AJUTS COBERTES VERDES I NATURALITZACIÓ

La renaturalització dels terrats de Barcelona pren impuls i l’Ajuntament ofereix ajuts per fomentar la seva implantació.

Barcelona és una ciutat mediterrànica, en què els terrats dels edificis representen un 67% de la superfície total de cobertes de la ciutat.

Les cobertes verdes són una de les mesures que formen part de l’arquitectura respectuosa amb el medi ambient. Promouen la biodiversitat urbana, ajuden a mitigar la contaminació atmosfèrica, a emmagatzemar l’aigua de pluja i beneficien la refrigeració durant els mesos càlids. En el cas d’algunes construccions també poden arribar a afavorir la disminució del consum d’energia elèctrica i són compatibles amb els sistemes de captació d’energia fotovoltaica.

A més, aquests espais poden esdevenir espais d’estada i de cohesió social als edificis per al gaudi comunitari i benestar de les persones.

La convocatòria també ofereix ajuts per:

 • Naturalització i permeabilització de tanques cegues
 • Naturalització d'espais lliures d'edificació
 • Intervenció en jardins d’interès històric paisatgístic
Més informació

Actuacions subvencionables

Cobertes verdes
Inclou la transformació en superfície enjardinada d’un mínim del 50% de la superfície de la coberta, terrat o interior d’illa, o bé un mínim de 200 m2. En aquest còmput s’exclouen badalots d’escales, celoberts i lluernaris.

També s’inclou la implantació d’horts urbans amb un mínim de superfície de 50 m2 de superfície de substrat de terra per a plantació.

També s’inclou la rehabilitació de cobertes enjardinades existents sempre que la superfície enjardinada resultant superi la superfície enjardinada prèvia i, en qualsevol cas, d’un mínim del 50% de la superfície de la coberta, o bé un mínim de 200 m2, excloent badalots d’escales, celoberts i lluernaris.

Han de ser cobertes d’ús col·lectiu o bé visibles de forma col·lectiva. Es tindran en compte les obres necessàries per a fer possible les actuacions tant des del punt de vista de la implantació de la vegetació com des de l’obra civil i l’endreçament i d’acord amb els requisits tècnics especificats. En el cas d’implantació d’horts, no és suficient que la coberta sigui visible de forma col·lectiva, cal que l’ús sigui col·lectiu.

.

Naturalització i permeabilització de tanques cegues
Inclou la permeabilització de tanques cegues i el seu tractament vegetal. Pel que fa a la permeabilització, es considerarà el tractament amb tanques permeables que permetin la visió de l’interior de la parcel·la en, com a mínim, el 80% de la superfície de la tanca a partir de 60 cm d’alçada. En el cas de tractament vegetal, es considerarà la transformació en mur verd d’un mínim del 15% de la seva superfície vertical  (inicial o potencial) d’acord amb els requisits tècnics.

 

Espais lliures d'edificació
En aquells solars edificats que continguin espai lliure d’edificació pavimentat, es podran obtenir ajuts per l’eliminació d’aquests paviments prèvia presentació de projecte d’enjardinament. Per tal de poder gaudir de les subvencions cal que es converteixi en superfície permeable i enjardinada un mínim del 60% de la superfície lliure d’edificació de la parcel·la que abans d’iniciar les obres estessin pavimentades.

Dins de l’actuació de permeabilització, també es consideraran les intervencions en tanques cegues que esdevinguin permeables i calades, permetent la visió entre l’interior i l’exterior.

 

Intervenció en jardins d’interès històric paisatgístic
Actuacions d’intervenció en  jardins inclosos al Catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona. S’entenen per intervencions en jardins d’interès històric paisatgístic aquelles destinades a la recuperació de les seves estructures compositives i els seus valors patrimonials. S’inclouen tant les parcel·les situades a la clau 8 del PGM com les catalogades d’acord amb els Plans especials de Catàleg de la ciutat de Barcelona i que alhora se’n pugui definir l’interès patrimonial.

A qui s'adreça

Cobertes verdes
Propietaris i comunitats de propietaris d’edificis existents on es compleixin els requisits generals sense restriccions de canvi de titularitat o activitat. No obstant, s’exclouen aquelles parcel·les on s’hagi produït un canvi d’ús i, de manera expressa, les promocions immobiliàries i aquelles cobertes on es  desenvolupi una activitat turística. També podran demanar els ajuts els titulars de les activitats que es duen a terme en edificis. S’inclouen els usos admesos pel planejament.

Naturalització i permeabilització de tanques cegues
Propietaris, comunitats de propietaris d’edificis existents on es compleixin els requisits generals. També podran demanar els ajuts els titulars de les activitats que es duen a terme en els edificis que compleixin els requisits generals. S’inclouen els usos admesos pel planejament.

Espais lliures d'edificació
Propietaris, comunitats de propietaris de parcel·les i/o edificis existents on es compleixin els requisits generals. També podran demanar els ajuts els titulars de les activitats que es duen a terme en les parcel·les i/o edificis que compleixin els requisits generals. S’inclouen els usos admesos pel planejament. S’exclouen aquelles actuacions que vagin destinades a generar una nova activitat econòmica. S’exclouen aquelles parcel·les on esdesenvolupi una activitat turística.

Intervenció en jardins d’interès històric paisatgístic
Actuacions d’intervenció en  jardins inclosos al Catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona. S’entenen per intervencions en jardins d’interès històric paisatgístic aquelles destinades a la recuperació de les seves estructures compositives i els seus valors patrimonials. S’inclouen tant les parcel·les situades a la clau 8 del PGM com les catalogades d’acord amb els Plans especials de Catàleg de la ciutat de Barcelona i que alhora se’n pugui definir l’interès patrimonial.

Requisits generals i terminis

Terminis
El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció, s’obrirà l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria i acabarà el 15 de novembre de 2024.

Es pot tancar el termini d’admissions en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior o posterior a l’establerta mitjançant la seva publicació al BOPB.

El termini màxim per presentar la comunicació d'inici d'obres és el 31 de març de 2025.

equisits generals

 • Es podran sol·licitar ajudes per a obres de rehabilitació o restauració en edificis o parcel·les de titularitat privada.
 • Amb caràcter general i sempre que els programes no especifiquin una altra data, es consideraran obres  en edificis de més de 10 anys d’antiguitat.
 • No obstant l’anterior, mitjançant conveni es podran acollir a aquesta convocatòria titulars d’activitat que s’emplacin sobre parcel·les de titularitat pública. En cap cas es podran atorgar ajuts per actuacions incloses dins les condicions obligades en el contracte de  concessió. 
 • S’exclouen dels ajuts aquells emplaçaments on hi hagi hagut un canvi d’ús, activitat o titularitat en els dos anys anteriors a la sol·licitud de l’informe tècnic previ (s’exceptuen canvis de titularitat d’habitatges dins d’una comunitat de propietaris). En el cas que es demani subvenció per a edificis o parcel·les amb regim de propietat horitzontal, es considerarà que com a mínim un 70% de les entitats o un 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’haver estat ocupada de manera permanent en els dos anys anteriors a la sol·licitud d’inscripció i haurà de garantir-se en els tres anys posteriors a la concessió de la subvenció. S’excepciona d’aquesta obligació aquells programes on s’especifiqui explícitament el contrari.
 • Els ajuts no són acumulables per la mateixa actuació.
 • Per a que la sol·licitud sigui admesa, l'import mínim de de l'obra a executar és de 750€. 
 • En tots els casos i per a tots els programes, serà imprescindible respectar les condicions establertes en la concessió de la subvenció en un termini mínim de 5 anys. En cas contrari, es podrà demanar el retorn de la mateixa. Aquest requisit inclou el bon estat de funcionament i ús d’instal·lacions i el bon manteniment de les actuacions realitzades.
 • No es podrà demanar ajuts per a una mateixa actuació subvencionada en els 10 anys anteriors a la sol·licitud.
 • Per tal de fer un seguiment de la continuïtat dels compromisos presos amb la subvenció, la  propietat ha de permetre la inspecció de les obres realitzades durant els 4 anys posteriors a la finalització de les obres.
 • En el cas de finques amb arrendataris, els propietaris d’immobles arrendats no podran imputar l’import de la subvenció com a part del cost global de les obres efectuades per tal de repercutir-lo en els increments de rendes dels lloguers o d’actualització d’aquestes.
 • Així mateix per tal de fer divulgació del patrimoni i de les bones pràctiques d’intervenció, el sol·licitant es compromet a facilitar l’accés de l’ajuntament a l’obra durant els 4 anys següents a la seva execució per tal de fer-ne difusió.

Quin és l'import de les subvencions

Cobertes verdes

 • 50% amb un topall màxim de 70.000€ per a cobertes de nova implantació
 • 35% amb un topall de 35.000€ per a la rehabilitació de cobertes verdes existents.
 • 30% amb un topall de 30.000 € per a la nova implantació d’horts urbans.
 • Per  a intervencions situades en barris amb una densitat de verd per habitant inferior a 10 m2/habitant (inclosa Collserola en aquells barris que en formen part), d’acord amb el Pla Natura Barcelona 2021/2030 (consultable a: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/122958 ), s’incrementarà tant el percentatge de subvenció com el topall en un 10%.

Naturalització i permeabilització de tanques cegues

 • 15% amb un topall  màxim de 15.000 € per a les actuacions on es faci o bé la naturalització o bé la permeabilització de  la tanca.
 • 30% amb un topall màxim de 30.000€ en el cas que l’actuació inclogui tant la permeabilització de la tanca com la naturalització d’aquesta.

Espais lliures d’edificació

 • 40% amb un topall màxim de 50.000€

Intervenció en jardins d’interès històric paisatgístic

 • 30% amb un topall màxim de 30.000 €.

On adreçar-se

Si voleu contactar amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, ho podeu fer en la següent adreça electrònica:

paisatgeurba@bcn.cat

Igualment, podeu utilitzar els canals de comunicació ciutadana:

https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/