Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals per al curs 2024-2025

Col left

La presentació de la sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol municipals, per al curs 2024-2025, es farà de manera telemàtica des del 3 de maig i fins al 16 de maig de 2024, ambdós inclosos, i per mitjà del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a situacions excepcionals, les famílies que no puguin fer la presentació telemàtica es podran adreçar des del 3 de maig de 2024 a l’escola triada en primera opció per telèfon o per correu electrònic, per poder obtenir cita prèvia i fer la preinscripció presencial entre els dies 3 i 16 de maig de 2024, ambdós dies inclosos. Consulteu el llistat de les escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona, districte a districte, en aquest enllaç en línia.

L’EBM Germanetes del districte de l’Eixample oferirà per al curs 2024-2025 cinc grups amb horari complet (de les 9h a les 17h) que formaran part del procés de preinscripció i dos grups amb diversificació horària per a infants nascuts l’any 2022 i l'any 2023 (el grup de matí serà de les 9h a les 13h i el grup de tarda serà de les 15h a les 19h). Les famílies interessades en les places d’horari reduït hauran de consultar el procediment de presentació de la sol·licitud al web de l’escola i el període serà del 3 al 16 de maig.

Jornades de Portes Obertes a les escoles bressol municipals:

 • Les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals de la ciutat tindran lloc entre el dilluns 8 d’abril i el dijous 9 de maig, ambdós dies inclosos.

Calendari del procés de Preinscripció i Matrícula:

El calendari de preinscripció i matrícula per a escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2024-2025 és el següent: 

 • Publicació de l'oferta de places: el 2 de maig de 2024.

 • Període de presentació de sol·licituds telemàticament: del 3 al 16 de maig de 2024, ambdós inclosos. Accés al tràmit telemàtic.

 • Presentació de sol·licituds presencialment, sempre amb cita prèvia obtinguda posant-se en contacte amb l’escola triada com a primera opció: del 3 al 16 de maig de 2024, ambdós inclosos. 

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al web del centre amb la puntuació provisional: el 24 de maig de 2024.

 • Termini per presentar una reclamació de manera presencial al centre: del 27 al 31 de maig de 2024​.

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al web del centre amb la puntuació definitiva: el 4 de juny de 2024.

 • Sorteig del número de desempat: el 5 de juny de 2024, a les 11.30 h, a la sala d’actes de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (plaça d’Espanya, 5).

 • Publicació al web del centre de la llista dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: el 13 de juny de 2024. 

 • Matrícula: del 14 de juny al 21 de juny de 2024, ambdós inclosos. Les direccions de les escoles bressol i llars d’infants trucaran a les famílies per concertar cita prèvia.

Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds, els dies 21 i 22 de maig de 2024, s'admeten però s'hi fa constar que s'han presentat fora de termini. Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar al centre triat en primera opció amb cita prèvia.

AVÍS: Per error, a les Jornades de Portes Obertes de l’EBM Petit Univers, es va publicar a la cartellera de l’escola el calendari de preinscripció corresponent al curs 2023-2024. Informem les famílies que les dates de preinscripció per al curs 2024-2025 són les referides a l’apartat 'Calendari de Preinscripció i Matrícula' esmentat més amunt.

Col right

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen les prioritats i els criteris que determina la normativa vigent per ordenar les sol·licituds i assignar les places de les escoles bressol. Aquests criteris poden ser prioritaris o complementaris.

Criteris prioritaris

Els criteris prioritaris són els següents:

 1. Existència de germans escolaritzats a l’escola bressol: 50 punts

 2. Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora legal o guardador/a de fet.

 • Domicili dins l’àrea d’influència de l’escola bressol: 30 punts

 • Domicili dins del municipi de Barcelona, però fora de l’àrea d’influència del centre: 15 punts

 • Domicili fora del municipi de Barcelona: 0 punts

 • Quan a instància del pare o mare, tutor/a legal o guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta adreça es trobi dins l’àrea d’influència de l’escola bressol: 10 punts

Pel que fa al barem del domicili, es durà a terme d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb un tutor/a o amb tots dos (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

 • Renda anual de la unitat familiar.

Quan el pare o mare, tutor o tutora legal són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania o de l’Ingrés Mínim Vital: 15 punts

Criteris complementaris

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 • El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu: 10 punts

 • Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa: 10 punts

 • Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental: 10 punts

 • Ser bessó o trigemin. Quan l'infant hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

 • Quan l’infant es troba en situació d'acolliment familiar: 10 punts

 • Discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor/ a legal o germans/es: 15 punts

 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

Per a la preinscripció a les escoles bressol i llars d’infants no s’ha de presentar el llibre de família, el DNI, NIE o passaport del sol·licitant ni la targeta sanitària de l’alumne. En el cas que s’obtingui plaça, aquesta documentació s’ha de presentar en el moment de formalització de la matrícula.

Respecte de la documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris, només s’ha de presentar la documentació en cas que l’Ajuntament no la pugui comprovar directament o interoperant amb la Generalitat de Catalunya.

Les famílies que facin la preinscripció telemàtica i hagin d’acreditar algun criteri que l’Ajuntament no pugui interoperar poden enviar per correu electrònic aquesta documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui, i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, el centre requerirà la presentació de la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

Les famílies que hagin presentat la sol·licitud per via telemàtica l’últim dia podran enviar la documentació un dia hàbil posterior a la finalització del període de presentació de les sol·licituds.

Les famílies que no puguin fer el tràmit electrònic i facin la preinscripció de manera presencial en el centre han de portar aquesta documentació (original) directament a l’escola bressol o llar d’infants triada en primera opció dins del termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció.

Criteris a l'efecte del barem i documentació:

1. Criteris prioritaris:

a) Existència de germans/es escolaritzats/ades al centre educatiu: 50 punts

S’entén que un/a alumne/a té germans/es escolaritzats/ades al centre quan aquests/tes hi estan escolaritzats/ades en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. Aquest criteri és aplicable als infants en situació d’acolliment familiar atenent la composició de la família acollidora.

El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

b) Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials).

- Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
- Domicili dins del municipi de Barcelona, però fora de l’àrea d’influència del centre. 15 punts
- Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells en lloc del domicili, i aquesta adreça es trobi dins l’àrea d’influència del centre. 10 punts.

Pel que fa a la baremació del domicili, es durà a terme d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb un tutor o amb tots dos (en tots els casos ha de conviure amb la persona sol·licitant).

El volant de convivència no s’ha de presentar, ja que l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) obtindrà aquesta informació de manera directa mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’ha d'acreditar mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès per l’empresa a l’efecte. En el cas dels treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d'acreditar amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037). 

c) Renda anual de la unitat familiar: 15 punts

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania del Departament de Benestar Social o documentació de l’Ingrés Mínim Vital de la Seguretat Social.

2. Criteris complementaris

a) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans/es: 15 punts

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Si la targeta o el certificat de discapacitat ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar el document acreditatiu, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas de certificats de discapacitat emesos per altres comunitats autònomes, s’ha de presentar aquest certificat. 

En el cas dels pensionistes esmentats abans, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.

b) Pare o mare o tutor/tutora legal que treballen al centre educatiu: 10 punts

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el nomenament d'interí/ina o substitut/a corresponent o amb un contracte laboral o administratiu.

No s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

c) Pel fet de formar part d’una família nombrosa: 10 punts

Si el carnet de família nombrosa ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes sí s’ha de presentar.

En tots els casos, el carnet de família nombrosa ha d’estar vigent.

d) Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts

Si el carnet de família monoparental ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes sí s’ha de presentar.

En tots els casos, el carnet de família monoparental ha d’estar vigent.

e) Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

Documentació acreditativa: llibre de família.

f) Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts

Documentació acreditativa: resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Escola Bressol Municipal Alchemika (08073338), ubicada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358 bis; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format pel carrer Sant Quintí - carrer de la Torre Vélez - carrer del Xiprer - carrer d'Escornalbou - Passeig de Maragall - carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Escola Bressol Municipal Aurora (08073338), ubicada al carrer Aurora, 24 i l’Escola Bressol Municipal Mont Tàber (08046980), ubicada al carrer Santa Elena, 4; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre ronda de Sant Pau - carrer del Parlament - Avinguda del Paral·lel. També la zona del districte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre Avinguda del Paral·lel - carrer de Radas - Plaça dels Ocellets - carrer de Blai - carrer d’en Fontrodona - carrer de Vila i Vilà – carrer de Josep Carner - Plaça de les Drassanes - Avinguda del Paral·lel.

Escola Bressol Municipal Can Caralleu (08072693), ubicada al carrer Major de Can Caralleu, 1; la seva àrea d’influència serà a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format entre Avinguda Espasa - carrer de Montevideo - Avinguda Mare de Déu de Lorda - Camí Mare de Déu de Lorda - carrer de la Font del Lleó - Avinguda de Pearson - carrer de Joan d’Alòs - carrer del Dr. Joaquín Albarrán - carrer del Gran Capità - carrer de Sor Eulàlia d’Anzizu - Avinguda de Pedralbes - carrer de Bosch i Gimpera.

Escola Bressol Municipal Can Rosés (pendent codi centre), ubicada al carrer Déu i Mata, 57; la seva àrea d'influència serà a més del districte de Les Corts, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format entre Avinguda de Pau Casals - carrer de Bori i Fontestà - carrer del Dr. Fleming - Avinguda Diagonal - Plaça de Francesc Macià.

Escola Bressol Municipal Casa dels Nens (08072930), ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, els nombres senars del carrer Còrsega compresos entre el Passeig de Gràcia i el carrer Bailèn del districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Caspolino (08074033), ubicada al carrer Neptú, 12; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format per Via Augusta - Riera Cassoles – carrer de Guillem Tell – Via Augusta – carrer de Calvet – Avinguda Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre Avinguda Diagonal – carrer de Còrsega – carrer de Casanovas.

Escola Bressol Municipal Colometa (08072838), ubicada a l'Avinguda Meridiana, 573; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Nou Barris, la zona del districte de Sant Andreu delimitada pel perímetre format per la Ronda de Dalt - Passeig Torras i Bages - Passeig de Santa Coloma - Avinguda Meridiana.

Escola Bressol Municipal El Fil (08071895), ubicada al carrer Nicaragua, 45; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - carrer d'Entença - carrer d'Aragó i la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format pel carrer de Numància - carrer de Sentmenat - carrer de Berlín.

Escola Bressol Municipal El Gat Negre (08071937), ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea d'influència serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.

Escola Bressol Municipal El Putxet (08069852), ubicada al carrer Marmellà, 13; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'Avinguda República Argentina, pertanyents al districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau (08069839), ubicada a la plaça Alfonso Comín, 15; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format per: a) banda mar: carrer d'Esteve Terradas – carrer de Gomis – carrer de Jardins Manuel Blancafort – Avinguda de la República Argentina (fins núm. 162). b) banda muntanya: carrer de Collserola – carrer August Font - Carretera de les Aigües – carrer de Vallpar – carrer de Ticià – Passeig Vall d'Hebron.

Escola Bressol Municipal El Tren de Fort Pienc (08063606), ubicada a plaça Fort Pienc, 5; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Sant Martí delimitada pel perímetre format pel carrer Roger de Flor - carrer Pujades - Avinguda Meridiana - carrer Almogàvers.

Escola Bressol Municipal Gràcia (08064261), ubicada al carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pel carrer de Pàdua – carrer de Balmes – carrer de Guillem Tell.

Escola Bressol Municipal La Fontana (08046891), ubicada al carrer Gran de Gràcia, 123; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pels carrers de Via Augusta – Riera Cassoles – carrer de Guillem Tell – Via Augusta – carrer de Calvet – Avinguda Diagonal.

Escola Bressol Municipal Marina (08072942), ubicada al carrer Marina, 347; la seva àrea d'influència serà, a més del districte d'Horta-Guinardó, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format entre el carrer Sardenya - carrer Providència - carrer del Secretari Coloma - Travessera de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Portal Nou (08064283), ubicada al carrer Portal Nou, 2 i l'Escola Bressol Municipal Puigmal (08072747), ubicada al Carrer Mònec, 2; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre el carrer de Roger de Flor - Gran Via de les Corts Catalanes – carrer de Pau Claris.

Escola Bressol Municipal Trencadís (08075104), ubicada a Travessera de Dalt, 92-98; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, el barri de Can Baró i la zona delimitada pel perímetre format pel carrer Sardenya - Ronda del Guinardó - carrer de Thous - Plaça de la Font Castellana i l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat del districte d'Horta-Guinardó.

Compartiu aquest contingut