El nou Pla local de seguretat desenvoluparà prop de 300 accions per millorar la seguretat i la convivència

17/05/2024 - 14:07

L’objectiu general del pla per al període 2024-2027 és reduir l’índex de victimització, anticipar-se al conflicte i millorar la percepció de la seguretat. S’ha treballat a la reunió extraordinària de la Junta Local de Seguretat i es presentarà com a mesura de govern al Plenari del Consell Municipal.

El pla és l’instrument per analitzar la situació de la seguretat al municipi, identificar els objectius, els recursos disponibles i les accions que s’han d’emprendre, i preveu un calendari d’aplicació, així com els mètodes de seguiment i avaluació. S’hi integren les estratègies de seguretat pública, preventives, de protecció civil i de promoció de la convivència.

Cohesió, seguretat i integració

Els objectius finals són mantenir una ciutat cohesionada, segura i integradora; assegurar la convivència entre els veïns i veïnes, i protegir els drets, interessos i deures de tota la ciutadania, amb implicació i corresponsabilitat.

Per elaborar el pla s’ha partit de l’anàlisi dels plans anteriors, aplicant-hi millores i adaptant-los a les noves realitats de la ciutat.

Les línies mestres

Per assolir aquestes fites que planteja la proposta del Pla local de seguretat, s’han definit les línies d’actuació principals:

 • Proximitat a les persones i al territori, amb un paper destacat de la policia de proximitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
 • Determinació de les problemàtiques i les necessitats de seguretat segons els processos de socialització de dones i homes, sovint diferents.
 • Coordinació institucional entre totes les administracions implicades, amb un augment de la presència del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament en les seves tasques divulgatives, alhora que es promou el coneixement del territori des de cada parc de bombers.
 • Foment de la participació i la corresponsabilitat com a mecanisme d’escolta i treball conjunt amb la ciutadania.
 • Millora continuada de les eines de diagnosi, de seguiment i d’avaluació, en la cerca de més eficàcia i eficiència.
 • Manteniment de la cohesió social amb el tractament dels fenòmens que generen inseguretat, des de diferents vessants: la preventiva, l’anticipació al conflicte, la policial i la judicial.
 • Assoliment d’una ciutat lliure de discriminacions per qüestions de gènere, amb noves actuacions i estratègies específiques en aquest àmbit, i, alhora, millora de la protecció i el suport a les persones LGTBI.

Els objectius principals

El Pla local de seguretat per als propers quatre anys fixa 28 objectius estratègics per a les polítiques públiques de seguretat, prevenció i convivència, que s’hauran d’assolir amb el desenvolupament de 280 accions concretes. Els principals són els següents:

 • Garantir el nivell de seguretat objectiva de la ciutadania.
 • Disminuir la delinqüència amb més impacte, per exemple, la multireincident o la vinculada al mercat de la droga, i millorar la sensació de seguretat.
 • Millorar la convivència als espais públics de la ciutat, reduir les pintades no permeses i desenvolupar un model específic per a la nit.
 • Reduir les ocupacions i minimitzar els conflictes que hi estan associats.
 • Posar la víctima de la violència masclista en el centre de l’atenció policial i prevenir-ne i detectar-ne casos des de la proximitat territorial.
 • Reforçar la seguretat de les persones grans.
 • Millorar l’atenció a les víctimes de delictes d’odi i discriminació.
 • Consolidar l’atenció envers les situacions de vulnerabilitat.
 • Reduir la sinistralitat viària.
 • Elaborar un pla de prevenció i protecció dels barris de la ciutat de Barcelona situats a la muntanya de Collserola.
 • Integrar les perspectives intercultural, de gènere i LGTBI a les polítiques de seguretat i emergències.
 • Preparar la ciutat davant els reptes de la seguretat global i els grans esdeveniments, com ara la Copa Amèrica de Vela.
 • Consolidar la imatge de Barcelona com a ciutat segura.
 • Continuar fomentant la transparència i l’accés a la informació pública.

El pla busca la consecució d’aquests objectius mitjançant el reforç de la coordinació entre tots els implicats, i amb estratègies d’anticipació del conflicte i de foment de la convivència i el civisme. La prioritat serà sempre la cerca de solucions de resolució pacífica, però amb autoritat en el compliment de la normativa i la lluita contra l’activitat delinqüencial.

Es posarà una atenció especial en la prevenció de les violències, sobretot en la violència masclista, i en estratègies per prevenir i reduir els efectes de l’ús intensiu de l’espai públic, com en el cas de l’oci nocturn.