La normativa del Pla d'usos es divideix en cinc capítols, tres disposicions transitòries, tres disposicions addicionals, quatre disposicions finals i una disposició derogatòria. S'hi ha d'afegir també una modificació puntual posterior en l’àmbit de Travessera de Dalt.

Al capítol primer s’explica quin és l'àmbit d'actuació del pla i quina és la normativa de referència.

Al capítol segon s’exposa i es defineix el conjunt d'activitats objecte de regulació.

Al capítol tercer es defineixen les diverses zones d'aplicació del pla i altres paràmetres reguladors.

Al capítol quart es defineix el conjunt de condicions per a cada activitat i altres paràmetres reguladors. En concret, a l’article 14 es defineix el conjunt de condicions que regulen les activitats i a l'article 15 es defineix per a cada zona i cada activitat quines condicions li són d'aplicació.

Al capítol cinquè es defineix el conjunt de condicions d'emplaçament i altres paràmetres reguladors per a les activitats d'alberg i residències col·lectives destinades a allotjament temporal.