Serveis especialitzats d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència

Els Serveis especialitzats d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (SEAIA) estan formats pels següents equips i/o serveis composats per professionals de la psicologia, la pedagogia, l'assistència social i l'educació social:

  • Equips especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA): 12 equips especialitzats distribuïts territorialment pels districtes de la ciutat, que alhora s’agrupen en 5 zones territorials. Els EAIA reben els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas.

Elaboren plans de millora per a l'infant i la seva família, en fan el seguiment i el tractament un cop s'han aplicat les mesures proposades, tant si estan en el nucli familiar com en un centre o en una família d'acollida.

Són els responsables de coordinar els altres equips i serveis del seu territori que també intervinguin en l'atenció als infants en desemparament, així com de donar assessorament als serveis socials bàsics d'atenció social.

  • El Servei d’Integració Familiar en Família Extensa: SIFE. Equip especialitzat que s’encarrega de realitzar l’estudi de les famílies extenses, possibles acollidores d’infants i adolescents sota tutela dels serveis de protecció competents, així com del seguiment de l’acolliment familiar.