Consell de Turisme i Ciutat

Què fem

El 29 de gener de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la creació del Consell de Turisme i Ciutat amb la voluntat d'establir un òrgan permanent que promogui el debat sobre el turisme i aglutini els diversos actors implicats en el model turístic de la ciutat.

El Consell de Turisme i Ciutat es va constituir el 2 de maig com a òrgan estable de participació sectorial en l’àmbit de les polítiques i estratègies sobre turisme a la ciutat.

El Consell de Turisme esdevé, doncs, un espai formal per intercanviar idees, avaluar l’efecte de les actuacions que s’han dut a terme fins ara i generar propostes que serveixin per orientar les polítiques en matèria de turisme. 

Algunes de les funcions del Consell de Turisme i Ciutat són les següents:

  • Assessorar el Govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme des d’una perspectiva transversal.
  • Proposar mesures d’actuació referents al turisme i a garantir-ne la sostenibilitat.
  • Elaborar estudis o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit sectorial, a petició de l’Alcaldia.
  • Elaborar un informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat de Barcelona que incorpori, entre altres elements, l'avaluació del seu impacte, propostes de millora, línies d’actuació municipal i les actuacions més destacades que s’hagin fet en aquest camp, i que reculli alertes per poder actuar en la prevenció de conflictes.

El Consell pot elaborar informes, dictàmens, propostes i suggeriments que tenen caràcter de recomanació per als òrgans del Govern municipal, però que en cap cas són vinculants.

El Consell organitza grups de treball temàtics per abordar les diverses qüestions relatives a les polítiques de gestió turística que els membres del CTiC han acordat debatre. El resultat de cada grup de treball queda recollit en un informe que es presenta en un acte obert a la ciutadania i que es pot consultar també en aquest web.

Consulta les funcions del Consell de Turisme i Ciutat.