Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

El “Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona” és un programa de coneixement sobre el benestar dels infants a la ciutat des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme. Impulsat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), el programa vol ser una eina de recerca periòdica d’ampli abast social i territorial per conèixer com estan en diferents àmbits de les seves vides els nens i nenes de 10 a 12 anys. El programa es basa en metodologies participatives i en la recerca orientada al canvi, a partir de l’anàlisi de les propostes dels nens i nenes de millora del seu benestar.

El programa “Parlen els nens i nenes” es fonamenta en el dret dels infants a ser escoltats i que les seves opinions siguin tingudes en compte i, alhora, en el seu dret a ser una peça clau i que tothom actuï pensant en el seu interès. El programa es desenvolupa en tres fases:

1) Enquesta sobre benestar subjectiu: es recullen dades sobre benestar dels infants preguntant directament als nens i nenes i no a les persones adultes amb qui conviuen. Participen a l’enquesta 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat, en una mostra representativa per a tots els districtes, gràcies a la complicitat de 52 escoles de la ciutat.

2) Tallers participatius: es fan 84 tallers participatius a les escoles participants i 2.000 nens i nenes ajuden a interpretar els resultats de l’enquesta i fan propostes de millora del seu benestar adreçades a l’Ajuntament i altres administracions, les escoles, les famílies i als mateixos nens i nenes.

3) L’Agenda dels infants: el coneixement generat en l’enquesta i els tallers s’analitza i sintetitza en aquesta agenda de propostes dels nens i nenes de Barcelona. L’objectiu és obrir diàlegs socials i debats informats per trobar solucions, amb responsabilitats compartides, a les seves demandes. El Grup Altaveu, una trentena de nois i noies, s’encarrega de donar a conèixer l’Agenda dels infants als principals agents de la ciutat, començant per l’Alcaldessa.