Recursos Humans

Totes les persones que contracta Biblioteques de Barcelona per cobrir les seves necessitats de personal, fix o temporal, han d'haver fet els corresponents processos públics de selecció que permeten avaluar l'adequació de les persones candidates als perfils professionals requerits per a cada lloc de treball.

Totes les convocatòries de processos públics de selecció de personal per treballar a Biblioteques de Barcelona es publiquen als diaris oficials corresponents i en aquest espai.

Concurs núm. 1/2021-C per a proveir el lloc de treball de Tècnic/a de Recursos Humans, adscrit al departament de Recursos Humans del Consorci de Biblioteques de Barcelona

Bases i temari que han de regir per la convocatòria per a la provisió de places de tècnic/a mitjà/ana en Bibliologia del Consorci de Biblioteques de Barcelona