Preguntes freqüents

Cal que cada alumne tingui el seu propi instrument.

Tots els alumnes que ho desitgin, podran optar a tenir el seu instrument en règim de lloguer. Els propis professors d'instrument us informaran del procés al llarg de les primeres setmanes de classe.

Podeu demanar més informació a la Secretaria del centre.

Depèn de l'edat:

 • Segon cicle (de 7 a 8 anys): han de fer instrument, llenguatge musical i cant coral.
 • Tercer cicle (de 9 a 12 anys): han de fer instrument, llenguatge musical i, com a mínim, una agrupació instrumental o coral.
 • Quart cicle (de 13 a 18 anys): han de fer instrument i, com a mínim, una agrupació instrumental o coral. No és obligatori fer llenguatge musical i harmonia, però el tutor ens aconsellarà el més convenient.
 • Adults (a partir de 19 anys): en aquesta franja, els estudis no són subvencionats, i els alumnes poden escollir les matèries que volen cursar.

Una vegada assignada una plaça pública a un alumne, aquest no pot canviar d’instrument.

Excepcionalment, el tutor podrà aconsellar un canvi d'instrument si veu algun impediment físic que així ho requereixi.

No. Es considera que és pedagògicament beneficiós per a l’alumne mantenir una mateixa línia d’aprenentatge.

En principi no, ja que els grups estan configurats seguint criteris pedagògics.

Excepcionalment, i en cas d'incompatibilitats concretes, es podria estudiar.

Sí. Els adults tenen accés a totes les matèries escolars, sense subvenció.

El departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya contempla el reconeixement d'assignatures per simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música.

Cal fer un mínim de 3 hores lectives a l'escola.

Podeu fer la vostra sol·licitud a Secretaria.

Al Formulari de matriculació teniu l'import anual del curs del vostre filla/a.

Per facilitar l'accés, el pagament del curs es fracciona en 5 vegades: juliol, octubre, desembre, febrer i abril.

Si un alumne es dóna de baixa de l'escola, es deixen de passar els següents rebuts  a partir d'aquell moment.

Sí, si compliu les condicions especificades per a rebre una bonificació sobre el preu públic. Trobareu les condicions al document publicat a la nostra web.

La sol·licitud s’ha de fer:

 • Alumnes nous: durant els primers 15 dies després de formalitzar la matrícula.
 • Alumnes de l'escola: entre les dates indicades.

Si un rebut ha estat retornat per la vostra entitat financera, rebreu un correu amb un document PDF adjunt incorporant un codi de barres, amb el que haureu d'anar a fer un pagament al caixer automàtic. Que tingueu un rebut tornat no té cap cost addicional, però és indispensable estar al corrent de pagament per poder fer la matrícula del nou curs.

Les instal·lacions docents de l’escola (aules i passadissos), seran d’ús exclusiu dels alumnes i professorat del centre.

Els professors i personal d’administració s’encarregaran d’acompanyar els alumnes més petits des de la recepció fins a les respectives aules. Es podran recollir els nens, després de classe, a la recepció de l’Escola.

En els primers cursos  d'instrument, els professors us poden recomanar que assistiu a les classes. En aquest cas, es podrà accedir a la zona docent.

El pati interior no és un espai escolar. Hi ha una passarel·la per anar de l'edifici principal a l'edifici annex i aquest és l'únic espai de pas autoritzat pels alumnes de l'escola.

En cap cas l'escola es farà responsable dels alumnes que estiguin fora d'aquest espai delimitat.

No. Tot i així, l'espai del passadís està habilitat amb taules d'estudi per tal que els nens i nenes puguin aprofitar el temps entre classes, si és que en tenen.

S'ha de tenir en compte, però, que és un espai sense vigilància i que correspon a les famílies permetre que els seus fills i filles en facin ús.

Els serveis de l'escola són d'ús general i s'hi pot accedir lliurement.

Heu de fer el procés de sol·licitud de plaça omplint el formulari online que apareix a la web de l’escola durant el període establert.

Els nens i nenes de 5 a 7 anys hauran d’esperar al resultat del sorteig que realitza l'IMEB (Institut Municipal d'Educació).

Els alumnes a partir de 8 anys, faran una prova d’aptituds.

Els alumnes a partir de 8 anys, faran una prova d’aptituds d'instrument (si és que ja el toquen)  i de llenguatge musical.

A partir dels 8 anys, i quan l'oferta així ho indiqui, els sol·licitants hauran de realitzar un exercici musical. La finalitat d'aquest exercici és conèixer el seu nivell musical per tal de poder assignar-los el grup col·lectiu més adient.

L'exercici musical consistirà en una prova d'instrument i de llenguatge musical o aptituds.

Quan es requereixin coneixements previs d'instrument s'haurà de tocar, amb l'instrument pel qual es sol·licita l'admissió, una peça, aportant la partitura.

La prova de llenguatge musical consistirà en llegir un fragment musical. En cas que no es tinguin coneixements previs, caldrà antar una cançó i moure's seguint una pulsació.

Les sol·licituds s'ordenaran segons la puntuació obtinguda. A partir d'aquesta llista s'assignaran les places ofertes i la resta d'aspirants constituiran la llista d'espera de l'oferta corresponent.

Únicament per a alumnes de 5 a 7 anys. La meitat més 1 de les places ofertes per a aquestes edats es reserven a nens i nenes amb germans a l'escola.

No s’apliquen criteris de proximitat per accedir a les escoles de música municipals. L'únic requisit és estar empadronat a la ciutat de Barcelona.

El procés de preinscripció té dues opcions, places ofertes i llista d'espera.

Les places ofertes són les places disponibles pel curs vinent.

Inscriure un nen o nena a la llista d'espera vol dir que demanem accedir a una plaça que actualment no està disponible. Si en el futur es produeix una baixa, podrem accedir a la plaça, i serà l'escola qui es posarà en contacte amb les famílies.

Si opteu a una plaça oferta, també podeu fer sol·licitud a la llista d'espera d'altres instruments. Però si obteniu plaça oferta, sortiu de la de llista d'espera.

També podeu fer la sol·licitud a la llista d'espera en l'opció de "qualsevol instrument".

Si no accepteu la proposta de l'escola en cas que us avisin, sortireu de la llista d'espera.

Podeu fer la sol·licitud a la llista d'espera en l'opció de "qualsevol instrument". Quan una llista d'espera d'un instrument en concret queda buida, fem servir la de "qualsevol instrument".

 En cas d'obtenir plaça a l'escola, cal portar:

 • Resguard de preinscripció
 • DNI, pels alumnes a partir de 14 anys (original i fotocòpia)
 • Llibre de família o altres documents referits a la filiació (original i fotocòpia)
 • Documentació del pare, de la mare o del tutor/a legal: DNI / Targeta de residència / Acreditació alternativa (original i fotocòpia)
 • Padró (Acreditació d’empadronament)
 • 1 fotografia de l’alumne de mida carnet
 • Fotocòpia del document on aparegui el compte bancari on es domiciliarà el pagament: dades bancàries/document SEPA