrsega i el carrer de Casanovas.

Escola Bressol Municipal Colometa (08072838), ubicada a l'avinguda Meridiana, 573; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Nou Barris, la zona del districte de Sant Andreu delimitada pel perímetre format per la ronda de Dalt, el passeig Torras i Bages, el passeig de Santa Coloma i l'avinguda Meridiana.

Escola Bressol Municipal El Fil (08071895), ubicada al carrer de Nicaragua, 45; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel carrer de Tarragona, l'avinguda de Josep Tarradellas, el carrer d'Entença, el carrer d'Aragó i la zona del districte de les Corts delimitada pel perímetre format pel carrer de Numància, el carrer de Sentmenat i el carrer de Berlín.

Escola Bressol Municipal El Gat Negre (08071937), ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea d'influència serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.

Escola Bressol Municipal El Putxet (08069852), ubicada al carrer de Marmellà, 13; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'avinguda de la República Argentina, pertanyents al districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau (08069839), ubicada a la plaça d'Alfonso Comín, 15; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Gràcia delimitada pels perímetres formats per: a) banda mar: el carrer d'Esteve Terradas, el carrer de Gomis, el carrer dels Jardins Manuel Blancafort i l'avinguda de la República Argentina (fins al núm. 162). b) banda muntanya: el carrer de Collserola, el carrer d'August Font, la carretera de les Aigües, el carrer de Vallpar, el carrer de Ticià i el passeig de la Vall d'Hebron.

Escola Bressol Municipal El Tren de Fort Pienc (08063606), ubicada a la plaça del Fort Pienc, 5; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Sant Martí delimitada pel perímetre format pel carrer de Roger de Flor, el carrer de Pujades, l'avinguda Meridiana i el carrer dels Almogàvers.

Escola Bressol Municipal Gràcia (08064261), ubicada al carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pel carrer de Pàdua, el carrer de Balmes i el carrer de Guillem Tell.

Escola Bressol Municipal La Fontana (08046891), ubicada al carrer Gran de Gràcia, 123; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pels carrers de via Augusta, avinguda de la Riera de Cassoles, carrer de Guillem Tell, via Augusta, carrer de Calvet i avinguda Diagonal.

Escola Bressol Municipal Marina (08072942), ubicada al carrer de la Marina, 347; la seva àrea d'influència serà, a més del districte d'Horta-Guinardó, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format entre el carrer de Sardenya, el carrer de la Providència, el carrer de Pau Alsina i la travessera de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Portal Nou (08064283), ubicada al carrer del Portal Nou, 2 i Escola Bressol Municipal Puigmal (08072747), ubicada al carrer de Mònec, 2; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre el carrer de Roger de Flor, la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de Pau Claris.

Escola Bressol Municipal Trencadís (08075104), ubicada a la travessera de Dalt, 92-98; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, el barri de Can Baró i la zona delimitada pel perímetre format pel carrer de Sardenya, la ronda del Guinardó, el carrer de Thous, la plaça de la Font Castellana i l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat del districte d'Horta-Guinardó.

Compartiu aquest contingut