Centres d'Educació Especial

Els centres d'educació especial s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives alternatives, causades per superdotació o per discapacitats físiques, psíquiques o mentals.

Els infants amb discapacitat, sempre que es valori positivament, han d'ésser integrats en centres d'educació ordinària, segons el que estableix l'article 18 de la resolució EDU/904/, de 30 de març de 2007.

Si no és possible, han de matricular-se en un centre d'educació especial (CEE).

Els centres educatius han de complir les normes d'accessibilitat universal per garantir la no discriminació, segons el que disposa la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal (LIONDAU), integrades totes dues en el Reial decret legislatiu 1/2013.

A la ciutat de Barcelona, les competències de tramitació i resolució són del Consorci d'Educació de Barcelona.

Requisits 

  • Infants amb discapacitat en edat escolar.

Tràmits 

  • Abans de fer la preinscripció escolar, cal contactar directament amb l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) del sector on l'alumne tingui la seva residència habitual.
  • L'EAP farà una valoració multidisciplinària de les necessitats educatives especials de l'alumne i un informe determinant si és possible o no la seva integració en un centre ordinari d'ensenyament o no, i la corresponent derivació al centre més idoni.
  • Es recomanable fer aquest tràmit amb temps suficient per poder formalitzar la matriculació en els terminis establerts.

Observacions 

Cal tenir en compte el període de preinscripcions, tant el de les escoles ordinàries com el de les escoles d'educació especial.