Arxius Centrals

L’origen dels arxius centrals de l’Ajuntament de Barcelona rau en la revisió que des de l’Arxiu Municipal de Barcelona es va dur a terme l’any 2008 del Projecte d’Ordenació d’Arxius, eina de planificació de la política arxivística municipal que havia estat vigent durant més de vint anys. Arran de l’esmentada revisió, es va detectar que s’havia produït un augment molt significatiu de documentació dispersa i sense tractament a les àrees i sectors de l’Ajuntament.

El Pla Director d’Arxius 2008-2011 va recollir tota aquesta casuística i, juntament amb altres factors, va veure la necessitat de plantejar una planificació arxivística per a tot l’Ajuntament. Finalment, el mes de novembre de 2010 el Plenari Municipal va aprovar el Reglament del Sistema Municipal d’Arxius, pel qual es van crear els arxius centrals de les àrees o sectors centrals de l’Administració municipal, els organismes autònoms, empreses i altres ens municipals amb personalitat jurídica pròpia.

Així, doncs, els arxius centrals de l’Arxiu Municipal de Barcelona ingressen, gestionen, custodien i fan accessible la documentació semiactiva procedent dels arxius de gestió de les àrees, sectors, organismes autònoms, empreses municipals i, si s’escau, dels consorcis on hi ha participació majoritària de l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, també implanten el sistema de gestió documental (AIDA) a l’administració del seu àmbit funcional.

Les transferències de documentació dels arxius de gestió als arxius centrals es fan d’acord amb el Calendari de conservació i accés. Excepte instrucció expressa en sentit contrari, la documentació es custodia a l’arxiu central fins al quinzè any d’haver estat generada o rebuda per la unitat administrativa corresponent.

 

Els arxius centrals de l’Ajuntament de Barcelona són els següents:

  • Arxiu Central de Drets Socials
  • Arxiu Central de Seguretat i Prevenció
  • Arxiu Central d’Ecologia Urbana
  • Arxiu Central de Recursos
  • Arxiu Central de l’Institut de Cultura
  • Arxiu Central de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
  • Arxiu Central del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
  • Arxiu Central del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra